Styrets beretning for 2017

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er nr. tre nasjonalt. Konsernet eier i dette markedsområdet 31 lokale og regionale mediehus, 4 tilknyttede mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media ASA var per 31. desember 2017 organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen), Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (10%), Cxense ASA (5%), Avisa Nordland AS (38%), Trønder-Avisa AS (10%), Fanbooster AS (10%), Hoopla (21%) og Mazemap (11%). 2. februar 2018 ble det inngått avtale om at Polaris Media blir hovedaksjonær (56%) i Trønder-Avisa AS fra 1.januar 2018. Transaksjonen er betinget av godkjennelse i ekstraordinære generalforsamlinger hos selgende parter (AS Nord-Trøndelag og LL Inntrøndelagen) og Konkurransetilsynet.

Til sammen har konsernets mediehus 195 439 (181 089) abonnenter per 2017, herav 44 711 (23 878) rene digitale abonnenter, som var en vekst på 87% mot fjoråret. Det offisielle opplaget var 209 970 (205 550).

Konsernets mediehus hadde i 2017 et snitt på 272 000 (316 000) daglig brukere på nett og 307 000 (303 000) daglige brukere på mobil. Til sammen genererte brukerne 18,7 (20,5) millioner sidevisninger per uke i snitt. Utviklingen i antall brukere på desktop og mobil påvirkes av at innholdet i stadig større grad  kun gjøres tilgjengelig for abonnenter. Mot slutten av 2017 har utviklingen vært negativ også som følge av en betydelig nedgang i trafikk og brukere fra Facebook, mens vi har vekst fra egne sider, spesielt på mobil. Nedgangen fra Facebook skyldes at en økt andel av innholdet kun er tilgjengelig for abonnenter som ikke kan deles eller driver trafikk fra Facebook, samt at algoritmene til Facebook gjør det stadig vanskeligere å skape organisk spredning av redaksjonelt innhold. Utviklingen i sidevisninger på desktop viser en større nedgang enn i unike brukere hovedsakelig grunnet tiltak som er gjennomført for å øke inscreen-raten og dermed kvaliteten på annonser.

I konsernets primære nedslagsfelt, fra Nordvestlandet til Finnmark, har Polaris Media en daglig leserdekning på papir som tilsvarer 51% av befolkningen over 12 år.  

Visjonen

Visjonen er at Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, på alle plattformer inkludert papiravis. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2017.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. I hovedsak strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2017

Konsernet omsatte i 2017 for 1 509 (1 521) mill.kr, justert for engangseffekter, som er en nedgang på 1%, og et normalisert EBITDA-resultat (se note 26 til konsernregnskapet for 2017) på 159 (120) mill.kr, tilsvarende 11% (8%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 7 (9) mill.kr. Mediehusenes samlede normaliserte EBITDA-resultat økte til 129 (98) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt normaliserte EBITDA-resultat økte til 59 (55) mill.kr. Øvrig virksomhets normaliserte EBITDA-resultat ble forbedret til -29 (-33) mill.kr.

Polaris Media kan legge frem et resultat for 2017 som står seg godt i et krevende mediemarked. Strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020) har vist betydelige positive effekter, hvor konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017. Den positive resultatutviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene, og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak.

Det er betydelig økning i antall abonnenter, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg (+87%). Nesten alle mediehusene i konsernet har nå vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt og at bruken stadig øker, og at vi kan øke prisene uten at det går utover volumveksten. Med økt fokus på analyse og innsikt av leservaner og kjøpervaner, bør veksten fortsette.

Videre var utviklingen innenfor digitale annonseinntekter positiv med 5% vekst i 2017, og en vekst på 13% i fjerde kvartal 2017. Dette viser at mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt.

Trykkerivirksomheten har også styrket sin posisjon i 2017 med god vekst i siviltrykkinntektene kombinert med betydelige kostnadsreduksjoner. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling, hvor nye inntekter og ytterligere effektivisering kan kompensere for et fallende avistrykkmarked.

 

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) REDUSERT MED 12 MILL. KR. TILSVARENDE 1% TIL 1 509 (1 521) MILL. KR.

Mediehusene fortsetter den gode veksten i abonnementsinntektene som økte med 6% til 514 (486) mill.kr. i 2017. Veksten i inntekter drives av veksten i antall abonnenter og underliggende prisøkninger. Brukerinntektene vokste med 4% til 561 (538) mill. Løssalgsinntektene fortsetter å falle i takt med betydelig redusert volum.

 

Samlede annonseinntekter (inkl. annonserelatert inntekt) ble redusert med 6% i 2017 til 624 (664) mill.kr. Nedgangen var drevet av fall i annonseinntekter på papir med 11% til 411 (461) mill.kr, mens digitale annonseinntekter økte med 5% til 213 (204) mill. kr. Dette er i hovedsak drevet av vekst innen bannerannonser, programmatisk og samkjøringsprodukter, byråtjenester og rubrikkannonsering. Mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene, og betydelig kompetanseløft. Veksten i digitale annonseinntekter var økende mot slutten av 2017.  

Trykkeriinntektene vokser 1% til 198 (197) mill.kr. spesielt som følge av vekst i siviltrykkinntekter. Endret produktmiks, fra avistrykk til siviltrykk, gir lavere marginer for trykkerivirksomheten. I andre halvår 2017 sikret trykkerivirksomheten seg viktige kontrakter, spesielt knyttet til VG og Coop.

DRIFTSKOSTNADENE (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) BLE REDUSERT MED 53 MILL. TILSVARENDE 4% I 2017 TIL 1 357 (1 410) MILL. KR.

Konsernet gjennomfører kostnadstiltakene i Polaris Media 2020 som planlagt, og effekten av dette bidro til å redusere kostnadene i 2017 med 53 mill. (4%).

Det var i hovedsak lønns- og personalrelaterte kostnader og andre faste kostnader som ble redusert. Varekostnader og salgsrelaterte kostnader økte i 2017 som følge av endret produktmiks, drevet av mindre avistrykk og vekst i siviltrykk, vekst i salg av FINN.no-produkter, og vekst i annonserelaterte inntekter.

Siden 2013 er kostnadene redusert med 230 mill.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Strategi

Målbildet til Polaris Media er å:

  • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene til ledende brukerposisjoner på alle plattformer
  • Øke antall abonnenter gjennom økt bruk av digitale abonnementsprodukter
  • Skape ny vekst i digitale annonseinntekter
  • Vekst i trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

I fjerde kvartal 2016 iverksatte Polaris Media strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020). Hensikten med PM2020 er å bygge et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre publisistiske tradisjoner, legge til rette for ny vekst og kunne ta nye posisjoner. På inntektssiden er det gjennomført viktige initiativer med i) å etablere en felles digital annonseplattform og kommersielt samarbeid med Schibsted kombinert med satsninger på byråtjenester og kompetansløfte for å gjenskape digital annonsevekst, ii) innføre felles løsninger og satsninger i konsernet på brukermarked inkludert en ny enhet for redaksjonell innsikt og analyse for å øke abonnementsinntektene ytterligere, og iii) fortsatt satsning for å styrke inntektene innen siviltrykk. I tillegg er HeltHjem-satsningen sammen med Schibsted styrket, som skal gi økte distribusjonsinntekter ved distribusjon av netthandelsprodukter fremover.

Innen 2020 skal det realiseres resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 mill. hvorav halvparten i 2017. Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del av resultatforbedringene vil skje i form av kostnadsreduksjoner og dermed nedbemanning. Konsernet har lyktes bra med dette og er i rute med effektiviseringsprosjektet. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst. Tiltakene vil fokusere enda sterkere på utviklingen av våre kjerneprodukter og vår kjernevirksomhet.

Markedet, risiko og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk endring med nedgang i tradisjonelle medier som papiravis og lineær TV, og sterk vekst innen mobil, sosiale medier og online TV. Konkurransen fra de store globale aktørene Facebook og Google har økt. Disse aktørene sitter på store mengder data om brukerne, og har endret brukernes og annonsørenes forventninger til målrettet og brukertilpasset digitalt innhold. Facebook har etablert seg som den største mediekanalen i Norge, og har sammen med Google blitt store aktører i det digitale annonsemarkedet.

I 2017 har Polaris Media, som andre mediehuskonsern, fortsatt nedgang i annonseinntekter som følge av at papirbaserte annonseinntekter ble redusert, og annonseinntektene i stor grad flyttes til programmatiske kjøp, sosiale media og søk. Utviklingen i annonseinntektene i 2017 har allikevel vært klart bedre enn foregående år med vekst innen digitale annonseinntekter og en noe redusert nedgang i annonseinntekter på papir. I det nasjonale annonsemarkedet er det klare tegn til at lineær TV, som har betydelig redusert sin seerposisjon de siste årene, begynner å tape markedsandeler. Innføring av ny felles nasjonal digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, satsningen på byråtjenester, og et betydelig kompetanseløft gir grunnlag for nye og bedre annonseprodukter. Dette bidrar til at mediehusene har styrket sin posisjon i annonsemarkedet, og har gjenskapt digital annonsevekst i 2017.

Fortsatt utgjør strukturelle endringer i annonsemarkedet, rask teknologiutvikling samt svakere utvikling i norsk økonomi de største risikofaktorene for lønnsomheten i Polaris Media. Abonnementsinntektene og trykkeriinntektene har en relativt forutsigbar utvikling på kort sikt. Polaris Media har god kostnadskontroll og gjennomfører vedtatte kostnadstiltak i PM2020 som planlagt. 

For 2018 forventes fortsatt vekst innen abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, mens papirbasert annonseinntekter fortsetter å falle. Det forventes videre stabil inntjening fra trykk. I 2018 forventes kostnadsreduksjonene av PM2020 å være noe lavere enn i 2017, men kostnadene skal fortsatt reduseres i 2018.

Finansiell risiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur og god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 66% (61%) og en netto rentebærende gjeld på 0,4x (0,7x) normalisert EBITDA (se note 26 til konsernregnskapet). Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til alle «covenant» krav i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN, Cxense, og Avisa Nordland med bokførte verdier på til sammen over 1,2 mrd. kr. 

Polaris Media har per 31.12.2017 et lån i Sparebank1 SMN på 209 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet har Polaris Media i 2017 endret lånevilkårene knyttet til konsernets langsiktige gjeld. Gjeldende vilkår har vært kvartalsvise avdrag på 8 mill. fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gir avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret. Se note 13 i årsregnskapet for mer informasjon. Polaris Media har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2017.

Konsernets samlede balanse er på 2 479 mill.kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal 2017 var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til 1 165 mill. Dette innebærer en urealisert gevinst på 227 mill. per fjerde kvartal, som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). Finn.no har i 2017 levert et meget godt år, hvor spesielt inntektsveksten i 2. og 3. kvartal var høy. I tredje kvartal 2017 var inntektsveksten 21%. FINN.no har, med sin sterke posisjon, produkter og økte markedsføringsaktiviteter, klart å vinne i konkurransen mot LetGo og Facebook Marketplaces. De økte markedsføringsaktivitetene og produktutviklingen har i tillegg skapt økt vekst og vekstforventninger fremover. I tillegg forventes det at markedsføringskostnadene kan reduseres i 2018 og fremover fra 2017-nivå, som vil bety økte marginer. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Samlet utgjør disse 345 (337) mill.kr. Disse verdiene er testet for nedskriving minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Nedskrivningstestene i 2017 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. I 2017 har samtlige selskaper som ble testet forbedret sine resultater sammenlignet med testene for 2016. Se note 7 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Det har ikke vært behov for vesentlige nedskrivinger i 2017. Det er benyttet tilsvarende forutsetninger som for nedskrivingstestene for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 7 og 8 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer og det er gode prosesser vedrørende fordringer i konsernet. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i Storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Cxense ASA

Polaris Media eier 5,2% av aksjene i Cxense ASA. Notert kurs på Cxense-aksjen var per 31.12.16 NOK 144, mens kursen per utgangen av 2017 var NOK 59 per aksje. Cxense har i 2017 fått ny ledelse og revidert strategien, og har en positiv utvikling i fjerde kvartal med en økning i aksjekurs på 48%. Utviklingen i 2. halvår av 2017 har vist klare positive utviklingstrekk som bidrar til en forventning om ytterligere økning i aksjekursen. I august 2017 deltok Polaris Media i en rettet emisjon (kr. 40 per aksje).    

Andre forhold

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny KBA Cortina trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill.kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet hadde per 2017 samlet rentebærende gjeld på 265 (304) mill.kr. Kontantbeholdningen per 31.12.2017 var 187 (191) mill.kr. 20 mill.kr. av kontantbeholdningen var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2017 ble 66 (78) mill. kr. Nedgangen var i hovedsak drevet av utbetaling av gavepensjon/sluttpakker i forbindelse med gjennomføringen av PM2020 og forskyvning av arbeidskapitalposter. Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2017 er -19 (-32) mill. kr. Konsernet har pr 31.12.2017 samlet 111 mill. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning. 

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet ikke kommitert trekkfasilitet på 40 mill.kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill.kr.

Polaris Media inngikk 2. februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i konsernet Trønder-Avisa AS. LL Inntrøndelagen selger seg helt ut, mens AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier med 44% eierandel. Dette blir gjort for at Trønder-Avisa AS skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%. Trønder-Avisa AS vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS (tidligere Adresseavisen Gruppen AS).

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang. Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag. I 2017 omsatte konsernet for 198 mill. og hadde et driftsresultat før avskrivninger på 0,4 mill.

I forbindelse med 4. kvartal ble det gjort en nedskrivning av eksisterende eierpost i Trønder Avisa AS på 15,5 mill. som ble regnskapsført over andre finanskostnader.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (21%), Trådløse Trondheim (25%), Skylabs (20%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%).

Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter, samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge gikk ned 2% til 727 (744) mill.kr. Det normaliserte EBITDA-resultatet for 2017 ble 73 (50) mill. kr. Herav 0 (1) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (74%), Vigga (74%), Fjordtrykk AS/Fjordabladet (58%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk opp 0,3% i 2017 til 353 (352) mill., mens det normaliserte EBITDA-resultatet ble 35 (28) mill. kr. Resultatene har vært stabilt gode gjennom flere år med store omstillinger – og med en sterk vekst fra 2016 til 2017.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesteraalens Avis, HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL), morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, iNord, Avisa Nordland (38%), Nordnorsk Distribusjon Bodø (40%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk ned 1% til 221 (223) mill. i 2017. Det normaliserte EBITDA-resultatet ble 22 (20) mill. kr. Herav 4 (3) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Resultatene i Polaris Media Nord-Norge har de siste par årene hatt sterk resultatmessig framgang. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Omsetningen for 2017 gikk ned 3% til 345 (356) mill.kr. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 65% (63%). Polaris Trykk fikk i 2017 et normalisert EBITDA-resultat på 59 (55) mill.kr.

På tross av vesentlig reduserte inntekter innen avistrykk, leverte Polaris Trykk en sterk resultatvekst i 2017 sammenlignet med de to seneste årene. I hovedsak er resultatet drevet frem av en offensiv markedsstrategi innen siviltrykk, samt betydelige effektiviseringstiltak. 

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom som i løpet av sommeren 2017 har solgt Johan Tillers Vei 1-5 AS. Etter salget har Polaris Eiendom realisert alle sine tidligere eiendommer og Polaris Eiendom blir ikke regnet som et eget forretningsområde.

Virksomhet i morselskapet består i å eie og forvalte hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ), felles enhet for digitale annonseprodukter, og data og analyse, personaladministrasjon, og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, 5,2% av aksjene i Cxense ASA og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt normalisert EBITDA-resultat på 29 (33) mill.kr. i 2017.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2017 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom spesielt Schibsted Media og Schibsted Product & Technology. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.12.2017 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 772 (848) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 126 (134) avisbud. Ved utgangen av 2017 hadde morselskapet 28 (28) årsverk fast ansatt.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Samlet sykefravær for konsernets selskaper i 2017 var 5% (4%).

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 479 (2 337) mill.kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 66,4% (60,7%) per 31.12.2017. Styret mener at selskapet per 31.12.2017 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 12,0 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital:                                                 61,4 mill.

Utbytte (eks. egne aksjer):                                                           73,4 mill.

Årets resultat:                                                                                 12,0 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,50 per aksje, til sammen 73,4 mill.kr. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 23. mai 2018.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør etter utbytte 829 (900) mill.kr. per 31.12.2017, og egenkapitalen på 408 (504) mill.kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 49,2% (56,1%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med blant annet NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systeminvesteringer aktiveres.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

Trondheim, 13. februar 2018

 

 
Legg til i min rapport