Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20172016                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  16 87117 071 
Sum driftsinntekter  16 87117 071 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,833 09332 850 
Annen driftskostnad  6,16 16 80617 850 
Avskrivning  12,132 9303 397 
Sum driftskostnader  52 82954 096 
Driftsresultat  -35 958-37 025 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17,2157 55886 102 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 9 52510 893 
Annen finansinntekt 21 38 8988 504 
Sum finansinntekter  105 980105 498 
      
Nedskriving finansielle eiendeler 21 -49 2990 
Annen finanskostnad 21 -7 243-7 072 
Sum finanskostnader  -56 542-7 072 
      
Netto finansposter  49 43998 426 
      
Årets resultat før skatt  13 48061 401 
Skattekostnad 91 5232 112 
Resultat etter skatt  11 95759 289 
      
Poster som vil bli omklassifisert til resultat     
Verdiendring finansielle eiendeler  18-34 72611 779 
Kontantstrømsikring  18511-2 438 
Skatteeffekt  9,18-118585 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Estimatavvik pensjon  8-2 284590 
Skatteeffekt  9525-142 
      
Utvidet resultat  -36 09110 374 
Totalresultat  -24 13469 663 
      
Overføringer     
Overføring til annen egenkapital 4-61 41710 444 
Foreslått utbytte 473 37548 845 
Sum overføringer  11 95759 289 


Se noter her

 

Legg til i min rapport