Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20172016                                                    
Betalbar skatt 00 
Endring utsatt skatt 1 5232 112 
Årets totale skattekostnad 1 5232 112 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad 13 48061 401 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 24%/25% 3 23515 350 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostander 12 558741 
Ikke skattepliktige inntekter -14 448-14 195 
Effekt endret skattesats 178215 
Skattekostnad 1 5232 112 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 4430 
Anleggsmidler 222330 
Pensjonsforpliktelser 8 2367 957 
Avsetninger 147153 
Aksjer og andre verdipapirer 0585 
Underskudd til fremføring   0648 
Sum skatteeffekt av fordeler 9 0499 674 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 4 5514 060 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 4 5514 060 
     
Netto usatt skattefordel/(forpliktelse) 4 4985 614 

 

 

Legg til i min rapport