Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser


Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

 

Økonomiske forutsetninger              20172016                                                  
Diskonteringsrente 2,30 %2,60 %   
Forventet avkastning 2,30 %2,60 % 
Lønnsregulering 2,25 %2,50 % 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutvikling, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen (synkingen) er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger. Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for henholdsvis død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Pensjonskostnad20172016                                                           
Årets pensjonsopptjening064 
Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse686713 
Administrasjonskostnad5356 
Periodisert arbeidsgiveravgift100102 
Pensjonskostnad ytelsespensjon839936 
Medlemsinnskudd fra ansatte-352-341 
Omstillingskostnader relatert til pensjon421 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan1 7621 745 
Andre pensjonskostnader232587 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat2 4813 349 
    
Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen-1 759448 
    
Antall aktive i ytelsesbasert ordning11 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning33 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2017 2016                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 09027 29130 3813 22126 72129 942 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening00064064 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen8071078986721808 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring) 000000 
Aktuarmessige gevinster og tap2941 8662 160-217-151-369 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-640-64 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 41829 86633 2843 09027 29130 381 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.13 89003 8903 47003 470 
Forventet avkastning på pensjonsmidler104010494094 
Aktuarmessige gevinster og tap21102112830283 
Planendring000000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-1090-109 
Administrasjonskostnader-1100-1102150215 
Premieinnbetalinger1100110-640-64 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.124 15804 1583 89003 890 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-82029 86629 047-80027 29126 491 
Arbeidsgiveravgift04 2114 21103 8483 848 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 6771 677017751 775 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger054540241241 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-82035 80834 988
-80033 15632 356 
        
Pensjonsmidler i balansen  820  800 
Pensjonforpliktelser i balansen  35 808  33 156 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  34 988  32 356 

 

 

Legg til i min rapport