Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20172016                                                      
Lønninger 25 73224 815 
Arbeidsgiveravgift 3 7513 754 
Pensjonskostnader 2 4813 349 
Andre ytlelser 1 130932 
Sum 33 09332 850 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20172016                                               
Lovpålagt revisjon 444408 
Skatterådgivning 292327 
Andre tjenester utenfor revisjon 44041 
Sum 1 175776 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret

 

Ytelser til ledende ansatte:

2017                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 2242 94409404154 299 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth4 2302 15202491792 579 
        
2016       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch153 3052 835417 9543914 596 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 3 3112 0922102452132 761 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2017.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2017 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2016). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2017 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

 

  20172016
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183532437734824372
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2081822620524229
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1736223517066236
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17301731700170
Styremedlem Lena Victoria Svanberg  1734621917051221
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1732419717018188
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene1 651173017385085
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 2301732419717024194
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2017)2801120112000
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601639039
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 24024000
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (ny i 2017)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Jørn Helge Egseth (ny i 2017)* 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark  000000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas 850851700170
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 00015015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 00039039
 Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 00015015
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50000023023
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2222 3838
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  2828 3838
Sum 1 8622482 1101 8742822 156

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar 

 

Legg til i min rapport