Note 17 - Datterselskaper

 

Datterselskap

Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet:
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.

Datterselskapet er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende nedskrivningsvurdering for investeringen.

 

DatterselskapForretnings-kontor Eierandel 31.12Egenkapital 31.12Resultat etter skatt Bokført verdi 31.12                                                                                                              
Polaris Media Midt-Norge ASTrondheim100 %90 8021 901117 858 
Polaris Media Nord-Norge ASTromsø     100 %81 9565 25473 099 
Polaris Trykk ASHeimdal    100 %80 694694171 629 
Polaris Media Nordvestlandet ASUlsteinvik       100 %279 8269 882302 592 
Polaris Eiendom ASTrondheim100 %14 44613 45314 000 
Polaris Regnskap ASTrondheim      100 %29940 
Sum eiendeler i datterselskap    679 218 

  

Legg til i min rapport