Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20172016                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -35 958- 37 025 
Justert for periodens av- og nedskrivninger12,13 2 9303 397 
Endring i kundefordringer14,19 -2 583-1 688 
Endring i leverandørgjeld14 -1 022-2 415 
Endring offentlig gjeld228-264 
Pensjon3491 052 
Endring i andre tidsavgreningsningsposter -2 254-1 509 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -38 310-38 452 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler12,13 -1 030-2 150 
Finansielle investeringer -2 08813 021
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 11810 871 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 894-31 820 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag4,9 86 153107 071 
Utbetaling utbytte-48 845-61 093 
Øvrige finansieringsaktiviteter 5 11011 969 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10 52326 127 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -60 373-58 919 
Netto kontantstrøm -30 905-1 454 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -91 278-60 373 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport