Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20172016                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
      
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 94 4985 614 
Øvrige immaterielle eiendeler 133 9263 055 
Sum immaterielle eiendeler  8 4248 668 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 122 6035 375 
Sum varige driftsmidler  2 6035 375 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17679 218713 055 
Investeringer i aksjer og andeler 1833 90182 002 
Pensjonsmidler 8820800 
Andre fordringer 199299 
Sum finansielle anleggsmidler  714 031795 955 
      
Sum anleggsmidler  725 058809 999 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 14,192 922519 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 141 6451 465 
Andre fordringer  4 4821 617 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 1494 55886 102 
Sum omløpsmidler  103 60789 703 
      
SUM EIENDELER  828 666899 702 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-10-82 
Overkursfond 4256 982256 982 
Fond for urealiserte gevinster 409 925 
Annen egenkapital 4101 751188 547 
Sum egenkapital  407 650504 300 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 835 80833 156 
Langsiktig rentebærende gjeld  18202 722211 128 
Sum langsiktig gjeld  238 530244 284 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,1891 27860 373 
Leverandørgjeld 141 0782 060 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 14568608 
Skyldige offentlige avgifter  72 1571 929 
Foreslått utbytte  73 37548 845 
Annen kortsiktig gjeld  15,1814 02837 303 
Sum kortsiktig gjeld  182 485151 118 
      
Sum gjeld  421 015395 402 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  828 666899 702 

 

Se noter her

Legg til i min rapport