Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20172016                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  16 87117 071 
Sum driftsinntekter  16 87117 071 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,833 09332 850 
Annen driftskostnad  6,16 16 80617 850 
Avskrivning  12,132 9303 397 
Sum driftskostnader  52 82954 096 
Driftsresultat  -35 958-37 025 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17,2157 55886 102 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 9 52510 893 
Annen finansinntekt 21 38 8988 504 
Sum finansinntekter  105 980105 498 
      
Nedskriving finansielle eiendeler 21 -49 2990 
Annen finanskostnad 21 -7 243-7 072 
Sum finanskostnader  -56 542-7 072 
      
Netto finansposter  49 43998 426 
      
Årets resultat før skatt  13 48061 401 
Skattekostnad 91 5232 112 
Resultat etter skatt  11 95759 289 
      
Poster som vil bli omklassifisert til resultat     
Verdiendring finansielle eiendeler  18-34 72611 779 
Kontantstrømsikring  18511-2 438 
Skatteeffekt  9,18-118585 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Estimatavvik pensjon  8-2 284590 
Skatteeffekt  9525-142 
      
Utvidet resultat  -36 09110 374 
Totalresultat  -24 13469 663 
      
Overføringer     
Overføring til annen egenkapital 4-61 41710 444 
Foreslått utbytte 473 37548 845 
Sum overføringer  11 95759 289 


Se noter her

 

Legg til i min rapport

Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20172016                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
      
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 94 4985 614 
Øvrige immaterielle eiendeler 133 9263 055 
Sum immaterielle eiendeler  8 4248 668 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 122 6035 375 
Sum varige driftsmidler  2 6035 375 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17679 218713 055 
Investeringer i aksjer og andeler 1833 90182 002 
Pensjonsmidler 8820800 
Andre fordringer 199299 
Sum finansielle anleggsmidler  714 031795 955 
      
Sum anleggsmidler  725 058809 999 
      
Omløpsmidler     
Fordringer      
Kundefordringer 14,192 922519 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 141 6451 465 
Andre fordringer  4 4821 617 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 1494 55886 102 
Sum omløpsmidler  103 60789 703 
      
SUM EIENDELER  828 666899 702 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-10-82 
Overkursfond 4256 982256 982 
Fond for urealiserte gevinster 409 925 
Annen egenkapital 4101 751188 547 
Sum egenkapital  407 650504 300 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 835 80833 156 
Langsiktig rentebærende gjeld  18202 722211 128 
Sum langsiktig gjeld  238 530244 284 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,1891 27860 373 
Leverandørgjeld 141 0782 060 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 14568608 
Skyldige offentlige avgifter  72 1571 929 
Foreslått utbytte  73 37548 845 
Annen kortsiktig gjeld  15,1814 02837 303 
Sum kortsiktig gjeld  182 485151 118 
      
Sum gjeld  421 015395 402 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  828 666899 702 

 

Se noter her

Legg til i min rapport

Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20172016                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -35 958- 37 025 
Justert for periodens av- og nedskrivninger12,13 2 9303 397 
Endring i kundefordringer14,19 -2 583-1 688 
Endring i leverandørgjeld14 -1 022-2 415 
Endring offentlig gjeld228-264 
Pensjon3491 052 
Endring i andre tidsavgreningsningsposter -2 254-1 509 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -38 310-38 452 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler12,13 -1 030-2 150 
Finansielle investeringer -2 08813 021
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 11810 871 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 894-31 820 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag4,9 86 153107 071 
Utbetaling utbytte-48 845-61 093 
Øvrige finansieringsaktiviteter 5 11011 969 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10 52326 127 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -60 373-58 919 
Netto kontantstrøm -30 905-1 454 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -91 278-60 373 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport

Noteoversikt

Se noter her

Note 1 - Regnskapsprinsipper

 

Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. Årsregnskapet for regnskapsåret 2017 er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og ble vedtatt i styremøte den 13. februar 2018.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartetmentet 3. november 2014. Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart i Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS.

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:

- Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi.

For alle perioder opp til og med det året som endte 31. desember 2015, utarbeidet selskapet sitt regnskap i samsvar med norsk regnskapsskikk (GRS). Regnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2016 er det første selskapet har utarbeidet i samsvar med Forskrift om forenklet IFRS.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler klassifiseres som omløpsmiddel når selskapet forventer å realisere eiendelen, eller har til hensikt å selge eller forbruke den i selskapets ordinære driftssyklus. Videre er eiendeler som primært holdes for omsetning eller som forventes realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden også å anse som omløpsmidler. Tilsvarende gjelder også eiendeler i form av kontanter eller kontantekvivalenter, med mindre disse er underlagt begrensninger som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler.

Forpliktelser klassifiseres som kortsiktig når de forventes å bli gjort opp i selskapets ordinære driftssyklus, når de primært holdes for omsetning, eller dersom forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Eventuelle vilkår for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at den gjøres opp ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering. Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Estimater og forutsetninger

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Dette gjelder særlig vurderinger knyttet til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

 

 

Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS

 

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsførers i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Implementering av nye standarder:

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

Standarden trådde i kraft 1. januar 2018. Standarden erstattet IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. 

Tidligere standard IAS 39 hadde fire hovedkategorier av finansielle eiendeler og detaljerte regler knyttet til hver av kategoriene. IFRS 9 har en mer prinsippbasert tilnærming til om et instrument skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi. Etter IFRS 9  er det bare finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol, og som selskapet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer, som skal måles til amortisert kost. Andre instrumenter skal måles til enten virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) eller til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Overgangen til IFRS 9 vil ikke medføre endring i klassifisering for selskapets finansielle instrumenter. 

Dette medfører at alle egenkapitalinvesteringer, fortsatt måles til virkelig verdi, men det blir opp til selskapene å velge hvordan presentasjonen av periodens verdiendring skal bokføres i regnskapet. Valget er endelig, og kan ikke endres på i ettertid. Selskapene må velge mellom to prinsipper:

(1) over resultat, dvs. finansinntekt eller finanskostnad, eller

(2) over OCI/andre inntekter og kostnader.

Ved første gangs innregning er det valgfritt hvilket alternativ man velger, med den eneste begrensning at investeringer som defineres som «held for trading» må føres over resultat. Det er vurdert at «held for trading» p.t ikke vil være relevant for Polaris Media.

Valg av prinsipp gjøres på instrumentnivå, altså investering for investering. Det er med andre ord ikke et policyvalg.

Historisk har selskapets praksis vært å klassifisere alle aksjeinvesteringer som finansielle eiendeler mål  til virkelig verdi, hvor verdiendringene er ført over totalresultatet (OCI). Selskapet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for selskapet. Selskapet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer, valgt at verdiendringene skal bokføres etter alternativ 2. I regnskapet får man dermed skilt ut verdiendringene fra finanspostene og i stedet presentert de på en egen linje under totalresultat/OCI.

Både etter IAS 39 og IFRS 9 skal alle derivater måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Som unntak fra denne hovedregelen kan sikringsbokføring benyttes (verdiendring over OCI) for derivater som er sikringsinstrumenter på utpekte sikrede poster i balansen eller mot transaksjoner i resultatet  Selskapet har en rentebytteavtale som bokføres som sikring i dag, og denne vil bli behandler likt under IFRS 9, og det er heller ingen andre instrumenter som blir påvirket av overgangen.

Ny tapsmodell:

Etter IAS 39 skal nedskrivning for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Tapsavsetninger etter IFRS 9 skal baseres på forventet tap, uten en tilsvarende "terskel" (objektive bevis) som i IAS 39. Selskapet har under IAS 39 benyttet seg av anledningen til å gjøre en tapsavsetning på porteføljebasis også for fordringer som ikke er forfalt, med den begrunnelse at et objektivt tap har skjedd, men ikke dukket opp til overflaten (såkalt IBNR - Incurred but not reported). Selskapet har i all hovedsak fordringer som har korte forfall, noe som medfører uvesentlig forskjell i tapsavsetningene og overgangen til IFRS 9 vil derfor ha liten effekt. Selskapet benytter den forenklede metoden (lifetime expected credit losses).

Selskapet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres, dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

IFRS 15 - Inntektsføring

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder hadde ikrafttredelsespunkt 1.1.2018. Standarden erstattet IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av kontroll over varer eller tjenester til kunden. Selskapet har valgt å implementere standarden med tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres, dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

Selskapet har hovedsakelig inntekter knyttet til regnskapshonorar. Regnskapshonoraret inntektsføres i takt med utførelse av tjenesten.

Basert på selskapets vurdering vil ikke en overgang til IFRS 15 resultere i vesentlige endringer for regnskapsføringen til selskapet. 

Selskapet har gode rutiner og prosesser for periodisering av inntekter i henhold til risiko og kontrollovergang av leverte tjenester.

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2019. Standarden krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. IASB tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

Da selskapet leier sine lokaler vil overgangen til IFRS 16 påvirke selskapet balanse i form av at en rett til bruk av lokalene oppføres som en eiendel med tilhørende balanseføring av forpliktelsen til å betale husleie. Videre vil selskapets andre driftskostnader reduseres, da husleien etter IFRS 16 resultatføres som avskrivninger av bruksretten og rentekostnad av balanseført forpliktelse. Det vil ha vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som EBIT og EBITDA. Det er ikke tatt stilling til implementeringsmetode.

Selskapets fremtidige minimumsleie per 31. Desember 2017, forutsatt ingen oppsigelse i leieperioden, beløper seg til et udiskontert beløp på 17 mill.

 

 

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen består av

                      AntallPålydendeBokført                                                                                                       
Ordinære aksjer  48 926 781148 926 781 
Sum 48 926 781148 926 781 


Eierstruktur:
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 % 
SOFELL AS 1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA 924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS 558 9301,1 % 
PARETO AS      292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 411 96090,8 % 
Øvrige aksjonærer4 514 8219,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no

 

Note 4 - Egenkapital

 

2017Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalFond for urealiserte gevinsterSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201748 927-82256 982188 5479 925504 300 
Årets resultat   11 957 11 957 
Avsatt utbytte   -73 375 -73 375 
Andre føringer 71 788 859 
Estimatavvik pensjon   -1 759 -1 759 
(utvidet res.)   -24 407-9 925-34 333 
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982101 7510407 650 

 

Note 5 - Salgsinntekter

 

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Selskapets inntekter regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. Dette er sammenfallende med tidspunkt for utsendelse av faktura med unntak av abonnementsinntekter.

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift, andre typer offentlige avgifter, rabatter og bonusordninger samt bistand til markedsføring ovenfor kunder. 

                                                                                    20172016                                
Driftsinntekter   
Annen driftsinntekt 16 87117 071 
Sum driftsinntekt16 87117 071 

Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20172016                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 69155 
 Telefon, porto 382414 
 Reisekostnader 1 5761 665 
 IT kostnader 5 0243 559 
 Konsulent og rådgivningstjenester 6 8566 621 
 Drift bygninger og driftsmidler 3 4253 440 
 Annen driftskostnad -5261 996 
 Sum andre driftskostnader 16 80617 850 

 

 

Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20172016                                                      
Lønninger 25 73224 815 
Arbeidsgiveravgift 3 7513 754 
Pensjonskostnader 2 4813 349 
Andre ytlelser 1 130932 
Sum 33 09332 850 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20172016                                               
Lovpålagt revisjon 444408 
Skatterådgivning 292327 
Andre tjenester utenfor revisjon 44041 
Sum 1 175776 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret

 

Ytelser til ledende ansatte:

2017                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 2242 94409404154 299 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth4 2302 15202491792 579 
        
2016       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch153 3052 835417 9543914 596 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 3 3112 0922102452132 761 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2017.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2017 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2016). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2017 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

 

  20172016
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183532437734824372
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2081822620524229
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1736223517066236
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17301731700170
Styremedlem Lena Victoria Svanberg  1734621917051221
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1732419717018188
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene1 651173017385085
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 2301732419717024194
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2017)2801120112000
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601639039
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 24024000
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (ny i 2017)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Jørn Helge Egseth (ny i 2017)* 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark  000000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas 850851700170
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 00015015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 00039039
 Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 00015015
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50000023023
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2222 3838
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  2828 3838
Sum 1 8622482 1101 8742822 156

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar 

 

Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser


Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

 

Økonomiske forutsetninger              20172016                                                  
Diskonteringsrente 2,30 %2,60 %   
Forventet avkastning 2,30 %2,60 % 
Lønnsregulering 2,25 %2,50 % 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutvikling, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen (synkingen) er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger. Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for henholdsvis død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Pensjonskostnad20172016                                                           
Årets pensjonsopptjening064 
Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 686713 
Administrasjonskostnad5356 
Periodisert arbeidsgiveravgift100102 
Pensjonskostnad ytelsespensjon839936 
Medlemsinnskudd fra ansatte-352-341 
Omstillingskostnader relatert til pensjon421 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan1 7621 745 
Andre pensjonskostnader232587 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat2 4813 349 
    
Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen-1 759448 
    
Antall aktive i ytelsesbasert ordning11 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning33 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2017 2016                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 09027 29130 3813 22126 72129 942 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening00064064 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen8071078986721808 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring) 000000 
Aktuarmessige gevinster og tap2941 8662 160-217-151-369 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-640-64 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 41829 86633 2843 09027 29130 381 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.13 89003 8903 47003 470 
Forventet avkastning på pensjonsmidler104010494094 
Aktuarmessige gevinster og tap21102112830283 
Planendring000000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-1090-109 
Administrasjonskostnader-1100-1102150215 
Premieinnbetalinger1100110-640-64 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.124 15804 1583 89003 890 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-82029 86629 047-80027 29126 491 
Arbeidsgiveravgift04 2114 21103 8483 848 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 6771 677017751 775 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger054540241241 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-82035 80834 988
-80033 15632 356 
        
Pensjonsmidler i balansen  820  800 
Pensjonforpliktelser i balansen  35 808  33 156 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  34 988  32 356 

 

 

Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20172016                                                    
Betalbar skatt 00 
Endring utsatt skatt 1 5232 112 
Årets totale skattekostnad 1 5232 112 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad 13 48061 401 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 24%/25% 3 23515 350 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostander 12 558741 
Ikke skattepliktige inntekter -14 448-14 195 
Effekt endret skattesats 178215 
Skattekostnad 1 5232 112 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 4430 
Anleggsmidler 222330 
Pensjonsforpliktelser 8 2367 957 
Avsetninger 147153 
Aksjer og andre verdipapirer 0585 
Underskudd til fremføring   0648 
Sum skatteeffekt av fordeler 9 0499 674 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 4 5514 060 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 4 5514 060 
     
Netto usatt skattefordel/(forpliktelse) 4 4985 614 

 

 

Note 10 - Bankinnskudd

 

   20172016                                                                    
Budne midler 18 96616 118 
Gjeld til kredittinstitusjoner -110 244-76 491 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -91 278-60 373 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Note 11 - Hendelser etter balansedagen

Polaris Media inngikk i februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. Transaksjonsprisen for 45,9 % av aksjene er avtalt til 11,1 mill. kr. Dette blir gjort for at Trønder-Avisa skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag.

Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%.

Trønder-Avisa vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS (tidligere Adresseavisen Gruppen AS).

Avtalen som er inngått mellom partene er betinget godkjenning av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang.

En detaljert beskrivelse og fullstendige opplysninger om virksomhetssammenslutningen vil bli utarbeidet når Polaris Media har overtatt risiko og kontroll og transaksjonen er formelt gjennomført.

 

Note 12 - Varige driftsmidler


Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene

 

 Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum      
Anskaffelseskost      
Anskaffelseskost per 1.13 1862 7952 5338 514  
Tilgang i året8226392499  
Avgang i året-1 51900-1 519  
Reklassifisering00-2 387-2 387  
Anskaffelseskost per 31.121 7492 8215385 108  
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger:      
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.12 39574503 139  
Årets avskrivinger3435410884  
Avgang i året-1 51900-1 519  
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.121 2191 28602 505  
Balanseført beløp per 31.125301 5365382 603  
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

 

Note 13 - Immaterielle eiendeler


Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av– og nedskrivninger.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig vurdering med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt levetid prospektivt.

Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom netto salgsinntekt og balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under «annen driftsinntekter» og «tap under annen driftskostnader».

Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller kravene til balanseføring.

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp.

Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi, og beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og eiendelen nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdifall som føres i resultatet.

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som maksimalt tilsvarer tidligere det gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

 

 ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.112 6233 25815 881
Tilgang i året5300530
Reklassifisering2 38702 387
Anskaffelseskost per 31.1215 5413 25818 798
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.19 9892 83712 826
Årets avskrivinger1 6713752 046
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.1211 6603 21214 872
Balanseført beløp per 31.123 880463 926
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

 

Note 14 - Nærstående parter

 

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester. Rentekostnader og – inntekter er inkludert i kjøp fra og salg til Polaris Media ASA.

 

 2017 2016  
Nærstående partSalg tilKjøp fraSalg til Kjøp fra
A/S Sør-Trøndelag -5680-46555
Adressa Distribusjon AS-4600-4490
Adresseavisen AS-2 7385 406-2 6047 537
Polaris Media Midt-Norge AS-2010-2000
Adresseavisens Telefontjenester AS-1480-1250
Andøyposten AS-1460-1390
Brønnøysundsavis AS-4220-30938
Driva AS-3210-2490
Dølen AS-1470-180
Fjordabladet AS-1910-1340
Fjordens Tidende AS-3760-2850
Fjordingen AS-3190-2390
Fjordtrykk AS-510-380
Folkebladet AS-4290-4590
Fosna-Folket AS-5120-36935
Framtid i Nord AS-2560-2580
Harstad Tidende AS-5530-6340
HTG Multimedia AS-17039-1070
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS-530-500
Inord AS-1710-2070
Johan Tillers Vei 1-5 AS-260-500
Mediehuset i Tromsø AS-5759-61734
Mediehuset Innherred AS-5560-40043
Møre-Nytt AS-3240-3000
Nordavis AS-5803-4370
Nordvest Distribusjon-3700-3490
Norsk Avisdrift AS-540-1330
Nr 1 Adressa Trykk Orkanger AS-4200-3820
Opdalingen AS-2440-20019
Polaris Distribusjon Nord AS-1980-1580
Polaris Eiendom AS-1990-2500
Polaris Media Nord-Norge AS-1 6120-3330
Polaris Media Nordvestlandet-2520-3260
Polaris Regnskap AS-120-250
Polaris Trykk Alta AS-1110-860
Polaris Trykk AS-2551-3200
Polaris Trykk Harstad AS-55327-4385
Polaris Trykk Trondheim AS-1 038798-1 1470
Polaris Trykk Ålesund AS-5070-4980
Romsdals Budstikke AS-1 400719-8363
Skjåk Medieutvikling AS-2370-1380
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS-4890-52445
ST-Trykk AS-570-560
Sunnmøringen AS-1540-1360
Sunnmørsposten AS-1 8471-1 3030
Trøndelagspakken AS-2350-19835
Trønderbladet AS-3710-31630
Vesterålen Online AS-3060-3090
Vesterålens Avis AS-1510-1490
Vigga AS-1630-1190
Vikebladet Vestposten AS-3280-2600
Åndalsnes Avis AS-29835-2290
Sum-22 1537 037-18 3597 879

 

 2017  2016 
Nærstående partFordringGjeldFordringGjeld
Adressa Bud AS3502 1020
Adresseavisen AS35 680-46713 248-608
Polaris Media Midt-Norge AS1708 8700
Adresseavisens Telefontjenester AS1203600
Andøyposten AS0000
Brønnøysundsavis AS00100
Driva AS00200
Dølen AS140170
Fjordabladet AS190140
Fjordens Tidende AS340250
Fjordingen AS270210
Fjordtrykk AS5050
Folkebladet AS270360
Fosna Folket AS4 40404 4190
Framtid i Nord AS1801 6160
Harstad Tidende AS1 13101 1880
HTG Multimedia AS2 03503 4900
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS2 34801 8950
iNord1000
Mediehuset iTromsø AS3301820
Mediehuset Innherred AS660460
Møre-Nytt AS27040
Nordavis AS00220
Nordvest Distribusjon2803 2840
Norsk Avisdrift AS50130
Nr 1 Adressa Trykk Orkanger AS300260
Opdalingen AS210160
Polaris Distribusjon Nord AS2 1660120
Polaris Eiendom AS1704 1860
Polaris Media Nord-Norge AS24802 0260
Polaris Media Nordvestlandet37 0230250
Polaris Regnskap AS0020
Polaris Trykk Alta AS8060
Polaris Trykk AS220260
Polaris Trykk Harstad AS3007 6570
Polaris Trykk Trondheim AS42-8610 0500
Polaris Trykk Ålesund AS2502 4670
Romsdals Budstikke AS104-157 7390
Skjåk Medieutvikling AS190150
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS1 87506870
ST-Trykk AS4040
Sunnmøringen AS120110
Sunnmørsposten AS4 218-15 1320
Sør-Trøndelag AS4 26604 0580
Trøndelagspakken AS480210
Trønderbladet AS3301 9850
Vesterålen Online AS100230
Vesterålens Avis AS1205050
Vigga AS160120
Vikebladet Vestposten AS290230
Åndalsnes Avis AS70200
Sum96 252-56887 619-608

 

Note 15 - Avsetninger og usikre forpliktelser


En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

 

 Pensjon/AfpSluttpakkerAndre AvsetningerSum
Balanse pr 1.11 77542402 199
Avsatt i perioden0000
Reversert i perioden0000
Benyttet avsetning i perioden-98-4240-522
Balanseført pr 31.12.20171 677001 677
     
           
Utbetales i 201898 
Utbetales etter 20181 579 
Sum1 677 

  

 

Note 16 - Leieavtaler


Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleieavtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelserSum                                                                         
20181 128001 128 
20191 156001 156 
20201 185001 185 
20211 214001 214 
Etter 202112 3890012 389 
Sum17 0710017 071 

 

Kontorer og lokaler leases for en periode på 15 år.

 

Note 17 - Datterselskaper

 

Datterselskap

Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet:
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.

Datterselskapet er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende nedskrivningsvurdering for investeringen.

 

DatterselskapForretnings-kontor Eierandel 31.12Egenkapital 31.12Resultat etter skatt Bokført verdi 31.12                                                                                                              
Polaris Media Midt-Norge ASTrondheim100 %90 8021 901117 858 
Polaris Media Nord-Norge ASTromsø     100 %81 9565 25473 099 
Polaris Trykk ASHeimdal    100 %80 694694171 629 
Polaris Media Nordvestlandet ASUlsteinvik       100 %279 8269 882302 592 
Polaris Eiendom ASTrondheim100 %14 44613 45314 000 
Polaris Regnskap ASTrondheim      100 %29940 
Sum eiendeler i datterselskap    679 218 

  

Note 18 - Finansielle instrumenter


Finansielle
instrumenter  

Selskapet har finansielle instrumenter (eiendeler og forpliktelser) som klassifiseres i en av følgende kategorier:
- Utlån og fordringer
- Tilgjengelig for salg
- Andre forpliktelser


Utlån og fordringer

Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg.

Utlån og fordringer måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonskostnader. I senere perioder måles lån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, slik at effektiv rente blir lik over hele instrumentenes løpetid.

Tilgjengelig for salg

Alle andre finansielle eiendeler som ikke inngår i en av de overnevnte kategorier klassifiseres som tilgjengelig for salg.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg klassifiseres som omløpsmidler dersom ledelsen har bestemt å avhende instrumentet innen ett år etter balansedagen.

Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre inntekter eller kostnader inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført.

Andre forpliktelser

Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendring over resultatet er klassifisert som andre forpliktelser. Andre forpliktelser måles til amortisert kost.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Metode for verdsettelse:
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.

Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser

 Verdsettelses-
nivå
Tilgjengelig
for salg
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert
kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,333 901  33 901
Fordringer  103 607 103 607
Andre langsiktige fordringer  92 92
Sum finansielle eiendeler 33 901103 700 137 601
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld21 927 200 795202 722
Kortsiktig rentebærende gjeld   8 0008 000
Leverandørgjeld  1 646 1 646
Annen kortsiktig gjeld  6 028 6 028
Konsernkontoordning  91 278 91 278
Sum finansiell gjeld 1 92798 953208 795309 675
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)27 584
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-1 927
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)6 317

 

 

Note 19 - Kundefordringer


Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Langsiktige fordringer
Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

                                2017 2016                                                                                                        
Andre langsiktige fordringer                                 92 99 
Sum 92 99 


For konsernmellomværende fordringer henvises det til note 14 - Nærstående parter.

  

Note 20 - Pant og garantier


Pr. 31.12 hadde selskapet avgitt 2 forskjellige garantier på totalt kr 71,8 mill som hovedsakelig er relatert til husleiegaranti for datterselskap lokaler, samt skattetrekksgaranti.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet

 

                              20172016                                                                        
Datterselskaper 679 218713 055 

Note 21 - Finansposter

Finansinntekt  20172016
Inntekt på investering i DS og TS 57 55886 102
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 9 52510 893
Annen finansinntekt* 38 8988 504
Sum finansinntekt 105 980105 498
    
Finanskostnader    
Nedskrivning av finansielle eiendeler** -49 2990
Annen finanskostnad  -7 243-7 072
Sum finanskostnader  -56 542-7 072


* I 2017 består beløpet hovedsaklig av 37 mill. i utbytte fra Polaris Media Nordvestlandet AS
** I 2017 består beløpet av nedskrivning av Polaris Eiendom AS med 33,8 mill. og Trønder-Avisa AS med 15,5 mill. 

Legg til i min rapport