Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2017   2016  
     
Salgsinntekter4,5     1 509 0441 520 739 
Andre driftsinntekter4,59 1670 
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 
     
Varekostnad16224 612223 486 
Lønnskostnad                         6,19,23682 022809 748 
Annen driftskostnad15450 307454 449 
Sum driftskostnader 1 356 9411 487 682 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 6 8848 872 
Driftsresultat (EBITDA) 168 15441 928 
     
Avskrivninger7,884 91888 313 
Nedskrivninger7,828958 152 
Av- og nedskrivinger 85 207146 466 
Driftsresultat (EBIT) 82 948-104 537 
     
Finansinntekter
1345 22849 647 
Finanskostnader1325 22083 680 
Netto finansposter 20 008-34 033 
Ordinært resultat før skattekostnad 102 955-138 570 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1815 217-27 847 
Resultat etter skatt 87 738-110 723 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 202934 
Aksjonærene i morselskapet 86 536-111 657 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,24197 81415 787 
Kontantstrømsikring12,135111 016 
Inntektsskatt -118-347 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-14 495-6 487 
Inntektsskatt 3 3561 557 
Totalresultatet (comprehensive income) 274 806-99 198 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 202934 
Aksjonærene i morselskapet 273 604-100 132 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,79-2,27 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport