Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20172016              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1840 00251 180 
Goodwill, ervervet 7301 249293 421 
Øvrige immaterielle eiendeler 7200 028205 324 
Varige driftsmidler 8213 376267 515 
Investering i tilknyttet selskap 1051 73852 268 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1027 89725 502 
Investering i aksjer og andeler 11,121 210 2051 024 379 
Øvrige finansielle anleggsmidler 121 2942 862 
Pensjonsmidler 662 73562 577 
Anleggsmidler  2 108 5261 985 027 
      
Varer  13 39311 557 
Fordringer 12,22170 255147 750 
Bankinnskudd, kontanter 12186 825190 780 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 802 281 
Omløpsmidler  370 474352 368 
Eiendeler  2 479 0002 337 394 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 899305 827 
Opptjent egenkapital  1 306 3801 080 408 
Ikke-kontrollerende interesser  34 67933 596 
Egenkapital  1 646 9581 419 831 
      
Pensjonsforpliktelser 6152 582155 523 
Utsatt skatt 1850 71856 556 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14249 789264 779 
Langsiktig gjeld  453 089476 859 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1414 76938 769 
Leverandørgjeld 1248 47949 401 
Betalbar skatt 187 2541 652 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,23308 451350 879 
Gjeld klassifisert som holdt for salg  05 
Kortsiktig gjeld  378 953440 705 
Gjeld  832 042917 564 
Egenkapital og gjeld  2 479 0002 337 394 

 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport