Note 8. Varige driftsmidler

 

2017                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 756 49078 0017 433841 924 
Tilgang i året 16 520532 31118 884 
Avgang i året -5 431-8-2 271-7 711 
Utrangering -8 37700-8 377 
Reklassifisering -16 17600-16 176 
Anskaffelseskost 31.12 743 02678 0467 473828 545 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 524 99147 1380572 129 
Periodens avskrivninger 48 7353 552052 287 
Periodens nedskrivninger 28000280 
Avgang -1 46500-1 465 
Utrangering -8 06100-8 061 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 564 47950 6900615 169 
       
Bokført verdi 31.12 178 54727 3567 473213 376 
       
2016 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 736 60683 0167 433827 055 
Tilgang i året 36 3490036 349 
Avgang i året -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -2 146-5 0150-7 161 
Anskaffelseskost 31.12 756 49078 0017 433841 924 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 430 91542 6840473 599 
Periodens avskrivninger 51 8074 454056 261 
Periodens nedskrivninger 57 1320057 132 
Avgang -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -54600-546 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 524 99147 1380572 129 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0102 2712 281 
Bokført verdi 31.12 231 50030 8525 162267 515 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se Note 14. Pantstillelser og garantiansvar for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Per 31.12.2016 er det foretatt nedskrivning av bokført verdi av trykkeriutstyr ved Polaris Trykk Trondheim på 56,9 mill., og resterende av nedskrivningene i 2016 knytter seg hovedsaklig til nedskrivning av digitale skjermer i Polaris Media Midt-Norge.Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten. For beregning av nedskrevet beløp er det benyttet identiske forutsetninger og fremgangsmåte som for immaterielle eiendeler og goodwill etter IAS 36, se Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill.

Legg til i min rapport