Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2017GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1293 421240 21243 35762 58836 160675 737 
Merverdier ved virksomhetskjøp**7 82900007 829 
Tilgang i året0005 1285 79710 925 
Utrangering000-12 982-6 659-19 641 
Reklassifisering0004 50111 60116 103 
Anskaffelseskost 31.12.301 249240 21243 35759 23646 899690 953 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.10102 654047 79026 548176 992 
Periodens avskrivninger012 13809 96310 52932 630 
Periodens nedskrivninger000909 
Utrangering000-12 982-6 659-19 641 
Reklassifisering000-3160-316 
Akkumulerte avskrivninger 31.120114 793044 46530 418189 676 
Bokført verdi 31.12301 249125 42043 35714 77116 481501 278 
        
2016GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1293 421240 21243 35763 63231 629672 250 
Tilgang i året0004 3801 7206 100 
Avgang i året000-10-1 
Utrangering000-8 793-980-9 773 
Reklassifisering0003 3713 7917 161 
Anskaffelseskost 31.12.293 421240 21243 35762 58836 160675 737 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1089 682043 23320 322153 238 
Periodens avskrivninger012 972011 8757 20632 053 
Periodens nedskrivninger0001 02001 020 
Avgang000-980-98 
Utrangering000-7 993-980-8 973 
Reklassifisering000-2480-248 
Akkumulerte avskrivninger 31.120102 654047 79026 548176 992 
Bokført verdi 31.12293 421 137 55843 35714 7989 611498 745 

*Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare
**Tilgang av goodwill kommer fra kjøp av Vestlandsnytt AS

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media gjennomfører en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år er benyttet også for 2017. Testene er i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2018-2022. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på i snitt 9,7% (8,8%) og en WACC etter skatt på 7,6% (6,9%). I WACC'en er det benyttet en Small Cap premie på 4,8% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Nedskrivningstestene utført i 2016 og 2017 viser at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36.

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment:    
2017GoodwillMerkenavnSum 
Polaris Media Midt-Norge 1 7964 9626 758 
Polaris Media Nordvestlandet*242 59428 547271 141 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Andre000 
Sum 301 24943 357344 606 
     
2016    
Polaris Media Midt-Norge1 796 4 9626 758 
Polaris Media Nordvestlandet234 76528 547263 312 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Andre000 
Sum293 42143 357336 777 

 *En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av virksomheten fra Edda Media i 2009

Legg til i min rapport