Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se Note 19. Lønn og godtgjørelser for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

De fleste av konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men hadde pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene betalte premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingenten blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO -ordningen.

Konsernet avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2015. Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media. Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 2017. Oppdaterte forutsetninger per 31. desember 2017 utgjorde ikke vesentlige endringer på tallene.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

          20172016                                                        
Diskonteringsrente 2,30%2,60% 
Forventet avkastning 2,30%2,60% 
Lønnsregulering 2,25%2,50% 
 
Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                    20172016                                                                  
Årets pensjonsopptjening 9661 694 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -46-26 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 71 056         
+Administrasjonskostnader 692832 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 251265 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 1 8703 821 
Medlemsinnskudd fra ansatte -8 961-7 045 
Pensjonskostnad relatert til omstilling -29534 763 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 40 39339 132 
Andre pensjonskostnader 9 7367 838 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 42 74378 510 
     
Aktuarmessige gevinster(-) og tap(+) innregnet i totalresultatet (OCI) 14 4956 487 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 1824 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 415429 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:20172016                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1370 78458 398429 182385 95858 780444 738 
Brutto pensjonsforpliktelse Stjørdalens Blad 1.10003 26203 262 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening5544129661 2724221 694 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen9 2611 50610 76710 1141 64111 765 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)0-46-46-750-75 
Aktuarmessige gevinster og tap24 3782 78427 163-1 147493-654 
Oppkjøp/(avgang)000000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-29 180-2 808-31 988-28 599-2 938-31 538 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12375 79760 245436 043370 78458 398429 182 
 
Årets endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1416 3320416 332422 7360422 736 
Brutto Pensjonsmidler Stjørdalens Blad 1.10006 82206 822 
Forventet avkastning på pensjonsmidler10 759010 75910 700010 700 
Aktuarmessige gevinster og tap20 059020 0591 09101 091 
Planendring00049049 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-28 6850-28 685-28 0760-28 076 
Administrasjonskostnader-6 7020-6 702-7 2210-7 221 
Premieinnbetalinger7 31207 31210 231010 231 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12419 0760419 076416 3320416 332 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-43 27960 24516 966-45 54858 39812 849 
Arbeidsgiveravgift07 9957 99507 7297 729 
Avsetning gammel AFP ordning000000 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling084 00684 006087 52987 529 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0-19 121-19 1210-15 160-15 160 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-43 279133 12689 847-45 548138 49592 946 
        
Pensjonsmidler i balansen  62 735  62 577 
Pensjonsforpliktelser i balansen  152 582  155 523 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  89 847  92 946 

 

Historisk informasjon 20172016201520142013 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 436 043429 182444 738542 018817 274 
Brutto pensjonsmidler 419 076416 332422 736471 602726 291 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 16 96612 84922 00270 41790 983 
        
Estimatavvik 20172016    
 Estimatavvik 14 4956 487    
        
Sensitivitet*DiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 %5 %0 %0 %11 %-4 %
Periodens pensjonskostand -5 %6 %4 %-3 %10 %-3 %

 * Gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger


 
                       20182017                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 7 2667 312 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 6752 797 
Forventet betalinger innskuddspensjon 37 40340 469 
Pensjoner omstillingstiltak  10 1516 994 
Egenandel ansatte -6 548-8 961 
Sum 50 94748 611 
Legg til i min rapport