Note 26. Alternative resultatmål

 

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode.

Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. I 2016 og 2017 er engangseffektene hovedsaklig knyttet til restrukturering og gevinst ved salg av eiendom. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffektene og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

 

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet: 
                 20172016                                              
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 74 01717 446 
Polaris Media Nordvestlandet 34 1037 038 
Polaris Media Nord-Norge 20 91411 866 
Polaris Trykk 58 91439 586 
Andre -19 792-34 007 
Sum EBITDA 168 15441 928 
     
Engangseffekter /restruktureringskostnader    
Polaris Media Midt-Norge -1 18032 427 
Polaris Media Nordvestlandet 81120 954 
Polaris Media Nord-Norge 6707 873 
Polaris Trykk -35715 599 
Andre -9 1671 225 
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader -9 22378 077 
     
Normalistert EBITDA     
Polaris Media Midt-Norge 72 83749 872 
Polaris Media Nordvestlandet 34 914 27 991 
Polaris Media Nord-Norge  21 584 19 739 
Polaris Trykk 58 55755 185 
Andre -28 959-32 782 
Sum normalisert EBITDA* 158 932120 006 
     
NIBD består av følgende poster i regnskapet:    
Gjeld til kredittinstitusjoner 249 789264 779 
Kortsiktig rentebærende gjeld 14 76938 769 
Kassekreditt 00 
Bankinnskudd, kontanter 186 825190 780 
Netto rentebærende gjeld 77 733112 769 

 

 

 

 

Legg til i min rapport