Note 24. Andre inntekter og kostnader

 

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultatet (OCI) etter IAS 39 og er klassfisert som tilgjengelig for salg. Dette er verdier som ved en realisasjon vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i årsregnskapet fremgår nedenfor.

 

Verdiendring over totalresultatet (OCI)  20172016                                    
Cxense ASA1)-34 72615 787 
FINN.no AS 227 0000 
Andre verdiendringer 5 5400 

1) Virkelig verdi av aksjene i Cxense ASA pr 31.12.2017 var på NOK 59 pr aksje.

Da verdinedgangen i aksjeposten i FINN.no AS i 2016 ble vurdert å være både varig og betydelig, er verdiendringen reklassifisert fra egenkapitalen og til resultat. Det er derfor ingen verdiendring knyttet til aksjeposten i FINN.no AS ført over totalresultatet (OCI) pr 31.12.16. (Jfr Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler for ytterligere informasjon).

 

 

 

Legg til i min rapport