Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

 

                      20172016                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 140 252109 460 
Avsetning til tap 31.12 -3 706-3 559 
Bokført verdi kundefordringer 136 545105 900 
     
Avsetning til tap 01.01 -3 559-3 777 
Endring avsetning til tap -147218 
Avsetning til tap 31.12 -3 706-3 559 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 1 482784 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 33 28541 643 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 424206 
Sum 33 71041 850 
Sum fordringer i balansen 170 255147 750 
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 91 99386 298 
0 - 30 dg 22 21919 111 
30 - 60 dg 9 3623 510 
60 - 90 dg 14 571116 
90 > dg 2 106426 
Sum
 140 252109 460 

 

Fra 2016 til 2017 har det vært en betydelig økning i kundefordringer som har forfalt med mer enn 30 dager. Per 31.12.16 var dette beløpet 4 mill., mens det pr 31.12.17 var 26 mill. Av dette var 18,4 mill. knyttet til Schibsted og annonsesamkjøringsinntekter. I hovedsak har fordringene mot Schibsted blitt betalt i 2018 før avleggelse av årsregnskapet.

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport