Note 20. Nærstående parter

 

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverese sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2017 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var pr 31.12.2017 konsernets fjerde største aksjonær med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er innngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernet har en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Transaksjoner med Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS er listet opp nedenfor.

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se Note 19. Lønn og godtgjørelser.

 

 

          20172016                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 5203 022 
Kjøp fra nærstående part 25 72824 643 
Fordring på nærstående part 419731 
Gjeld til nærstående part 2 970731 

 

Legg til i min rapport