Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20172016                                                              
Lønn og feriepenger1)547 563637 020 
Arbeidsgiveravgift 74 95781 051 
Pensjonskostnader2)42 74378 510 
Annen personalkostnad 16 75913 166 
Sum 682 022809 748 
     
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 772848 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20172016 
Lovpålagt revisjon 1 2811 245 
Andre attestasjonstjenester 144197 
Skatterådgivning 330335 
Andre tjenester utenfor revisjonen 44080 
Sum 2 1951 857 

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 2,3 mill. i 2017 og en avsetning til frivillig avgang på 44,6 mill i 2016.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstillak på 2,2 mill. i 2017 og 33,5 mill i 2016 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2017 Antall aksjera)Årslønn 1Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     154 2242 94409404154 299 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 2302 15202491792 579 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 15 3532 24802642812 793 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 01 25601441281 527 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby6) 01 7080205611 975 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 2302 05402421692 464 
         
2016 Antall aksjerLønn1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 153 3052 8354179543914 596 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  3 3112 0922102452132 761 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 4342 1752212572512 905 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 3601 934117240632 354 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 1 3111 8011562172282 402 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 1 3111 9401902331842 547 

 
a) Endring i antall aksjer fra 2016 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2017. Aksjene eiet av  Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). for 2017. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2017 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2016). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2017 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

5) Tor Olav Mørseth fratrådte som sjefsredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Han hadde andre oppgaver i selskapet etter dette fram til han sluttet 1.8.2017

6) Kirsti Husby tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisenm AS 1.6.2017. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns- og trekkoppgave hele året 2017.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og Selskapsledelse kap. 12.

 
              2017                  2016
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183532437734824372
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2081822620524229
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1736223517066236
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17301731700170
Styremedlem Lena Victoria Svanberg 1734621917051221
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1732419717018188
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene1 651173017385085
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 2301732419717024194
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2017)2801120112000
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601639039
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 24024000
Varamedlem ansattrepresentant Mats Muregård (ny i 2017)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Jørn Helge Egseth (ny i 2017)* 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark 000000
Styremedlem ansatterepresentant Rune Setsaas 850851700170
Styremedlem ansatterepresentant Marianne Leite 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 00015015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 00039039
Varamedlem ansatterepresentant Hilde Østmoe 00015015
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50000023023
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2222 3838
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  2828 3838
Totalt 1 8622482 1101 8742822 156

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og Selskapsledelse kap. 11.

 

 

 

 

Legg til i min rapport