Note 18. Skattekostnad

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster             20172016                                                                                
Betalbar skatt 11 8148 695 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 3 403-36 542 
Skattekostnad på ordinært resultat 15 217-27 847 
     
Årets betalbare skatt 11 8148 695 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -4 559-7 043 
Betalbar skatt i balansen 7 2541 652 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 102 955-138 570 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 24% (25%) 24 709-34 643 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 6 05656 688 
Ikke skattepliktige inntekter -13 705-46 738 
Effekt av endret skattesats -190-937 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -1 652-2 218 
Skattekostnad på ordinært resultat 15 217-27 847 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 1 836922 
Anleggsmidler 7 8738 572 
Pensjonsforpliktelse 31 45527 506 
Avsetninger 6 82010 085 
Aksjer og andre verdipapirer 7 8499 447 
Underskudd til fremføring 1 8413 428 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 538562 
Sum skatteeffekt av fordeler 58 21360 522 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 665874 
Anleggsmidler 52 91959 219 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 15 3455 805 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 68 92965 899 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -10 715-5 377 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 40 00251 180 
Utsatt skatt 50 71856 556 
Netto utsatt skatt -10 715-5 377 

 

Legg til i min rapport