Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. For nærmere informasjon, se Note 13. Gjeld, risiko mv.

Pantesikret gjeld                                20172016                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld til Sparebank 1 SMN 208 795240 690 
Pantesikret gjeld per 31.12 208 795240 690 
     
Polaris Media Midt-Norge AS 117 858117 858 
Polaris Media Nord-Norge AS 73 09973 099 
Polaris Trykk AS                  171 629171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  14 04047 877 
Sum 679 218713 055 
     
     
Konsernets garatier er hovedsaklig relatert til husleie (34,6 mill) og skattetrekk (37,5 mill).    
 
Garantiansvar 20172016 
Garantier konsernselskaper 72 13873 933 
Sum 72 13873 933 

 

Legg til i min rapport