Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en uforpliktet trekkfasilitet på 40 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 186,8 mill., hvorav 19,8 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 18 dager (samme som i 2016). Se Note 22. Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.

2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS).

Lånets løpetid og nedbetalingsplan gikk til juli 2024, med kvartalsvise avdrag på 8 mill.

Polaris Media har med virkning fra 20.12.2017 endrede lånevilkår med Sparebank1 SMN. Polaris Media har per 4. kvartal 2017 et lån i Sparebank1 SMN på 209 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Gjeldende vilkår har vært kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gir avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret.

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2017 og forrige år fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.  20172016                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 249 789264 779 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale 00 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 14 76938 769 
Bankinnskudd -186 825-190 780 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen 77 733112 769 
     
12 måneders rullerende normalisert EBITDA 158 932120 006 
Utbytte fra FINN.no AS 41 19437 228 
EBITDA som definert i låneavtalen 200 126157 234 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,40,7 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 66,4%60,7% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 33,9%28,2% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2017      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
  20172016
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2017Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000200 7958 00032 0005 6025 403
Polaris Trykk Harstad AS20 00000003
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim047 067NA6 5842 1512 044
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)014 7690000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300262 6318 00038 5847 7537 450

 

Forfallsstruktur låneengasjement201820192020202120222023
Polaris Media ASA8 00004 90019 60019 60019 600
Polaris Trykk Trondheim (leasing)6 9787 1937 4147 6437 8798 121
Sum avdragsbetaling år14 9787 19312 31427 24327 47927 721
Restgjeld 31.12.247 654240 461228 147200 904173 425145 704


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. 


Rentesikring

  20172016 
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet 821874 
     
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12 -1 927-2 438 
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01 -2 438-3 454 
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-) 5111 016 
     
Effekt av renteendring: 
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital 
     
Finansposter         2017 2016                                                                
Finansinntekt    
Renteinntekt 2 6782 652 
Mottatt aksjeutbytte 41 52339 485 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 256 658 
Andre finansinntekter  1 002851 
Sum finansinntekt 45 22849 647 
     
     
Finanskostnad    
Andre finanskostnader 2 16 58475 259 
Sum andre finanskostnader 16 58475 259 
Renter lån 7 7537 450 
Resultatført rentebytteavtale 821874 
Rentekostnad 6397 
Sum rentekostnad 8 6368 421 
     
Sum finanskostnader 25 22083 680 
     
Netto finansposter 20 008-34 033 

1)  I andre kvartal 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA til totalt kr 27,2 mill. Dette ga en gevinst på kr 6,7 mill. 
2) Ifm. 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill. I 2016 består beløpet i hovedsak av nedskrivninger på FINN.no AS på kr 73 mill.


Operasjonelle leieavtaler

Konsernets langsiktige avtaler består i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg har konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201855 86211 5133 06470 438 
201951 5496 7742 77161 094 
202050 9371 0602 15454 150 
202150 5201908950 799 
Etter 2021229 7430446230 190 
Sum438 61119 5378 524466 672 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk Trondheim AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse. Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20172016                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 7848 745 
Mellom 1 og 5 år  35 13535 135 
Etter 5 år  17 56826 352 
Sum mimimumsleie  61 48770 232 
Fratrukket finanskostnad  -7 651-9 811 
Nåverdi av minimumsleie    53 83660 420 

 

Avstemming av gjeld som oppstår som følge av finansieringsaktiviteter:

 

   01.01.2017Kontantstrøm fra finansierings- aktiviteter Endring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt)Andre endringer31.12.2017  
Langsiktig rentebærende gjeld 262 341-14 479  247 862  
Kortsiktig rentebærende gjeld 38 769-24 000  14 769  
Rentebytteavtale 2 438 -511 1 927  
Legg til i min rapport