Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2017     NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00000 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 210 2050001 210 205 
Andre langsiktige fordringer 22 001 29401 294 
Fordringer  22 00170 2550170 255 
Bankinnskudd   00186 8250186 825 
Sum finansielle fordringer   1 210 2050358 37501 568 580 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14201 9270247 862249 789 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00014 76914 769 
Leverandørgjeld   00048 47948 479 
Annen kortsiktig gjeld 17 000308 451308 451 
Sum finansiell gjeld   01 9270619 561621 488 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      27 584 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -1 927 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 182 621 
          
2016 NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over
totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00000 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 024 3790001 024 379 
Andre langsiktige fordringer 22 002 86202 862 
Fordringer  22 00147 7500147 750 
Bankinnskudd   00190 7800190 780 
Sum finansielle fordringer   1 024 3790341 39201 365 771 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14202 4380262 341264 779 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00038 76938 769 
Leverandørgjeld   00049 40149 401 
Annen kortsiktig gjeld 17 000350 884350 884 
Sum finansiell gjeld   02 4380701 394703 833 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      60 223 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -2 438 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      964 156 

 

Andre langsiktige fordringer består av:20172016                                                                             
Billån, boliglån og andre lån til ansatte9911 190 
Andre langsiktige fordringer3031 672 
Sum andre langsiktige fordringer1 2942 862 

 

Legg til i min rapport