Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%).

 

Merverdianalyse                      Avisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 03740210 59623 035 
Goodwill 28 7654 0085 13037 903 
Nedskrevet 00-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 40 8024 41011 93957 151 
       
2017      
Beregning av årets resultatandel      
Andel årets resultat 3 998694-1314 561 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 0573-759-186 
Årets resultatandel 3 9981 268-8914 375 
       
Beregning av balanseført verdi      
Balanseført verdi 01.01 33 5757 02911 66452 267 
Tilgang 001010 
Årets resultatandel 3 9981 268-8914 375 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 534-392-988-4 914 
Balanseført verdi 31.12 34 0397 9049 79551 738 
       
       
2016      
Beregning av årets resultatandel      
Andel årets resultat 3 5165824864 584 
Avskrivning identifiserbare merverdier -53600-536 
Årets resultatandel 2 9805824864 048 
       
Beregning av balanseført verdi      
Balanseført verdi 01.01 33 2556 93612 70852 899 
Årets resultatandel 2 9805824864 048 
Omklassifisisering som følge av endret eierandel 00-1 050-1 050 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -2 660-490-480-3 630 
Balanseført verdi 31.12 33 5757 02911 66452 267 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Virksomheten i Norsk Avisdrift AS (Byavisa i Trondheim) ble innstilt med virkning fra 1.6.2016. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er mediehus med utgiversted på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter felleskontrollert virksomhet         20172016                                                                       
Salgsinntekter 71 41572 563 
Kostnader 53 51857 787 
Av- og nedskrivinger 8 5829 079 
Netto finansposter -1 448-1 640 
Skatt 2 846-5 591 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  5 0209 647 
     
Konsernerts andel (50%) 2 5104 824 
     
Balanseposter felleskontrollert virksomhet 20172016 
Anleggsmidler 77 82189 780 
Omløpsmidler 34 35527 545 
Kortsiktig gjeld 5 0046 226 
Langsiktig gjeld 51 37760 095 
Egenkapital 55 79551 004 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 27 89725 502 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 25 38019 276 
Konsernets andel 12 6909 638 

 

 

Legg til i min rapport