Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20172016    
Driftsresultat (EBITDA) 168 15441 928 
Justert for    
Betalt skatt - 1 653-945 
Endring kundefordringer -17 1263 431 
Endring varelager -1 8361 507 
Endring leverandørgjeld -688-5 498 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -8 821689 
Endring i offentlig gjeld -3 568-5 089 
Endring feriepenger -4 979-2 475 
Pensjon  -14 23917 812 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -6 884-8 872 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 5 1843 630 
Gevinst ved salg av eiendom -9 1670 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -38 12832 370 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 66 25078 489 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler -22 889-42 367 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler "tilgjengelig for salg" -2 2519 931 
Kjøp av virksomhet -5 1270 
Salg av virksomhet 11 1340 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -19 133-32 436 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån -38 479-38 537 
Mottatte renter og avdrag FKV. 01 502 
Mottatte renter 2 6782 652 
Betalte renter -8 636-8 421 
Utbetalt utbytte -49 099-63 204 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler 41 52339 485 
Øvrige finansieringsaktiviteter 942669 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -51 071-65 854 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 190 780210 590 
Netto kontantstrøm -3 954-19 810 
Kontantbeholdning ved periodens slutt* 186 825190 780 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg 0-1 271 

 *Kontantbeholdning består av reelt bankinnskudd og kontanter, hvorav 19,8 mill. er bundne midler. Kassekreditt inngår ikke.

Legg til i min rapport