Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2017   2016  
     
Salgsinntekter4,5     1 509 0441 520 739 
Andre driftsinntekter4,59 1670 
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 
     
Varekostnad16224 612223 486 
Lønnskostnad                         6,19,23682 022809 748 
Annen driftskostnad15450 307454 449 
Sum driftskostnader 1 356 9411 487 682 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 6 8848 872 
Driftsresultat (EBITDA) 168 15441 928 
     
Avskrivninger7,884 91888 313 
Nedskrivninger7,828958 152 
Av- og nedskrivinger 85 207146 466 
Driftsresultat (EBIT) 82 948-104 537 
     
Finansinntekter
1345 22849 647 
Finanskostnader1325 22083 680 
Netto finansposter 20 008-34 033 
Ordinært resultat før skattekostnad 102 955-138 570 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1815 217-27 847 
Resultat etter skatt 87 738-110 723 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 202934 
Aksjonærene i morselskapet 86 536-111 657 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,24197 81415 787 
Kontantstrømsikring12,135111 016 
Inntektsskatt -118-347 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-14 495-6 487 
Inntektsskatt 3 3561 557 
Totalresultatet (comprehensive income) 274 806-99 198 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 202934 
Aksjonærene i morselskapet 273 604-100 132 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,79-2,27 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport

Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20172016              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1840 00251 180 
Goodwill, ervervet 7301 249293 421 
Øvrige immaterielle eiendeler 7200 028205 324 
Varige driftsmidler 8213 376267 515 
Investering i tilknyttet selskap 1051 73852 268 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1027 89725 502 
Investering i aksjer og andeler 11,121 210 2051 024 379 
Øvrige finansielle anleggsmidler 121 2942 862 
Pensjonsmidler 662 73562 577 
Anleggsmidler  2 108 5261 985 027 
      
Varer  13 39311 557 
Fordringer 12,22170 255147 750 
Bankinnskudd, kontanter 12186 825190 780 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 802 281 
Omløpsmidler  370 474352 368 
Eiendeler  2 479 0002 337 394 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 899305 827 
Opptjent egenkapital  1 306 3801 080 408 
Ikke-kontrollerende interesser  34 67933 596 
Egenkapital  1 646 9581 419 831 
      
Pensjonsforpliktelser 6152 582155 523 
Utsatt skatt 1850 71856 556 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14249 789264 779 
Langsiktig gjeld  453 089476 859 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1414 76938 769 
Leverandørgjeld 1248 47949 401 
Betalbar skatt 187 2541 652 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,23308 451350 879 
Gjeld klassifisert som holdt for salg  05 
Kortsiktig gjeld  378 953440 705 
Gjeld  832 042917 564 
Egenkapital og gjeld  2 479 0002 337 394 

 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport

Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2017  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-82256 982305 8271 070 48212 364-2 4381 080 40833 5961 419 831
Årets resultat000086 5360086 5361 20287 738
Årets utvidede resultat (OCI)0000-11 139197 696511187 0680187 068
Årets totalresultat000075 396197 696511273 6041 202274 806
Endring i ikke-kontrollerende interesser0000-1 41100-1 4110-1 411
Utbytte0000-49 01000-49 010-89-49 099
Andre føringer mot egenkapitalen0710712 789002 789-302 830
Sum transaksjoner med aksjonærer071071-47 63100-46 221-119-46 268 
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982305 8991 098 247210 060-1 9271 306 38034 6791 646 958
           
2016AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-83256 982305 8261 250 646-3 076-3 4541 244 11632 9211 582 863
Årets resultat0000-111 65700-111 657934-110 723
Årets utvidede resultat (OCI)0000-4 93015 4401 01611 525011 525
Årets totalresultat0000-116 58815 4401 016-100 132934-99 198
Kapitalforhøyelse0000-80 -880
Utbytte0000-63 11000-63 110-143-63 253
Andre føringer mot egenkapitalen0101-45700-457-125-581
 Sum transaksjoner med aksjonærer0101-63 57600-63 576-259-63 834
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982305 8271 070 48212 364-2 4381 080 40833 5961 419 831

 

Legg til i min rapport

Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20172016    
Driftsresultat (EBITDA) 168 15441 928 
Justert for    
Betalt skatt - 1 653-945 
Endring kundefordringer -17 1263 431 
Endring varelager -1 8361 507 
Endring leverandørgjeld -688-5 498 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -8 821689 
Endring i offentlig gjeld -3 568-5 089 
Endring feriepenger -4 979-2 475 
Pensjon  -14 23917 812 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -6 884-8 872 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 5 1843 630 
Gevinst ved salg av eiendom -9 1670 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -38 12832 370 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 66 25078 489 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler -22 889-42 367 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler "tilgjengelig for salg" -2 2519 931 
Kjøp av virksomhet -5 1270 
Salg av virksomhet 11 1340 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -19 133-32 436 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån -38 479-38 537 
Mottatte renter og avdrag FKV. 01 502 
Mottatte renter 2 6782 652 
Betalte renter -8 636-8 421 
Utbetalt utbytte -49 099-63 204 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler 41 52339 485 
Øvrige finansieringsaktiviteter 942669 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -51 071-65 854 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 190 780210 590 
Netto kontantstrøm -3 954-19 810 
Kontantbeholdning ved periodens slutt* 186 825190 780 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg 0-1 271 

 *Kontantbeholdning består av reelt bankinnskudd og kontanter, hvorav 19,8 mill. er bundne midler. Kassekreditt inngår ikke.

Legg til i min rapport

Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen), Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 13. februar 2018. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak den 23. mai 2018.

 

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

 

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Investeringer i felleskontrollert ordning

En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.

Goodwill

Forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Prinsipper for inntektsføring

Konsernet har tre typer hovedinntektsstrømmer:

(1) Brukerinntekter på papir og digitalt:
Løssalgsinntekter inntektsføres når varen er levert. For enkelte kontrakter hvor kunden kan returnere varer, blir inntektene innregnet når man har et pålitelig estimat for forventet retur forutsatt at alle andre kriterier for inntektsføring er oppfylt. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden.

(2) Annonseinntekter på papir og digitalt:
Annonseinntektene innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter.

(3) Trykkeriintekter:
Inntekten inntektsføres når varen er levert i henhold til kundens premisser, som er anntatt å være når kunden har akseptert varen og den relaterte risiko og kontroll er overgitt. Inntekten blir inntektsført på dette tidspunktet forutsatt at inntekter og kostnader kan måles pålitelig.

Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert.

Avsetninger

Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over totalresultatet (OCI), finansiell gjeld målt til amortisert kost, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler

Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte

Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Offentlige tilskudd

Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer

Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler

Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd, ikke kassekreditt.

Varelager

Varelager, som i all hovedsak består av avispapir, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 3. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ledelsens skjønnsmessige vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser.

Forutsetninger om fremtiden og andre kilder til estimatusikkerhet

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.

Det er i forbindelse med regnskapsavleggelsen gjort antagelser og estimeringer som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg vesentlig. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har vesentlig innvirkning på konsernets regnskap:

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6.
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7 og 8
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes årlig for verdifall eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Beregning av gjenvinnbare beløp krever bruk av estimater, herunder å bestemme egnede diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Aksjeposter vurdert til virkelig verdi, se note 11
Konsernet eier finansielle eiendeler som er klassifisert etter IAS 39 som "Tilgengelig for salg". Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på hver balansedag. Konsernet har vesentlige investeringer i FINN.no AS, Trønder-Avisa AS, Mazemap AS og Fanbooster. Disse investeringene handles ikke i et aktivt marked, og konsernet har i verdifastsettelsen benyttet verdsettelsesteknikker. For utdypelse av verdsettelsesteknikk benyttet på investeringen i FINN.no AS henvises det til note 11 hvor dette er nærmere kommentert. Når det gjelder aksjene i Fanbooster AS er det vurdert at historisk kostpris er et godt estimat for virkelig verdi. Aksjene i Mazemap AS er verdifastsatt ved hjelp av tegningskursen som ble benyttet ved sist emisjon i slutten av 2017. Aksjene i Trønder-Avisa er verdsatt ved å bruke egenkapitalverdien som ble beregnet når man verdsatte Trønder-Avisa AS i forbindelse med Polaris Media sitt oppkjøp i februar 2018.

 

Note 4. Driftssegmenter

 

De rapporteringspliktige segmentene er identifisert ved en kombinasjon av hvilke produkter og tjenester som tilbys, samt geografiske lokasjon. Virksomheten i Polaris Media ASA er organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og trykkerivirksomheten Polaris Trykk.

Polaris Media Midt-Norge og Polaris Media Nordvestlandet består av mediehus og et distribusjonsselskap, og har således annonseinntekter, brukerinntekter og distribusjonsinntekter.

Polaris Media Nord-Norge består av mediehus og har således annonseinntekter og brukerinntekter.

Polaris Trykk består av trykkerivirksomhet og et distribusjonsselskap, og har således trykkeriinntekter og distribusjonsinntekter. I tillegg mottar noen av mediehusene pressestøtte.

På linjen "andre" i tabellen nedenfor ligger morselskapet Polaris Media ASA, Polaris Eiendom AS, og Polaris Regnskap AS. Polaris Eiendom har tidligere bestått av virksomhetens eiendommer, men i løpet av 2017 ble siste eiendom solgt. Polaris Regnskap består av regnskapsførsel for eksterne kunder.

Eliminering gjelder konserninterne transaksjoner mellom segmentene.

 

                 20172016                                              
Driftsinntekter    
Polaris Media Midt-Norge 726 780743 619 
Polaris Media Nordvestlandet 353 336352 362 
Polaris Media Nord-Norge 221 030222 853 
Polaris Trykk 345 117355 821 
Andre 7 7043 507 
Eliminering -135 756-157 423 
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 
     
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 74 01717 446 
Polaris Media Nordvestlandet 34 1037 038 
Polaris Media Nord-Norge 20 91411 866 
Polaris Trykk 58 91439 586 
Andre -19 792-34 007 
Sum EBITDA 168 15441 928 
     
Normalistert EBITDA*    
Polaris Media Midt-Norge 72 83749 872 
Polaris Media Nordvestlandet 34 914 27 991 
Polaris Media Nord-Norge  21 584 19 739 
Polaris Trykk 58 55755 185 
Andre -28 959-32 782 
Sum normalisert EBITDA* 158 932120 006 
     
EBIT    
Polaris Media Midt-Norge 49 900-4 790 
Polaris Media Nordvestlandet 28 7351 035 
Polaris Media Nord-Norge 15 0485 429 
Polaris Trykk 21 874-58 641 
Andre -32 610-47 571 
Sum EBIT 82 948-104 537 
     
Resultat før skatt    
Polaris Media Midt-Norge 92 238-39 690 
Polaris Media Nordvestlandet 22 873-5 340 
Polaris Media Nord-Norge 15 1575 494 
Polaris Trykk 16 434-64 339 
Andre -43 747-34 695 
Sum resultat før skatt 102 955-138 570 
     
Anleggsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 1 309 2901 096 213 
Polaris Media Nordvestlandet 63 33161 171 
Polaris Media Nord-Norge 81 21583 035 
Polaris Trykk 212 390243 606 
Andre/eliminering 442 300501 002 
Sum anleggsmidler 2 108 5261 985 027 
     
Omløpsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 379 018347 138 
Polaris Media Nordvestlandet 70 84262 890 
Polaris Media Nord-Norge 51 24443 181 
Polaris Trykk -18 095-21 014 
Andre/eliminering -112 535-79 827 
Sum omløpsmidler 370 474352 368 
     
Langsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 76 29779 155 
Polaris Media Nordvestlandet 21 27723 675 
Polaris Media Nord-Norge 5 4996 527 
Polaris Trykk 78 83187 294 
Andre/eliminering 271 185280 209 
Sum langsiktig gjeld 453 089476 859 
     
Kortsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 240 550 239 550 
Polaris Media Nordvestlandet 104 165 121 766 
Polaris Media Nord-Norge 69 902 74 376 
Polaris Trykk 48 994 73 244 
Andre/eliminering -84 658 -68 232 
Sum kortsiktig gjeld 378 953 440 705 

 

 *Normalisert EBITDA er EBITDA korrigert for engangseffekter og restruktureringskostnader, se note 26

Note 5. Driftsinntekter

 

                  20172016                                             
Annonseinntekter    
Papir 411 084460 627 
Digitalt 210 346192 161 
Radio 2 8322 848 
Sum annonseinntekter 624 263655 636 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 514 102485 908 
Løssalgsinntekter 46 43551 678 
Sum abonnementsinntekter 560 537537 586 
     
Aviser 121 586128 648 
Siviltrykk 76 82068 556 
Sum Trykkeriinntekter 198 406197 204 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 53 86649 394 
Pressestøtte 21 67222 466 
Husleie 1 6811 788 
Andre driftsinntekter 1) 48 61956 666 
Sum øvrige inntekter 125 838130 313 
     
Sum salgsinntekter 1 509 0441 520 739 
     
Gevinst ved salg av eiendom 9 1670 
Sum andre driftsinntekter 9 1670 
     
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebebyr, IT tjenester og regnskapstjenester, samt salg av rettigheter.

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se Note 19. Lønn og godtgjørelser for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

De fleste av konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men hadde pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene betalte premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingenten blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO -ordningen.

Konsernet avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2015. Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media. Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 2017. Oppdaterte forutsetninger per 31. desember 2017 utgjorde ikke vesentlige endringer på tallene.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

          20172016                                                        
Diskonteringsrente 2,30%2,60% 
Forventet avkastning 2,30%2,60% 
Lønnsregulering 2,25%2,50% 
 
Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                    20172016                                                                  
Årets pensjonsopptjening 9661 694 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -46-26 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 71 056         
+Administrasjonskostnader 692832 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 251265 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 1 8703 821 
Medlemsinnskudd fra ansatte -8 961-7 045 
Pensjonskostnad relatert til omstilling -29534 763 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 40 39339 132 
Andre pensjonskostnader 9 7367 838 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 42 74378 510 
     
Aktuarmessige gevinster(-) og tap(+) innregnet i totalresultatet (OCI) 14 4956 487 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 1824 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 415429 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:20172016                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1370 78458 398429 182385 95858 780444 738 
Brutto pensjonsforpliktelse Stjørdalens Blad 1.10003 26203 262 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening5544129661 2724221 694 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen9 2611 50610 76710 1141 64111 765 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)0-46-46-750-75 
Aktuarmessige gevinster og tap24 3782 78427 163-1 147493-654 
Oppkjøp/(avgang)000000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-29 180-2 808-31 988-28 599-2 938-31 538 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12375 79760 245436 043370 78458 398429 182 
 
Årets endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1416 3320416 332422 7360422 736 
Brutto Pensjonsmidler Stjørdalens Blad 1.10006 82206 822 
Forventet avkastning på pensjonsmidler10 759010 75910 700010 700 
Aktuarmessige gevinster og tap20 059020 0591 09101 091 
Planendring00049049 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-28 6850-28 685-28 0760-28 076 
Administrasjonskostnader-6 7020-6 702-7 2210-7 221 
Premieinnbetalinger7 31207 31210 231010 231 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12419 0760419 076416 3320416 332 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-43 27960 24516 966-45 54858 39812 849 
Arbeidsgiveravgift07 9957 99507 7297 729 
Avsetning gammel AFP ordning000000 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling084 00684 006087 52987 529 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0-19 121-19 1210-15 160-15 160 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-43 279133 12689 847-45 548138 49592 946 
        
Pensjonsmidler i balansen  62 735  62 577 
Pensjonsforpliktelser i balansen  152 582  155 523 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  89 847  92 946 

 

Historisk informasjon 20172016201520142013 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 436 043429 182444 738542 018817 274 
Brutto pensjonsmidler 419 076416 332422 736471 602726 291 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 16 96612 84922 00270 41790 983 
        
Estimatavvik 20172016    
 Estimatavvik 14 4956 487    
        
Sensitivitet*DiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 %5 %0 %0 %11 %-4 %
Periodens pensjonskostand -5 %6 %4 %-3 %10 %-3 %

 * Gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger


 
                       20182017                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 7 2667 312 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 6752 797 
Forventet betalinger innskuddspensjon 37 40340 469 
Pensjoner omstillingstiltak  10 1516 994 
Egenandel ansatte -6 548-8 961 
Sum 50 94748 611 

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2017GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1293 421240 21243 35762 58836 160675 737 
Merverdier ved virksomhetskjøp**7 82900007 829 
Tilgang i året0005 1285 79710 925 
Utrangering000-12 982-6 659-19 641 
Reklassifisering0004 50111 60116 103 
Anskaffelseskost 31.12.301 249240 21243 35759 23646 899690 953 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.10102 654047 79026 548176 992 
Periodens avskrivninger012 13809 96310 52932 630 
Periodens nedskrivninger000909 
Utrangering000-12 982-6 659-19 641 
Reklassifisering000-3160-316 
Akkumulerte avskrivninger 31.120114 793044 46530 418189 676 
Bokført verdi 31.12301 249125 42043 35714 77116 481501 278 
        
2016GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1293 421240 21243 35763 63231 629672 250 
Tilgang i året0004 3801 7206 100 
Avgang i året000-10-1 
Utrangering000-8 793-980-9 773 
Reklassifisering0003 3713 7917 161 
Anskaffelseskost 31.12.293 421240 21243 35762 58836 160675 737 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1089 682043 23320 322153 238 
Periodens avskrivninger012 972011 8757 20632 053 
Periodens nedskrivninger0001 02001 020 
Avgang000-980-98 
Utrangering000-7 993-980-8 973 
Reklassifisering000-2480-248 
Akkumulerte avskrivninger 31.120102 654047 79026 548176 992 
Bokført verdi 31.12293 421 137 55843 35714 7989 611498 745 

*Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare
**Tilgang av goodwill kommer fra kjøp av Vestlandsnytt AS

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media gjennomfører en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år er benyttet også for 2017. Testene er i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2018-2022. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på i snitt 9,7% (8,8%) og en WACC etter skatt på 7,6% (6,9%). I WACC'en er det benyttet en Small Cap premie på 4,8% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Nedskrivningstestene utført i 2016 og 2017 viser at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36.

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment:    
2017GoodwillMerkenavnSum 
Polaris Media Midt-Norge 1 7964 9626 758 
Polaris Media Nordvestlandet*242 59428 547271 141 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Andre000 
Sum 301 24943 357344 606 
     
2016    
Polaris Media Midt-Norge1 796 4 9626 758 
Polaris Media Nordvestlandet234 76528 547263 312 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Andre000 
Sum293 42143 357336 777 

 *En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av virksomheten fra Edda Media i 2009

Note 8. Varige driftsmidler

 

2017                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 756 49078 0017 433841 924 
Tilgang i året 16 520532 31118 884 
Avgang i året -5 431-8-2 271-7 711 
Utrangering -8 37700-8 377 
Reklassifisering -16 17600-16 176 
Anskaffelseskost 31.12 743 02678 0467 473828 545 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 524 99147 1380572 129 
Periodens avskrivninger 48 7353 552052 287 
Periodens nedskrivninger 28000280 
Avgang -1 46500-1 465 
Utrangering -8 06100-8 061 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 564 47950 6900615 169 
       
Bokført verdi 31.12 178 54727 3567 473213 376 
       
2016 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 736 60683 0167 433827 055 
Tilgang i året 36 3490036 349 
Avgang i året -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -2 146-5 0150-7 161 
Anskaffelseskost 31.12 756 49078 0017 433841 924 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 430 91542 6840473 599 
Periodens avskrivninger 51 8074 454056 261 
Periodens nedskrivninger 57 1320057 132 
Avgang -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -54600-546 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 524 99147 1380572 129 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0102 2712 281 
Bokført verdi 31.12 231 50030 8525 162267 515 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se Note 14. Pantstillelser og garantiansvar for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Per 31.12.2016 er det foretatt nedskrivning av bokført verdi av trykkeriutstyr ved Polaris Trykk Trondheim på 56,9 mill., og resterende av nedskrivningene i 2016 knytter seg hovedsaklig til nedskrivning av digitale skjermer i Polaris Media Midt-Norge.Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten. For beregning av nedskrevet beløp er det benyttet identiske forutsetninger og fremgangsmåte som for immaterielle eiendeler og goodwill etter IAS 36, se Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill.

Note 9. Datterselskap

 

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten på www.polarismedia.no. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet.

 

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Polaris Media Midt-Norge ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Adressa Distribusjon ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Nordvest Distribusjon ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Harstad100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Folkebladet ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,7 % 
Harstad Tidende Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Nordavis AS 1Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid i Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
iNord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 

1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

  

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%).

 

Merverdianalyse                      Avisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 03740210 59623 035 
Goodwill 28 7654 0085 13037 903 
Nedskrevet 00-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 40 8024 41011 93957 151 
        
2017      
Beregning av årets resultatandel      
Andel årets resultat 3 998694-1314 561 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 0573-759-186 
Årets resultatandel 3 9981 268-8914 375 
       
Beregning av balanseført verdi      
Balanseført verdi 01.01 33 5757 02911 66452 267 
Tilgang 001010 
Årets resultatandel 3 9981 268-8914 375 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 534-392-988-4 914 
Balanseført verdi 31.12 34 0397 9049 79551 738 
       
       
2016      
Beregning av årets resultatandel      
Andel årets resultat 3 5165824864 584 
Avskrivning identifiserbare merverdier -53600-536 
Årets resultatandel 2 9805824864 048 
       
Beregning av balanseført verdi      
Balanseført verdi 01.01 33 2556 93612 70852 899 
Årets resultatandel 2 9805824864 048 
Omklassifisisering som følge av endret eierandel 00-1 050-1 050 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -2 660-490-480-3 630 
Balanseført verdi 31.12 33 5757 02911 66452 267 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Virksomheten i Norsk Avisdrift AS (Byavisa i Trondheim) ble innstilt med virkning fra 1.6.2016. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er mediehus med utgiversted på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter felleskontrollert virksomhet         20172016                                                                       
Salgsinntekter 71 41572 563 
Kostnader 53 51857 787 
Av- og nedskrivinger 8 5829 079 
Netto finansposter -1 448-1 640 
Skatt 2 846-5 591 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  5 0209 647 
     
Konsernerts andel (50%) 2 5104 824 
     
Balanseposter felleskontrollert virksomhet 20172016 
Anleggsmidler 77 82189 780 
Omløpsmidler 34 35527 545 
Kortsiktig gjeld 5 0046 226 
Langsiktig gjeld 51 37760 095 
Egenkapital 55 79551 004 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 27 89725 502 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 25 38019 276 
Konsernets andel 12 6909 638 

 

 

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

Oversikt over aksjer og andeler         20172016                     
     
Trønder-Avisa AS 2 37417 735 
Finn.no AS 1 165 000938 000 
Cxense ASA 27 58460 223 
Andre aksjer 15 2488 422 
Sum aksjer i andre selskaper 1 210 2051 024 379 
     
     
Verdi per 1.1. 1 024 3791 094 789 
Tilgang 3 4758 102 
Avgang 0-20 250 
Resultatført verdinedgang* -15 462-74 050 
Verdiendring over totalresultatet (OCI) 197 81415 787 
Verdi per 31.12. 1 210 2051 024 379 

*) I 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill. Av beløpet i 2016 knytter 73 mill. seg til en varig og betydelig verdinedgang på aksjene i FINN.no AS 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelig for salg og er bokført til virkelig verdi.

Polaris Media eier per 31.12.2017 5,23% av aksjene i Cxense ASA. I august 2017 deltok Polaris Media i en rettet emisjon og tegnet seg for 52 200 aksjer for tilsammen 2,09 mill. til kurs 40,00 per aksje

Andre aksjer inneholder hovedsakelig en eierandel på 10% i Fanbooster og 11,3% i Mazemap.

Bokført verdi av aksjeposten i Trønder-Avisa AS

Polaris Media inngikk i februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%. Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang. I forbindelse med 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av eksisterende eierpost i Trønder Avisa på 15,5 mill. som er ført over andre finanskostnader. For ytterligere informasjon se Note 27. Hendelser etter balansedagen.

Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2017 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("aksjer tilgjengelig for salg") etter IAS 39 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2017 beregnet til 1 165 (938) mill., som er 227 mill. høyere enn virkelig verdi per 31.12.2016.

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell neste side).

For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Schibsted ASA består i stor grad av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper. 

Finn.no har i 2017 levert et meget godt år, hvor spesielt inntektsveksten i 2. og 3. kvartal var klart bedre enn forventningene til analytikerne. I tredje kvartal 2017 var inntektsveksten 21%. I følge vurderingene har FINN.no, med sin sterke posisjon, produkter og økte markedsføringsaktiviteter, klart å vinne i konkurransen mot LetGo og Facebook Marketplaces. De økte markedsføringsaktivitetene og produktutviklingen har i tillegg skapt økt vekst og vekstforventninger fremover. I tillegg forventes det at markedsføringskostnadene kan reduseres i 2018 og fremover fra 2017-nivå, som vil bety økte marginer.

Figurene nedenfor viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2016 og 2017 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2018. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk over hele perioden. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel.

Utvikling av analytikerestimatene EBITDA for 2017 og 2018 ved de ulike rapporteringspunktene:


Figurene ovenfor viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 og 2018 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2016 og fram til fjerde kvartal 2017. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2017 ble tatt betydelig ned i starten av 2016, mens man ser at analytikerne i 2017 har økt sin EBITDA-forventning for 2018.

Analytikerestimater EV/EBITDA for 2017 og 2018 ved de ulike rapporteringstidspunktene:

Figurene ovenfor viser EV over EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 og 2018 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene. Analytikerne har økt EV/EBITDA multippelen med utgangspunkt i økt inntektsvekst for FINN.no AS og generelt høyere multipler for sammenlignbare selskaper.

 

Vurderingen av virkelig verdi per 31.12.2017 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2017E
 
Meglerhus31.12.201631.12.201731.12.201631.12.2017 
Carnegie         11 05511 54215,716,2 
DNB 8 84012 44513,017,9 
Barclays10 19313 50113,018,0 
SEB8 84411 57812,516,6 
Danske Bank8 6679 82214,113,6 
Snitt9 52011 77813,716,5 

 

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2017     NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00000 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 210 2050001 210 205 
Andre langsiktige fordringer 22 001 29401 294 
Fordringer  22 00170 2550170 255 
Bankinnskudd   00186 8250186 825 
Sum finansielle fordringer   1 210 2050358 37501 568 580 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14201 9270247 862249 789 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00014 76914 769 
Leverandørgjeld   00048 47948 479 
Annen kortsiktig gjeld 17 000308 451308 451 
Sum finansiell gjeld   01 9270619 561621 488 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      27 584 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -1 927 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 182 621 
          
2016 NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over
totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00000 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 024 3790001 024 379 
Andre langsiktige fordringer 22 002 86202 862 
Fordringer  22 00147 7500147 750 
Bankinnskudd   00190 7800190 780 
Sum finansielle fordringer   1 024 3790341 39201 365 771 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14202 4380262 341264 779 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00038 76938 769 
Leverandørgjeld   00049 40149 401 
Annen kortsiktig gjeld 17 000350 884350 884 
Sum finansiell gjeld   02 4380701 394703 833 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      60 223 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -2 438 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      964 156 

 

Andre langsiktige fordringer består av:20172016                                                                             
Billån, boliglån og andre lån til ansatte9911 190 
Andre langsiktige fordringer3031 672 
Sum andre langsiktige fordringer1 2942 862 

 

Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en uforpliktet trekkfasilitet på 40 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 186,8 mill., hvorav 19,8 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 18 dager (samme som i 2016). Se Note 22. Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.

2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS).

Lånets løpetid og nedbetalingsplan gikk til juli 2024, med kvartalsvise avdrag på 8 mill.

Polaris Media har med virkning fra 20.12.2017 endrede lånevilkår med Sparebank1 SMN. Polaris Media har per 4. kvartal 2017 et lån i Sparebank1 SMN på 209 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Gjeldende vilkår har vært kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gir avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret.

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2017 og forrige år fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.  20172016                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 249 789264 779 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale 00 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 14 76938 769 
Bankinnskudd -186 825-190 780 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen 77 733112 769 
     
12 måneders rullerende normalisert EBITDA 158 932120 006 
Utbytte fra FINN.no AS 41 19437 228 
EBITDA som definert i låneavtalen 200 126157 234 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,40,7 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 66,4%60,7% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 33,9%28,2% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2017      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
  20172016
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2017Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000200 7958 00032 0005 6025 403
Polaris Trykk Harstad AS20 00000003
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim047 067NA6 5842 1512 044
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)014 7690000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300262 6318 00038 5847 7537 450

 

Forfallsstruktur låneengasjement201820192020202120222023
Polaris Media ASA8 00004 90019 60019 60019 600
Polaris Trykk Trondheim (leasing)6 9787 1937 4147 6437 8798 121
Sum avdragsbetaling år14 9787 19312 31427 24327 47927 721
Restgjeld 31.12.247 654240 461228 147200 904173 425145 704


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. 


Rentesikring

  20172016 
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet 821874 
     
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12 -1 927-2 438 
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01 -2 438-3 454 
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-) 5111 016 
     
Effekt av renteendring: 
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital 
     
Finansposter         2017 2016                                                                
Finansinntekt    
Renteinntekt 2 6782 652 
Mottatt aksjeutbytte 41 52339 485 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 256 658 
Andre finansinntekter  1 002851 
Sum finansinntekt 45 22849 647 
     
     
Finanskostnad    
Andre finanskostnader 2 16 58475 259 
Sum andre finanskostnader 16 58475 259 
Renter lån 7 7537 450 
Resultatført rentebytteavtale 821874 
Rentekostnad 6397 
Sum rentekostnad 8 6368 421 
     
Sum finanskostnader 25 22083 680 
     
Netto finansposter 20 008-34 033 

1)  I andre kvartal 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA til totalt kr 27,2 mill. Dette ga en gevinst på kr 6,7 mill. 
2) Ifm. 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill. I 2016 består beløpet i hovedsak av nedskrivninger på FINN.no AS på kr 73 mill.


Operasjonelle leieavtaler

Konsernets langsiktige avtaler består i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg har konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201855 86211 5133 06470 438 
201951 5496 7742 77161 094 
202050 9371 0602 15454 150 
202150 5201908950 799 
Etter 2021229 7430446230 190 
Sum438 61119 5378 524466 672 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk Trondheim AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse. Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20172016                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 7848 745 
Mellom 1 og 5 år  35 13535 135 
Etter 5 år  17 56826 352 
Sum mimimumsleie  61 48770 232 
Fratrukket finanskostnad  -7 651-9 811 
Nåverdi av minimumsleie    53 83660 420 

 

Avstemming av gjeld som oppstår som følge av finansieringsaktiviteter:

 

   01.01.2017Kontantstrøm fra finansierings- aktiviteter Endring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt)Andre endringer31.12.2017  
Langsiktig rentebærende gjeld 262 341-14 479  247 862  
Kortsiktig rentebærende gjeld 38 769-24 000  14 769  
Rentebytteavtale 2 438 -511 1 927  

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. For nærmere informasjon, se Note 13. Gjeld, risiko mv.

Pantesikret gjeld                                20172016                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld til Sparebank 1 SMN 208 795240 690 
Pantesikret gjeld per 31.12 208 795240 690 
     
Polaris Media Midt-Norge AS 117 858117 858 
Polaris Media Nord-Norge AS 73 09973 099 
Polaris Trykk AS                  171 629171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  14 04047 877 
Sum 679 218713 055 
     
     
Konsernets garatier er hovedsaklig relatert til husleie (34,6 mill) og skattetrekk (37,5 mill).    
 
Garantiansvar 20172016 
Garantier konsernselskaper 72 13873 933 
Sum 72 13873 933 

 

Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20172016                                                                              
Distribusjonskostnader 161 254164 159 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 69 69667 907 
Telefon og porto 14 27816 740 
Reisekostnader 25 21227 017 
IT-kostnader 42 59742 518 
IT og kontorkostnader 8 82710 988 
Drift bygninger og driftsmidler 93 20694 331 
Tap på fordringer 1 453160 
Annen driftskostnad 33 78430 629 
Sum 450 307454 449 

 

Note 16. Varekostnad

 

                 20172016                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 141 955144 634 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 43 23543 221 
Andre varekostnader 39 42135 631 
Varekostnad 224 612223 486 

 

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20172016                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 59 87863 033 
Forskuddsbetalt abonnement 112 125117 508 
Feriepenger 64 03768 455 
Annen kortsiktig gjeld 72 412101 883 
herav avsetning sluttpakker 1) 25 06856 221 
Annen kortsiktig gjeld 308 451350 879 

 1) For ytterligere informasjon se Note 23. Restruktureringskostnader.

 

Note 18. Skattekostnad

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster             20172016                                                                                
Betalbar skatt 11 8148 695 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 3 403-36 542 
Skattekostnad på ordinært resultat 15 217-27 847 
     
Årets betalbare skatt 11 8148 695 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -4 559-7 043 
Betalbar skatt i balansen 7 2541 652 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 102 955-138 570 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 24% (25%)  24 709-34 643 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 6 05656 688 
Ikke skattepliktige inntekter -13 705-46 738 
Effekt av endret skattesats -190-937 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -1 652-2 218 
Skattekostnad på ordinært resultat 15 217-27 847 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 1 836922 
Anleggsmidler 7 8738 572 
Pensjonsforpliktelse 31 45527 506 
Avsetninger 6 82010 085 
Aksjer og andre verdipapirer 7 8499 447 
Underskudd til fremføring 1 8413 428 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 538562 
Sum skatteeffekt av fordeler 58 21360 522 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 665874 
Anleggsmidler 52 91959 219 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 15 3455 805 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 68 92965 899 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -10 715-5 377 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 40 00251 180 
Utsatt skatt 50 71856 556 
Netto utsatt skatt -10 715-5 377 

 

Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20172016                                                              
Lønn og feriepenger1)547 563637 020 
Arbeidsgiveravgift 74 95781 051 
Pensjonskostnader2)42 74378 510 
Annen personalkostnad 16 75913 166 
Sum 682 022809 748 
     
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 772848 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20172016 
Lovpålagt revisjon 1 2811 245 
Andre attestasjonstjenester 144197 
Skatterådgivning 330335 
Andre tjenester utenfor revisjonen 44080 
Sum 2 1951 857 

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 2,3 mill. i 2017 og en avsetning til frivillig avgang på 44,6 mill i 2016.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstillak på 2,2 mill. i 2017 og 33,5 mill i 2016 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2017 Antall aksjera)Årslønn 1Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     154 2242 94409404154 299 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 2302 15202491792 579 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 15 3532 24802642812 793 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 01 25601441281 527 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby6) 01 7080205611 975 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 2302 05402421692 464 
         
2016 Antall aksjerLønn1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 153 3052 8354179543914 596 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  3 3112 0922102452132 761 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 4342 1752212572512 905 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 3601 934117240632 354 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 1 3111 8011562172282 402 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 1 3111 9401902331842 547 

 
a) Endring i antall aksjer fra 2016 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2017. Aksjene eiet av  Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). for 2017. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2017 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2016). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2017 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

5) Tor Olav Mørseth fratrådte som sjefsredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Han hadde andre oppgaver i selskapet etter dette fram til han sluttet 1.8.2017

6) Kirsti Husby tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisenm AS 1.6.2017. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns- og trekkoppgave hele året 2017.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og Selskapsledelse kap. 12.

 
              2017                  2016
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183532437734824372
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2081822620524229
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1736223517066236
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17301731700170
Styremedlem Lena Victoria Svanberg 1734621917051221
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1732419717018188
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene1 651173017385085
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 2301732419717024194
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2017)2801120112000
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 1601639039
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 24024000
Varamedlem ansattrepresentant Mats Muregård (ny i 2017)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken 16016000
Varamedlem ansattrepresentant Jørn Helge Egseth (ny i 2017)* 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark 000000
Styremedlem ansatterepresentant Rune Setsaas 850851700170
Styremedlem ansatterepresentant Marianne Leite 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 00015 015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 00039039
Varamedlem ansatterepresentant Hilde Østmoe 00015015
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50000023023
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2222 3838
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  2828 3838
Totalt 1 8622482 1101 8742822 156

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og Selskapsledelse kap. 11.

 

 

 

 

Note 20. Nærstående parter

 

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverese sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2017 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var pr 31.12.2017 konsernets fjerde største aksjonær med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er innngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernet har en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Transaksjoner med Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS er listet opp nedenfor.

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se Note 19. Lønn og godtgjørelser.

 

 

          20172016                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 5203 022 
Kjøp fra nærstående part 25 72824 643 
Fordring på nærstående part 419731 
Gjeld til nærstående part 2 970731 

 

Note 21. Aksjonærforhold

 

Morselskapet har per 31.12.2017 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 10 326 egne aksjer per 31.12.17.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2017 er kr 1,79 (-2,27). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2017 er

kr 1,50 pr. aksje, tilsammen 73 374 683.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.17 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK                   823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS                   558 9301,1 % 
PARETO AS                   292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 411 96090,8 % 
Øvrige aksjonærer4 514 8219,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 

Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

 

                      20172016                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 140 252109 460 
Avsetning til tap 31.12 -3 706-3 559 
Bokført verdi kundefordringer 136 545105 900 
     
Avsetning til tap 01.01 -3 559-3 777 
Endring avsetning til tap -147218 
Avsetning til tap 31.12 -3 706-3 559 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 1 482784 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 33 28541 643 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 424206 
Sum 33 71041 850 
Sum fordringer i balansen 170 255147 750 
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 91 99386 298 
0 - 30 dg 22 21919 111 
30 - 60 dg 9 3623 510 
60 - 90 dg 14 571116 
90 > dg 2 106426 
Sum
 140 252109 460 

 

Fra 2016 til 2017 har det vært en betydelig økning i kundefordringer som har forfalt med mer enn 30 dager. Per 31.12.16 var dette beløpet 4 mill., mens det pr 31.12.17 var 26 mill. Av dette var 18,4 mill. knyttet til Schibsted og annonsesamkjøringsinntekter. I hovedsak har fordringene mot Schibsted blitt betalt i 2018 før avleggelse av årsregnskapet.

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Note 23. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre tiltakSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1.90 98847 6805 359144 026 
Avsatt i perioden2 49257203 064 
Reversert i perioden153-4 048840-3 055 
Benyttet avsetning i perioden-7 771-24 764-571-33 105 
Balanse pr 31.12.201785 86219 4405 628110 930 

 

Utbetales i 2018-16 381                                                                                                                                            
Utbetales etter 2018-94 549 
Sum-110 930 

Note 24. Andre inntekter og kostnader

 

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultatet (OCI) etter IAS 39 og er klassfisert som tilgjengelig for salg. Dette er verdier som ved en realisasjon vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i årsregnskapet fremgår nedenfor.

 

Verdiendring over totalresultatet (OCI)  20172016                                    
Cxense ASA1)-34 72615 787 
FINN.no AS 227 0000 
Andre verdiendringer 5 5400 

1) Virkelig verdi av aksjene i Cxense ASA pr 31.12.2017 var på NOK 59 pr aksje.

Da verdinedgangen i aksjeposten i FINN.no AS i 2016 ble vurdert å være både varig og betydelig, er verdiendringen reklassifisert fra egenkapitalen og til resultat. Det er derfor ingen verdiendring knyttet til aksjeposten i FINN.no AS ført over totalresultatet (OCI) pr 31.12.16. (Jfr Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler for ytterligere informasjon).

 

 

 

Note 25. Nye standarder som er offentliggjort, men ennå ikke trådt i kraft

 

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var to standarder trådt i kraft fra 1.1.2018, mens en standard er utgitt men ikke trådt i kraft enda. Standardene og effekten av disse er omtalt nedenfor.

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

Standarden trådde i kraft 1. januar 2018. Standarden erstattet IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser.

Tidligere standard IAS 39 hadde fire hovedkategorier av finansielle eiendeler og detaljerte regler knyttet til hver av kategoriene. IFRS 9 har en mer prinsippbasert tilnærming til om et instrument skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi. Etter IFRS 9 er det bare finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol, og som selskapet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer, som skal måles til amortisert kost. Andre instrumenter skal måles til enten virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) eller til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Overgangen til IFRS 9 vil ikke medføre endring i klassifisering for konsernets finansielle instrumenter.

Dette medfører at alle egenkapitalinvesteringer, fortsatt måles til virkelig verdi, men det blir opp til selskapene å velge hvordan presentasjonen av periodens verdiendring skal bokføres i regnskapet. Valget er endelig, og kan ikke endres på i ettertid. Selskapene må velge mellom to prinsipper:

(1) over resultat, dvs. finansinntekt eller finanskostnad, eller

(2) over OCI/andre inntekter og kostnader.

Ved første gangs innregning er det valgfritt hvilket alternativ man velger, med den eneste begrensning at investeringer som defineres som «held for trading» må føres over resultat. Det er vurdert at «held for trading» p.t ikke vil være relevant for Polaris Media.

Valg av prinsipp gjøres på instrumentnivå, altså investering for investering. Det er med andre ord ikke et policyvalg.

Historisk har konsernets praksis vært å klassifisere alle aksjeinvesteringer som finansielle eiendeler mål til virkelig verdi, hvor verdiendringene er ført over totalresultatet (OCI). Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Konsernet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer, valgt at verdiendringene skal bokføres etter alternativ 2. I regnskapet får man dermed skilt ut verdiendringene fra finanspostene og i stedet presentert de på en egen linje under totalresultat/OCI.

Både etter IAS 39 og IFRS 9 skal alle derivater måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Som unntak fra denne hovedregelen kan sikringsbokføring benyttes (verdiendring over OCI) for derivater som er sikringsinstrumenter på utpekte sikrede poster i balansen eller mot transaksjoner i resultatet Konsernet har en rentebytteavtale som bokføres som sikring i dag, og denne vil bli behandler likt under IFRS 9, og det er heller ingen andre instrumenter som blir påvirket av overgangen.

Ny tapsmodell:

Etter IAS 39 skal nedskrivning for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Tapsavsetninger etter IFRS 9 skal baseres på forventet tap, uten en tilsvarende "terskel" (objektive bevis) som i IAS 39. Konsernet har under IAS 39 benyttet seg av anledningen til å gjøre en tapsavsetning på porteføljebasis også for fordringer som ikke er forfalt, med den begrunnelse at et objektivt tap har skjedd, men ikke dukket opp til overflaten (såkalt IBNR - Incurred but not reported). Konsernet har i all hovedsak fordringer som har korte forfall, noe som medfører uvesentlig forskjell i tapsavsetningene og overgangen til IFRS 9 vil derfor ha liten effekt. Konsernet benytter den forenklede metoden (lifetime expected credit losses).

Konsernet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres, dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

IFRS 15 - Inntektsføring

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder hadde ikrafttredelsespunkt 1.1.2018. Standarden erstattet IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av kontroll over varer eller tjenester til kunden. Konsernet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres, dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

 

5-stegsmodell IFRS 15
Hovedkrav IFRS 15
IFRS 15 
Polaris Media ASA
1) Identifisering av 
kundekontrakter
IFRS 15: En kundekontakt
eksisterer når det foreligger en
rettskraftig avtale mellom to eller
flere parter. Kontrakten må ha
forretningsmessig substans.
 
Dette punktet anses ikke å ha noen
implikasjoner for dagens praksis
 
 
2) Identifisering av 
separate 
leveringsforpliktelser
 

IFRS 15: Foretak skal ved
inngåelsen av en kontrakt med en
kunde identifisere de ulike
leveringforpliktelsene, som til
sammen vil utgjøre de totale
forpliktelsene i kontrakten.
Leveringsforpliktelsene kan fremgå
eksplisitt i avtalen med kunden,
eller implisitt i form av lovpålagt
krav eller forpliktelser som følger
av bransjenormer. 
 
 
Polaris Medias vurdering er at de 
ulike bundlede produktene vil medføre en 
identifisering av flere leveringsforpliktelser. 
Dette punktet anses likevel ikke å ha noen 
praktiske implikasjoner for dagens praksis 
da periodiseringen av inntektene vil tilsvare 
nåværende praksis. Medievirksomhetene i 
Polaris Media selger ensartede produkter som er 
separerbare fra hverandre i tråd med gjeldende 
bransjenormer.
 
Medievirksomhetene i konsernet samarbeidet
med ulike allianser spesielt innenfor
annonseområdet, og opptrer som prinsipal eller
agent i ulike sammenhenger. Polaris Media sin
vurdering er at klassisiferingen som prinsipal
eller agent ikke vil påvirkes i vesentlig grad ved
innføringen av IFRS 15.
 
3) Fastsettelse av 
transaksjonsprisen
 
IFRS 15: Transaksjonsprisen
representerer vederlaget som
selskapet forventer å motta.
Transaksjonsprisen blir ikke justert
for kredittrisiko og inkluderer ulike
elementer, som blant annet
tidsverdien av penger ved lange
kontrakter og hvorvidt oppgjør
skjer med annet enn penger.
 
Salg av varer og tjenester skjer i hovedsak mot
oppgjør i kontanter. Annonsesalg kan også skje
mot bytteavtaler (barter), men i slike tilfeller
innregnes inntekten med en lik og motsvarende
kostnad innregnet som kostnad solgte
varer/tjenester, justert for eventuelle
kontantbetalinger.

Virksomhetene i Polaris Media har i svært liten,
eller ingen grad, kundekontrakter med separate
leveranser som går over 12 mnd. Korreksjon for
tidsverdi av penger anses derfor ikke for en
aktuell problemstilling.

Det opereres i svært liten grad med
salgsprovisjoner på selgernivå utover kortsiktige
kampanjer på dags- og eller månedsbasis.

Noen kundekontrakter har et variabelt element i
seg når det gjelder fastsettelse av
transaksjonsprisen, feks når det foreligger
adgang til returnere aviser, feks løssalg.
Konsernet innregner inntekten fra varesalg netto
etter fratrukket retur. Det foreligger ikke
innregning av inntekter så fremt det ikke
foreligger pålitelig estimat på returer, men
konsernet har historisk hatt gode estimater på
returer.
 
4) Allokering av 
transaksjonsprisen på 
separate leveringsforpliktelser
IFRS 15: Transaksjonsprisen skal
allokeres på de ulike
leveringsforpliktelsene baser på
deres relative frittstående
salgspriser. Ved fastsettelse av
frittstående salgspriser skal et
foretak, dersom slik informasjon er
tilgjengelig, basere seg på
observerbar informasjon.
 
Innenfor annonsesalg kan produktene selges 
hver for seg eller i rabatterte pakker.
Salgsvederlaget fra produkter solgt som pakker
(inkludert rabatt) allokeres eller fordeles til de
ulike produkter som er
solgt som om de var solgt hver for seg.

Ellers har konsernet ensartede produkter som er
separerbare fra hverandre og transaksjonsprisen
er dermed lett å allokere til hver separate
leveringsforpliktelse.
 
5) Inntektsføring ved 
oppfyllelsen av 
leveringsforpliktelser
Et foretak oppfyller en
leveringsforpliktelse ved å overføre
kontroll av den lovede varen eller
tjenesten til kunden. Overføring av
kontroll kan skje på et bestemt
tidspunkt eller over tid. En
leveringsforpliktelse anses som
oppfylt på et bestemt tidspunkt
med mindre den oppfyller visse
kriterier.

Anses ikke å medføre endringer. Varer og
tjenester faktureres løpende og bokføres som
inntekter på publiseringsdato (annonser) eller
utstedelsesdato (abbonnement/løssalg).
Inntekter fra en online annonsekampanje på et
nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden
eller den perioden annonsen fremvises på
nettstedet. Trykkeri- og distribusjonstjenester
faktureres og inntektsføres løpende ved
oppfyllelse av leveranse.

Salgsalliansene finansieres i stor grad sin
virksomhet basert på provisjoner.
Inntektsføring skjer på publiseringsdato eller
innrykk. Byråprovisjoner kostnadsføres
symmetrisk med inntektsføring, det samme
gjelder løssalgsprovisjoner og provisjon knyttet
til Finn.no. Polaris Media anser at det ikke vil
være vesentlige effekter på dette området ved
implementering av IFRS 15.

Inntekt relatert til annonsering solgt (feks som
et banner) på et nettsted skal innregnes jevnt
over den periode banneret fremvises på
nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter er inntekter
mottatt på grunnlag av antall ganger en annonse
på nettsted klikkes slik at brukeren sendes
videre til annonsørens hjemmeside. Dersom data
er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert
klikk i den periode dette fant sted.

For enkelte leveranser som løssalg har kunden
mulighet til å returnere deler av leveransen.
Inntekten blir innregnet når det foreligger et
pålitelig estimat på returer. Historisk har
konsernet gode estimater på returer.


 

Det forventes at innføring av IFRS 15 ikke vil ha noen effekt på egenkapitalen per 01.01.2018.  

 

IFRS 16 – Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2019. Standarden krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. IASB tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost. I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

Da konsernet leier flere av sine selskapslokaler vil overgangen til IFRS 16 påvirke konsernets balanse i form av at en rett til bruk av lokalene oppføres som en eiendel med tilhørende balanseføring av forpliktelsen til å betale husleie. Videre vil konsernets andre driftskostnader reduseres, da husleien etter IFRS 16 resultatføres som avskrivninger av bruksretten og rentekostnad av balanseført forpliktelse. Det vil ha vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som EBIT og EBITDA. Det er ikke tatt stilling til implementeringsmetode.

Konsernets fremtidige minimumsleie per 31. Desember 2017, forutsatt ingen oppsigelse i leieperioden, beløper seg til et udiskontert beløp på 438,6 mill.

Note 26. Alternative resultatmål

 

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode.

Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. I 2016 og 2017 er engangseffektene hovedsaklig knyttet til restrukturering og gevinst ved salg av eiendom. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffektene og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

 

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet: 
                 20172016                                              
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 74 01717 446 
Polaris Media Nordvestlandet 34 1037 038 
Polaris Media Nord-Norge 20 91411 866 
Polaris Trykk 58 91439 586 
Andre -19 792-34 007 
Sum EBITDA 168 15441 928 
     
Engangseffekter /restruktureringskostnader    
Polaris Media Midt-Norge -1 18032 427 
Polaris Media Nordvestlandet 81120 954 
Polaris Media Nord-Norge 6707 873 
Polaris Trykk -35715 599 
Andre -9 1671 225 
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader -9 22378 077 
     
Normalistert EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 72 83749 872 
Polaris Media Nordvestlandet 34 914 27 991 
Polaris Media Nord-Norge  21 584 19 739 
Polaris Trykk 58 55755 185 
Andre -28 959-32 782 
Sum normalisert EBITDA* 158 932120 006 
     
NIBD består av følgende poster i regnskapet:    
Gjeld til kredittinstitusjoner 249 789264 779 
Kortsiktig rentebærende gjeld 14 76938 769 
Kassekreditt 00 
Bankinnskudd, kontanter 186 825190 780 
Netto rentebærende gjeld 77 733112 769 

 

 

 

 

Note 27. Hendelser etter balansedagen

 

Polaris Media inngikk 2. februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. Transaksjonsprisen for 45,9 % av aksjene er avtalt til 11,1 mill. kr. Dette blir gjort for at Trønder-Avisa skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag.

Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%.

Trønder-Avisa vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS (tidligere Adresseavisen Gruppen AS).

Avtalen som er inngått mellom partene er betinget godkjenning av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang.

Da man er tidlig i prosessen og ikke har tilgjengelig informasjon er det ikke gitt opplysninger jf IFRS 3 B64 e-q.

En detaljert beskrivelse og fullstendige opplysninger om virksomhetssammenslutningen vil bli utarbeidet når Polaris Media har overtatt risiko og kontroll og transaksjonen er formelt gjennomført.

Legg til i min rapport

Revisjonsberetning

Se revisjonsberetning her.

Legg til i min rapport