Årsberetning og årsregnskap

Trykk her  for å laste ned hele kapittelet inkl. årsregnskap og noter

Styrets beretning for 2017

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er nr. tre nasjonalt. Konsernet eier i dette markedsområdet 31 lokale og regionale mediehus, 4 tilknyttede mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media ASA var per 31. desember 2017 organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen), Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (10%), Cxense ASA (5%), Avisa Nordland AS (38%), Trønder-Avisa AS (10%), Fanbooster AS (10%), Hoopla (21%) og Mazemap (11%). 2. februar 2018 ble det inngått avtale om at Polaris Media blir hovedaksjonær (56%) i Trønder-Avisa AS fra 1.januar 2018. Transaksjonen er betinget av godkjennelse i ekstraordinære generalforsamlinger hos selgende parter (AS Nord-Trøndelag og LL Inntrøndelagen) og Konkurransetilsynet.

Til sammen har konsernets mediehus 195 439 (181 089) abonnenter per 2017, herav 44 711 (23 878) rene digitale abonnenter, som var en vekst på 87% mot fjoråret. Det offisielle opplaget var 209 970 (205 550).

Konsernets mediehus hadde i 2017 et snitt på 272 000 (316 000) daglig brukere på nett og 307 000 (303 000) daglige brukere på mobil. Til sammen genererte brukerne 18,7 (20,5) millioner sidevisninger per uke i snitt. Utviklingen i antall brukere på desktop og mobil påvirkes av at innholdet i stadig større grad  kun gjøres tilgjengelig for abonnenter. Mot slutten av 2017 har utviklingen vært negativ også som følge av en betydelig nedgang i trafikk og brukere fra Facebook, mens vi har vekst fra egne sider, spesielt på mobil. Nedgangen fra Facebook skyldes at en økt andel av innholdet kun er tilgjengelig for abonnenter som ikke kan deles eller driver trafikk fra Facebook, samt at algoritmene til Facebook gjør det stadig vanskeligere å skape organisk spredning av redaksjonelt innhold. Utviklingen i sidevisninger på desktop viser en større nedgang enn i unike brukere hovedsakelig grunnet tiltak som er gjennomført for å øke inscreen-raten og dermed kvaliteten på annonser.

I konsernets primære nedslagsfelt, fra Nordvestlandet til Finnmark, har Polaris Media en daglig leserdekning på papir som tilsvarer 51% av befolkningen over 12 år.  

Visjonen

Visjonen er at Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, på alle plattformer inkludert papiravis. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2017.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. I hovedsak strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2017

Konsernet omsatte i 2017 for 1 509 (1 521) mill.kr, justert for engangseffekter, som er en nedgang på 1%, og et normalisert EBITDA-resultat (se note 26 til konsernregnskapet for 2017) på 159 (120) mill.kr, tilsvarende 11% (8%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 7 (9) mill.kr. Mediehusenes samlede normaliserte EBITDA-resultat økte til 129 (98) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt normaliserte EBITDA-resultat økte til 59 (55) mill.kr. Øvrig virksomhets normaliserte EBITDA-resultat ble forbedret til -29 (-33) mill.kr.

Polaris Media kan legge frem et resultat for 2017 som står seg godt i et krevende mediemarked. Strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020) har vist betydelige positive effekter, hvor konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017. Den positive resultatutviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene, og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak.

Det er betydelig økning i antall abonnenter, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg (+87%). Nesten alle mediehusene i konsernet har nå vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt og at bruken stadig øker, og at vi kan øke prisene uten at det går utover volumveksten. Med økt fokus på analyse og innsikt av leservaner og kjøpervaner, bør veksten fortsette.

Videre var utviklingen innenfor digitale annonseinntekter positiv med 5% vekst i 2017, og en vekst på 13% i fjerde kvartal 2017. Dette viser at mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt.

Trykkerivirksomheten har også styrket sin posisjon i 2017 med god vekst i siviltrykkinntektene kombinert med betydelige kostnadsreduksjoner. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling, hvor nye inntekter og ytterligere effektivisering kan kompensere for et fallende avistrykkmarked.

 

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) REDUSERT MED 12 MILL. KR. TILSVARENDE 1% TIL 1 509 (1 521) MILL. KR.

Mediehusene fortsetter den gode veksten i abonnementsinntektene som økte med 6% til 514 (486) mill.kr. i 2017. Veksten i inntekter drives av veksten i antall abonnenter og underliggende prisøkninger. Brukerinntektene vokste med 4% til 561 (538) mill. Løssalgsinntektene fortsetter å falle i takt med betydelig redusert volum.

 

Samlede annonseinntekter (inkl. annonserelatert inntekt) ble redusert med 6% i 2017 til 624 (664) mill.kr. Nedgangen var drevet av fall i annonseinntekter på papir med 11% til 411 (461) mill.kr, mens digitale annonseinntekter økte med 5% til 213 (204) mill. kr. Dette er i hovedsak drevet av vekst innen bannerannonser, programmatisk og samkjøringsprodukter, byråtjenester og rubrikkannonsering. Mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene, og betydelig kompetanseløft. Veksten i digitale annonseinntekter var økende mot slutten av 2017.  

Trykkeriinntektene vokser 1% til 198 (197) mill.kr. spesielt som følge av vekst i siviltrykkinntekter. Endret produktmiks, fra avistrykk til siviltrykk, gir lavere marginer for trykkerivirksomheten. I andre halvår 2017 sikret trykkerivirksomheten seg viktige kontrakter, spesielt knyttet til VG og Coop.

DRIFTSKOSTNADENE (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) BLE REDUSERT MED 53 MILL. TILSVARENDE 4% I 2017 TIL 1 357 (1 410) MILL. KR.

Konsernet gjennomfører kostnadstiltakene i Polaris Media 2020 som planlagt, og effekten av dette bidro til å redusere kostnadene i 2017 med 53 mill. (4%).

Det var i hovedsak lønns- og personalrelaterte kostnader og andre faste kostnader som ble redusert. Varekostnader og salgsrelaterte kostnader økte i 2017 som følge av endret produktmiks, drevet av mindre avistrykk og vekst i siviltrykk, vekst i salg av FINN.no-produkter, og vekst i annonserelaterte inntekter.

Siden 2013 er kostnadene redusert med 230 mill.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Strategi

Målbildet til Polaris Media er å:

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene til ledende brukerposisjoner på alle plattformer
 • Øke antall abonnenter gjennom økt bruk av digitale abonnementsprodukter
 • Skape ny vekst i digitale annonseinntekter
 • Vekst i trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

I fjerde kvartal 2016 iverksatte Polaris Media strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020). Hensikten med PM2020 er å bygge et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre publisistiske tradisjoner, legge til rette for ny vekst og kunne ta nye posisjoner. På inntektssiden er det gjennomført viktige initiativer med i) å etablere en felles digital annonseplattform og kommersielt samarbeid med Schibsted kombinert med satsninger på byråtjenester og kompetansløfte for å gjenskape digital annonsevekst, ii) innføre felles løsninger og satsninger i konsernet på brukermarked inkludert en ny enhet for redaksjonell innsikt og analyse for å øke abonnementsinntektene ytterligere, og iii) fortsatt satsning for å styrke inntektene innen siviltrykk. I tillegg er HeltHjem-satsningen sammen med Schibsted styrket, som skal gi økte distribusjonsinntekter ved distribusjon av netthandelsprodukter fremover.

Innen 2020 skal det realiseres resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 mill. hvorav halvparten i 2017. Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del av resultatforbedringene vil skje i form av kostnadsreduksjoner og dermed nedbemanning. Konsernet har lyktes bra med dette og er i rute med effektiviseringsprosjektet. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst. Tiltakene vil fokusere enda sterkere på utviklingen av våre kjerneprodukter og vår kjernevirksomhet.

Markedet, risiko og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk endring med nedgang i tradisjonelle medier som papiravis og lineær TV, og sterk vekst innen mobil, sosiale medier og online TV. Konkurransen fra de store globale aktørene Facebook og Google har økt. Disse aktørene sitter på store mengder data om brukerne, og har endret brukernes og annonsørenes forventninger til målrettet og brukertilpasset digitalt innhold. Facebook har etablert seg som den største mediekanalen i Norge, og har sammen med Google blitt store aktører i det digitale annonsemarkedet.

I 2017 har Polaris Media, som andre mediehuskonsern, fortsatt nedgang i annonseinntekter som følge av at papirbaserte annonseinntekter ble redusert, og annonseinntektene i stor grad flyttes til programmatiske kjøp, sosiale media og søk. Utviklingen i annonseinntektene i 2017 har allikevel vært klart bedre enn foregående år med vekst innen digitale annonseinntekter og en noe redusert nedgang i annonseinntekter på papir. I det nasjonale annonsemarkedet er det klare tegn til at lineær TV, som har betydelig redusert sin seerposisjon de siste årene, begynner å tape markedsandeler. Innføring av ny felles nasjonal digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, satsningen på byråtjenester, og et betydelig kompetanseløft gir grunnlag for nye og bedre annonseprodukter. Dette bidrar til at mediehusene har styrket sin posisjon i annonsemarkedet, og har gjenskapt digital annonsevekst i 2017.

Fortsatt utgjør strukturelle endringer i annonsemarkedet, rask teknologiutvikling samt svakere utvikling i norsk økonomi de største risikofaktorene for lønnsomheten i Polaris Media. Abonnementsinntektene og trykkeriinntektene har en relativt forutsigbar utvikling på kort sikt. Polaris Media har god kostnadskontroll og gjennomfører vedtatte kostnadstiltak i PM2020 som planlagt. 

For 2018 forventes fortsatt vekst innen abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, mens papirbasert annonseinntekter fortsetter å falle. Det forventes videre stabil inntjening fra trykk. I 2018 forventes kostnadsreduksjonene av PM2020 å være noe lavere enn i 2017, men kostnadene skal fortsatt reduseres i 2018.

Finansiell risiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur og god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 66% (61%) og en netto rentebærende gjeld på 0,4x (0,7x) normalisert EBITDA (se note 26 til konsernregnskapet). Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til alle «covenant» krav i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN, Cxense, og Avisa Nordland med bokførte verdier på til sammen over 1,2 mrd. kr. 

Polaris Media har per 31.12.2017 et lån i Sparebank1 SMN på 209 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet har Polaris Media i 2017 endret lånevilkårene knyttet til konsernets langsiktige gjeld. Gjeldende vilkår har vært kvartalsvise avdrag på 8 mill. fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gir avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret. Se note 13 i årsregnskapet for mer informasjon. Polaris Media har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2017.

Konsernets samlede balanse er på 2 479 mill.kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal 2017 var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til 1 165 mill. Dette innebærer en urealisert gevinst på 227 mill. per fjerde kvartal, som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). Finn.no har i 2017 levert et meget godt år, hvor spesielt inntektsveksten i 2. og 3. kvartal var høy. I tredje kvartal 2017 var inntektsveksten 21%. FINN.no har, med sin sterke posisjon, produkter og økte markedsføringsaktiviteter, klart å vinne i konkurransen mot LetGo og Facebook Marketplaces. De økte markedsføringsaktivitetene og produktutviklingen har i tillegg skapt økt vekst og vekstforventninger fremover. I tillegg forventes det at markedsføringskostnadene kan reduseres i 2018 og fremover fra 2017-nivå, som vil bety økte marginer. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Samlet utgjør disse 345 (337) mill.kr. Disse verdiene er testet for nedskriving minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Nedskrivningstestene i 2017 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. I 2017 har samtlige selskaper som ble testet forbedret sine resultater sammenlignet med testene for 2016. Se note 7 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Det har ikke vært behov for vesentlige nedskrivinger i 2017. Det er benyttet tilsvarende forutsetninger som for nedskrivingstestene for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 7 og 8 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer og det er gode prosesser vedrørende fordringer i konsernet. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i Storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Cxense ASA

Polaris Media eier 5,2% av aksjene i Cxense ASA. Notert kurs på Cxense-aksjen var per 31.12.16 NOK 144, mens kursen per utgangen av 2017 var NOK 59 per aksje. Cxense har i 2017 fått ny ledelse og revidert strategien, og har en positiv utvikling i fjerde kvartal med en økning i aksjekurs på 48%. Utviklingen i 2. halvår av 2017 har vist klare positive utviklingstrekk som bidrar til en forventning om ytterligere økning i aksjekursen. I august 2017 deltok Polaris Media i en rettet emisjon (kr. 40 per aksje).    

Andre forhold

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny KBA Cortina trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill.kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet hadde per 2017 samlet rentebærende gjeld på 265 (304) mill.kr. Kontantbeholdningen per 31.12.2017 var 187 (191) mill.kr. 20 mill.kr. av kontantbeholdningen var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2017 ble 66 (78) mill. kr. Nedgangen var i hovedsak drevet av utbetaling av gavepensjon/sluttpakker i forbindelse med gjennomføringen av PM2020 og forskyvning av arbeidskapitalposter. Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2017 er -19 (-32) mill. kr. Konsernet har pr 31.12.2017 samlet 111 mill. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning. 

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet ikke kommitert trekkfasilitet på 40 mill.kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill.kr.

Polaris Media inngikk 2. februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i konsernet Trønder-Avisa AS. LL Inntrøndelagen selger seg helt ut, mens AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier med 44% eierandel. Dette blir gjort for at Trønder-Avisa AS skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%. Trønder-Avisa AS vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS (tidligere Adresseavisen Gruppen AS).

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang. Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag. I 2017 omsatte konsernet for 198 mill. og hadde et driftsresultat før avskrivninger på 0,4 mill.

I forbindelse med 4. kvartal ble det gjort en nedskrivning av eksisterende eierpost i Trønder Avisa AS på 15,5 mill. som ble regnskapsført over andre finanskostnader.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (21%), Trådløse Trondheim (25%), Skylabs (20%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%).

Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter, samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge gikk ned 2% til 727 (744) mill.kr. Det normaliserte EBITDA-resultatet for 2017 ble 73 (50) mill. kr. Herav 0 (1) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (74%), Vigga (74%), Fjordtrykk AS/Fjordabladet (58%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk opp 0,3% i 2017 til 353 (352) mill., mens det normaliserte EBITDA-resultatet ble 35 (28) mill. kr. Resultatene har vært stabilt gode gjennom flere år med store omstillinger – og med en sterk vekst fra 2016 til 2017.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesteraalens Avis, HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL), morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, iNord, Avisa Nordland (38%), Nordnorsk Distribusjon Bodø (40%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk ned 1% til 221 (223) mill. i 2017. Det normaliserte EBITDA-resultatet ble 22 (20) mill. kr. Herav 4 (3) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Resultatene i Polaris Media Nord-Norge har de siste par årene hatt sterk resultatmessig framgang. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Omsetningen for 2017 gikk ned 3% til 345 (356) mill.kr. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 65% (63%). Polaris Trykk fikk i 2017 et normalisert EBITDA-resultat på 59 (55) mill.kr.

På tross av vesentlig reduserte inntekter innen avistrykk, leverte Polaris Trykk en sterk resultatvekst i 2017 sammenlignet med de to seneste årene. I hovedsak er resultatet drevet frem av en offensiv markedsstrategi innen siviltrykk, samt betydelige effektiviseringstiltak. 

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom som i løpet av sommeren 2017 har solgt Johan Tillers Vei 1-5 AS. Etter salget har Polaris Eiendom realisert alle sine tidligere eiendommer og Polaris Eiendom blir ikke regnet som et eget forretningsområde.

Virksomhet i morselskapet består i å eie og forvalte hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ), felles enhet for digitale annonseprodukter, og data og analyse, personaladministrasjon, og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, 5,2% av aksjene i Cxense ASA og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt normalisert EBITDA-resultat på 29 (33) mill.kr. i 2017.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2017 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom spesielt Schibsted Media og Schibsted Product & Technology. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.12.2017 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 772 (848) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 126 (134) avisbud. Ved utgangen av 2017 hadde morselskapet 28 (28) årsverk fast ansatt.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Samlet sykefravær for konsernets selskaper i 2017 var 5% (4%).

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 479 (2 337) mill.kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 66,4% (60,7%) per 31.12.2017. Styret mener at selskapet per 31.12.2017 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 12,0 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital:                                                 61,4 mill.

Utbytte (eks. egne aksjer):                                                           73,4 mill.

Årets resultat:                                                                                 12,0 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,50 per aksje, til sammen 73,4 mill.kr. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 23. mai 2018.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør etter utbytte 829 (900) mill.kr. per 31.12.2017, og egenkapitalen på 408 (504) mill.kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 49,2% (56,1%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med blant annet NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systeminvesteringer aktiveres.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

Trondheim, 13. februar 2018

 

 
Legg til i min rapport

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Polaris Media følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Selskapets redegjørelse omfatter også redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b), samt redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c). Konsernet har ingen vesentlige avvik til anbefalingen fra NUES.

1.  Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Konsernets verdigrunnlag ligger i kjernevirksomheten – et samfunnsoppdrag for å drive publisistisk virksomhet innenfor en kommersiell ansvarlig og lønnsom ramme. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle mediehus i konsernet. Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard, og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

Sentralt i styringen og ledelsen av konsernet er den redaksjonelle plattformen som er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter §3. I følge vedtektenes §9 påser en redaksjonell stiftelse at den publistiske plattformen ivaretas.

Nærmere om Polaris Media sitt forhold til etikk og samfunnsansvar

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har styret i Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for etikk og samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Disse kan i sin helhet leses på selskapets hjemmeside.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene fra FNs Global Compact, dvs. i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for konsernet med følgende hovedtrekk:

 • Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Menneskerettighetene og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

  Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med pressens samfunnsrolle som spesifisert i Norsk Presseforbunds etiske regelverk.
 • Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen», som er en egen avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte i Polaris Media. Ca. 545 av konsernets 848 årsverk er fagorganiserte. Konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og er også observatør i konsernstyret. En nærmere redegjørelse for tillitsmannsarbeidet i konsernet finnes her.
 • Polaris Media ønsker å være en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser.

  Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsling om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.
 • Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.
 • Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon, og har nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke kritikkverdige forhold i andre virksomheter i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning.

  Konsernets ansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.

  Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsling og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekterer konsernets styringsstruktur. De strategiske retningslinjer fastsetter derfor kun sentrale standarder som er felles for alle. Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, som gjelder for alle ansatte i konsernet Polaris Media kan leses her . I 2017 ble det utarbeidet en egen rutine for varsling og oppfølging av seksuell trakassering for hele konsernet.

Det er opp til det enkelte datterselskap å definere sin lokale tilnærming til sin strategi for samfunnsansvar basert på lokale interessentvurderinger. Typisk for denne typen involveringer er sponsing, deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter som kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar beskrevet over. Selskapenes oppfølging av veldedige aktiviteter følges primært opp av styrene og ledelsen i selskapene, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom den ordinære rapporterings- og oppfølgingsprosessen som skjer rundt økonomiske parametere.

Tabell 1: Nøkkeltall for å følge opp samfunnsansvar i konsernet:

Miljø   20172016 2015 2014 2013 
 Energibruk i MWh 
(strøm og fjernvarme sammen)
1 825 7651 787 633   1 711 703 1 989 592 2 029 541 
 Arealbruk i m248 86546 69449 58249 09949 539
 Selskaper sertifisert som miljøfyrtårn33332
 Selskaper sertifisert ihht. svanemerking44444
 Papirbruk i tonn5162816674
 Usortert avfall i tonn7778898672
       
Arbeidsmiljø      
 Andel kvinner42 %39 %40 %28 %28 %
 Andel kvinnelige ledere33 %28 %28 %22 %21 %
 Sykefravær 5 %4 %5 %9 %10 %
 Kompetanseheving per medarbeider 
(kurskostnader per årsverk 
(årsverk per 31.12.) i kroner)
38123215392224753590
 Gjennomsnittlig pensjonsalder (år)666665,46564
 Antall selskap som har gjennomført 
arbeidsmiljøundersøkelse i året
720445
       
Etikk      
AnsatteRetningslinjer, tiltak vedrørende 
habilitet, gaver, smøring og etikk
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold ved arbeidsplassen og misligheter.
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
LeverandørerRettferdige konkurranser/antikorrupsjonEtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
 Skatter og avgifter - mva. registrert, 
ikke ulovlig arbeidskraft
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
 Egenerklæring om miljø og 
samfunnsansvar fra leverandører
EtablertEtablertEtablertEtablertIkke 
etablert
Redaksjonell
virksomhet
Erklæring fra redaksjonell siftelse 
(i redaksjonell årsrapport)
Avgis medio
feb. 18
AvgittAvgittAvgittAvgitt


Kvaliteten i nøkkeltallsrapporteringen for samfunnsansvar har blitt bedre, og utviklingen i enkelte indikatorer må sees i sammenheng med dette. Dette gjelder spesielt energibruk og avfallsmengder.

Redaksjonell årsrapport

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt i redaksjonene og i den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også en egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar. Leder for arbeidsutvalget i redaktørforum i Polaris Media gir årlig en redegjørelse av journalistikken i konsernet, den kan leses her.

I 2017 er konsernets mediehus innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) 29 (37) ganger (se tabell nedenfor). Av disse medførte 3 (4) av sakene at mediehusene ble felt for brudd på god presseskikk, og medførte kritikk fra PFU (Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag og Namdalsavisa). Tre av sakene som ble innklaget medførte kritikk (Adresseavisen, Altaposten og Bladet Vesterålen). De øvrige sakene ble mediehusene enten frifunnet, klagene ble avvist etter forenklet saksbehandling, eller henlagt.

Tabell 2: Klager PFU

REDAKSJONTotal antall klager til PFU
 20172016
Adresseavisen74
Fosna-Folket10
Innherred20
Folkebladet22
Avisa Sør- Trøndelag12
Harstad Tidende14
Framtid i Nord02
Altaposten20
Bladet Vesterålen11
Fjordenes Tidende11
Sunnmøringen20
Sunnmørsposten23
Vestlandsnytt10
Møre-Nytt10
iTromsø34
Namdalsavisa11
Opdalingen03
Trønderbladet01
Vesteraalens avis01
Romsdals Budstikke01
Åndalsnes avis01
Fjordabladet10
Trønder-Avisa04
Malvikbladet01
Brønnøysunds Avis01
SUM2937

Personvern i Polaris Media

Å opprettholde tilliten blant brukerne er svært viktig for mediehusene, og vi er derfor opptatt av å ivareta våre brukeres personvern på en god måte. Dette gjør vi gjennom å være åpne om hva slags informasjon vi samler om våre brukere, og hvordan vi benytter denne informasjonen for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester til det beste for brukeren. Informasjon som beskriver vår bruk av anonyme data, personvernopplysninger og informasjonskapsler (cookies), samt den datapolicy vi har definert for hva annonsører og andre eksterne aktører har lov å samle og anvende av data om våre brukere, kan leses i sin helhet på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig og er utarbeidet i tett samarbeid med bransjen.

EUs nye personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) vil gjelde i Norge fra 25.mai 2018, og vil erstatte dagens regelverk. Med bakgrunn i dette ble det høsten 2017 satt i gang et omfattende GDPR-prosjekt i Polaris Media, for å sikre at regelverket blir godt implementert i vår virksomhet.

2. Virksomheten

Virksomhet og formål

I samsvar med vedtektene er Polaris Medias formål å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. 

Mål og hovedstrategier

Kjernestrategien for Polaris Media er å styrke og videreutvikle mediehusenes innholdsprodukter og markedsplasser i alle kanaler. I tillegg skal Polaris Media opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, og oppnå sterke økonomiske resultater.

Konsernstyret behandler konsernets strategier løpende i tillegg til at det avholdes et strategiseminar årlig. På høsten vedtas normalt budsjett for kommende år. Budsjettet er et viktig verktøy i økonomistyringen og internkontrollen i Polaris Media. I tillegg utarbeides prognoser gjennom året.

Konsernet strategier og mål er nærmere beskrevet i årsrapporten under styrets beretning.

3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapitalandel var per 31.12.2017 66% (61%). Egenkapitalandelen er god og er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Størrelsen på selskapets egenkapital tilfredsstiller fullt ut selskapets behov for egenfinansiering i forholdet til den virksomhet som drives.

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om løpende god avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Styret har en målsetting om at utbyttet skal være på et attraktivt nivå og at det normalt vil utgjøre 50-70% av overskuddet etter skatt. Dersom selskapets soliditets- og likviditetsmessige stilling tillater det, kan selskapet vedta utbytter utover 70% av resultatet etter skatt. I 2017 har selskapet hatt betydelig resultatfremgang og har styrket soliditeten og likviditeten i selskapet. Styret foreslår derfor at det for regnskapsåret 2017 skal utdeles et utbytte på kr. 1,50 (1,00) per aksje.

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør inntil 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot ledelsen og ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2018, dog senest 30. juni 2018. Ved utgangen av 2017 eier Polaris Media ASA totalt 10 326 egne aksjer. I april 2017 ble 71 232 aksjer solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 13,06 etter skatterabatt.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Polaris Media ASA har kun én aksjeklasse med like rettigheter knyttet til hver aksje. Hver aksje gir én stemme i selskapets generalforsamling.

Eneste unntak fra ordinære lovbestemmelser er at endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall, så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. I tillegg har den Redaksjonelle Stiftelsen vetorett ved endring av redaksjonell plattform. Det særlig kvalifiserte flertall for beslutning om endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform er begrunnet i Polaris Media ASAs publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediebedrift, og sikrer konsernets uavhengighet og integritet.

Selskapet har historisk hatt få transaksjoner i egne aksjer, men har de senere år kjøpt egne aksjer for å tilrettelegge for salg av aksjer til egne ansatte i tråd med vedtatt aksjespareprogram. Selskapets policy er at transaksjoner i egne aksjer skal skje over børs gjennom uavhengig mellommann.

Oversikt over aksjer eid av styremedlemmer og konsernledelsen finnes i note 19 i årsregnskapet. Selskapet har ingen opsjonsavtaler og det er heller ikke inngått noen andre former for gjenkjøpsavtaler eller lignende vedrørende selskapets aksjer med noen part.

Vedrørende utdypende informasjon om aksjonærforhold, transaksjoner med nærstående parter mv. henvises det til årsregnskapets note 20, 21 og 22.

5. Fri omsettelighet

Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjene er notert på Oslo Børs. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger.

6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai måned. Alle aksjonærer med kjent adresse får skriftlig innkalling til generalforsamling minst 21 dager før foreslått generalforsamling. Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter er tilgjengelig på www.polarismedia.no minst 21 dager før generalforsamling. For ytterligere informasjon om ordinær generalforsamling henvises til vedtektene §8.

Styreleder åpner generalforsamlingen og avklarer eventuelle spørsmål om stemmerett. Møteledelse er ikke vedtektsfestet da generalforsamlingen selv velger dette. Styret kan etter vedtektene bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Det er ikke gjennomført elektronisk avstemming i 2017.

Styrets leder og konsernsjef, samt leder av valgkomiteen og revisor er alltid til stede i generalforsamlingen for å redegjøre samt besvare eventuelle spørsmål som blir stilt. Øvrige styremedlemmer og medlemmer av administrasjonen møter etter behov.

Protokollen fra generalforsamlingen publiseres på selskapets hjemmeside og Oslo Børs umiddelbart etter avholdt generalforsamling.

7. Valgkomité

Valgkomitéen i Polaris Media ASA er vedtektsfestet og består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Det er fastsatt egne retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomitèen har en egen side på selskapets hjemmeside www.polarismedia.no.

 8. Styrets sammensetning og uavhengighet 

Styrets sammensetning er regulert i selskapets vedtekter §7. Polaris Media har ikke bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Polaris Media ASA kan bestå av 10-11 personer med stemmerett, hvorav 3 er representanter for de ansatte. Styrets 7-8 aksjonærvalgte medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.

Nyvalg av ansattrepresentanter ble gjennomført i 2016 for den neste 2-årsperioden. De nyvalgte ansattrepresentantene tiltrådte styret etter ordinær generalforsamling 19. mai 2016. Ettersom det ansattvalgte faste styremedlemmet Rune Setsaas fra 1.4.2017 har tiltrådt funksjonen som konserntillitsvalgt i Polaris Media, fratrådte han styret som ansattrepresentant ved ordinær generalforsamling 2017. Guri Svarva ble valgt som nytt møtende styremedlem for de ansatte med virkning fra samme tidspunkt.

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte medlemmer til styret og utnevner styrets leder og nestleder.

Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte. Styret består av både uavhengige styremedlemmer og medlemmer som representerer større eiere og forretningsforbindelser i selskapet. Det fremgår av årsrapporten og presentasjonen av styrets medlemmer hvilke styremedlemmer som er uavhengige. Styrets sammensetning anses å tilfredsstille kravene til uavhengighet som følger av anbefalingen.

Selskapet er underlagt kravene til kjønnsandel i styret og ivaretar dette. Totalt er det fem kvinner i styret, hvorav tre er aksjonærvalgte. For å sikre kontinuitet i styret, velges styret for en periode på to år, der halvparten er på valg hvert år.

Presentasjon av styremedlemmene og deres kompetanse framgår av egen oversikt i årsrapporten. Det er også en nærmere presentasjon av styremedlemmene på selskapets hjemmeside.

9. Styrets arbeid

Styret i Polaris Media ASA har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av konsernet. Det avholdes minst åtte styremøter i året i tillegg til at det avholdes årlig strategisamling. I 2017 ble det avholdt åtte styremøter.

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet som blant annet regulerer styrets arbeidsform og saksbehandling, arbeidsplan og fullmakter mellom styret og konsernsjef. I henhold til styreinstruksen skal som et minimum følgende saker styrebehandles:

 • Månedlig statusrapport 
 • Konsernbudsjett
 • Konsernstrategi
 • Policydokumenter 
 • Kvartalsrapporter 
 • Årsregnskap og årsberetning
 • Finansiell struktur
 • Investormarkedet
 • Investeringsbeslutninger over 10 mill.
 • Overordnet produktutvikling
 • Større strukturelle initiativ
 • Rammebetingelser for pensjonsordninger
 • Konsernets internkontrollsystemer

Kun styrets leder uttaler seg utad på vegne av styret. Konsernsjefen, eller den konsernsjefen bemyndiger, uttaler seg utad om selskapets virksomhet og anliggender.

I styreinstruksen er det fastsatt prosedyrer for styreprotokoll og for styrets beslutningsdyktighet. Det er også fastsatt prosedyrer for håndtering av tilfeller der styremedlemmer eller konsernsjef er inhabil.

Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes instruks.

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid, sin kompetanse og arbeidsform. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen til bruk i komiteens arbeid med kandidater til styret.

Styret har opprettet følgende underutvalg:

 • Revisjonsutvalg: Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret med det formål å bedre tilliten til selskapets prosesser og systemer for intern kontroll og finansiell rapportering, inkludert vurdere ekstern revisors arbeid og uavhengighet.

  Det er fastsatt retningslinjer for revisjonsutvalgets arbeid og mandat i egen instruks vedtatt av styret.

  Revisjonsutvalget har minst kvartalsvise møter hvor CFO forbereder og deltar i møtene. Revisor deltar i disse møtene. Styreleder og konsernsjef deltar i møtene ved behov.

  Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, som alle også er faste medlemmer av styret. I 2017 er det avholdt 6 møter i revisjonsutvalget.
 • Kompensasjonskomitè: Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Kompensasjonskomiteen er et saksforberedende organ for konsernstyret og bidrar til behandling av saker som gjelder utforming og praktisering av retningslinjer og rammer for konsernets godtgjørelsespolitikk for ledende ansatte. Komiteen skal fremlegge forslag til godtgjørelse for konsernsjefen for beslutning i konsernstyret. Komiteen skal godkjenne endringer i godtgjørelsesordninger som gjelder den øvrige konsernledelse, herunder fastsette og evaluere mål for prestasjonsbaserte godtgjørelsesordninger til disse. Komitèen består av fire medlemmer hvorav en av representantene er fra de ansatte i styret. I 2017 er det avholdt 4 møter i kompensasjonskomiteen.

  Se også kapittel 12 for nærmere beskrivelse av arbeidet til kompensasjonskomiteen.

10. Risikostyring og intern kontroll 

Polaris Media ASA har som formål å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med vedtektene og gjeldende lovverk.

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi god sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift.
 • Pålitelig intern og ekstern rapportering
 • Overholdelse av lover og regler, samt interne retningslinjer.
 • Overholdelse av konsernets retningslinjer for samfunnsansvar

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg en årlig rapport fra revisor om risikosituasjonen i konsernet i forbindelse med årsrapporteringen. Ansvarsdelingen mellom styret og konsernsjef skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Polaris Media har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.
 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av revisor og administrasjonen som oversendes styret av konsernsjef etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.
 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Polaris Medias risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte. Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Konsernets operative risikokontrollfunksjoner er i hovedsak organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer; konsernledelsen, sentral økonomifunksjon, og lokal ledelse / økonomifunksjon.

Styret mener konsernet har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten. De mest sentrale elementene i utøvelsen av den operative internkontrollen i konsernet er redegjort for nedenfor.

Revisjonsutvalget (uavhengig kontroll)

Styret har nedsatt et revisjonsutvalg som per 2017 består av tre faste møtende aksjonærvalgte styremedlemmer.

Revisjonsutvalget har minimum møte i forkant av hver kvartals- og delårsrapportering der rapporter og analyser gjennomgås. CFO forbereder og deltar i disse møtene. I tillegg møter revisor. Revisjonsutvalget har også møter med revisor uten administrasjonen til stede. Utvalget har en årlig tematisk møteplan der ulike områder det kan være knyttet risiko til blir belyst spesielt. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av nedskrivningstester, konsekvenser av endring i regnskapsstandarder, fullmaktsstrukturer, risikovurderinger m.v.

Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Regnskapsrapportering og finansiell styring

CFO i Polaris Media har det overordnede ansvaret for konsernets finans- og økonomifunksjon.

Polaris Media offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper, dvs. IFRS. Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret.

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosesser og felles regnskapsmanual som styrende for rapporteringen.

Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling og dualisme, og er godt dokumentert.

Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger som skal sikre pålitelige regnskaper og redusere sannsynligheten for feil og mislighold.

Det gjøres en årlig evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak. Denne evalueringen fremlegges for revisjonsutvalget årlig.

Internt konsernregnskap utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer på avvik mot fjorår, budsjett og prognose samt utvikling på sentrale nøkkelparametere. Konsernet har en etablert planprosess for finansiell og økonomisk styring, hvor CFO med sentral økonomifunksjon minimum månedlig møter administrerende direktører og økonomiansvarlige i hoveddatterselskapene. Her gjennomgås finansielle resultater og måloppnåelse, samt hendelser som påvirker fremtidig utvikling. På møtene vurderes også risiko knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lengre sikt. Konsernledelsen gjennomgår løpende finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, måloppnåelse, prognose, likviditet, investeringer, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i hoveddatterselskaper og enkeltselskaper.

Konsernet er opptatt av at prosessene knyttet til regnskapsrapportering og finansiell styring gjennomføres av medarbeidere med riktig kompetanse for de ulike arbeidsoppgavene. Faglig oppdatering ved selvstudium, kurs og etterutdanning skjer i henhold til behov og kompleksitet i stillingen.

Mer om intern kontroll og overvåkingsmiljø

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

(1) Konsernledelsen (overvåkning, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernledelsen følger opp og overvåker den finansielle rapporteringen i form av gjennomgang av månedlige regnskaps- og driftsrapporter inklusive KPI og kvartalsrapporter. Det er i tillegg etablert løpende styringsinformasjon for de ulike hoveddatterselskapene som følges opp av de ansvarlige fra konsernledelsen.

Konsernets interne styring og oppfølging av virksomhetsområdene utover dette skjer i stor grad gjennom styremøter i hoveddatterselskapene. Konsernledelsen består i tillegg til konsernsjef og CFO av administrerende direktør Polaris Media Midt-Norge, administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge, og sjefredaktør i Adresseavisen. Konsernsjef er styreleder i hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge AS / Adresseavisen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS, Polaris Trykk AS og Polaris Eiendom AS, mens CFO er nestleder i de samme selskapene. For øvrig består styrene i Polaris Media Midt-Norge AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS av representanter fra de ansatte samt to eksterne styremedlemmer uavhengige av Polaris Media ASA.

(2) Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)

Polaris Media har en felles økonomimanual for hele konsernet som beskriver prinsipper for finansiell rapportering, kontroll og regnskap. Polaris Media har etablert obligatoriske tiltak for samtlige selskap i konsernet som innebærer:

 • Felles ERP system
 • Felles økonomimodell
 • Felles rapporteringsstruktur
 • Deltakelse i konsernkontoordning
 • Felles senter for regnskaps- og økonomitjenester

Sentralt i den operative internkontrollen står budsjettene og oppfølgingen av disse for de enkelte selskapsenheter i Polaris Media.

(3) Konsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernet har en sentral finans- og økonomifunksjon som er eier av felles policy, retningslinjer, økonomimodell og systemer for finans- og økonomiområdet.

(4) Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)

Underkonsernene har ansvaret for den interne kontrollen i sine selskaper. Ledelsen og økonomiansvarlig (økonomisjef eller controller) i hvert enkelt selskap i underkonsernene har ansvar for sitt regnskap og rapporterer resultater til selskapsstyrene.

11.Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomitèen.

I henhold til valgkomitèens retningslinjer bør komitèen basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Styreleder og nestleder godtgjøres særskilt.

Styremedlemmer med verv i underutvalg nedsatt av styret, mottar i tillegg særskilt godtgjørelse for dette. Disse fastsettes også av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitèen.

Ingen styremedlemmer utfører konsulentoppdrag eller andre tilleggsoppdrag til styrevervet for konsernet.

Nærmere informasjon om ytelser til styrets medlemmer finnes i note 19 til årsregnskapet.

12. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Polaris Media ASA har ansvaret for konsernets godtgjørelsesordninger. Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Godtgjørelsesordningene til konsernledelsen i Polaris Media skal tjene følgende overordnede mål:

 • Sikre et effektivt og positivt verktøy for konsernstyret og konsernsjef for strategisk styring og måloppnåelse.
 • Skape åpenhet og tydelighet om mål og om sammenhengen mellomevaluering av måloppnåelse og oppnådd kompensasjon.
 • Ha en god balanse og tydelighet mellom individuelle og kollektive mål i konsernledelsen.

 

Lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte skal være konkurransedyktige, og sikre at Polaris Media kan beholde og tiltrekke seg dyktige toppledere. Nedenfor følger en beskrivelse av de mest sentrale prinsippene som inngår i konsernets retningslinjer for kompensasjon til konsernledelsen og hvordan disse har blitt praktisert for 2017.

Fast grunnlønn

Fast grunnlønn er hovedelementet i den samlede godtgjørelsen. Basis for regulering av grunnlønnen er den årlige generelle lønnsutviklingen som gjelder for resten av konsernets ansatte, med tillegg av følgende kriterier:

–Konsernets referansenivå til markedet og stillingshavers individuelle verdi.

–Endring av størrelsen på stillingen (ansvar/tyngde).

–Stillingsinnehavers prestasjonsnivå over tid.

Fastlønnen vurderes årlig av kompensasjonskomiteen. Fastlønn for konsernsjef besluttes av konsernstyret etter innstilling fra kompensasjonskomiteen. Fastlønnen for øvrige medlemmer av konsernledelsen besluttes i samråd med konsernsjef.

Fastlønnsprinsippene er blitt praktisert slik i 2017:

For 2017 er konsernledelsen gitt en generell økning i den faste årslønnen på 2,1% med virkning fra 1.1.2017. For enkelte av konsernledelsens medlemmer ble det i tillegg til dette gjort en fastlønnsregulering etter en vurdering av stillingenes plassering i forhold til markedet.

Prestasjonsbasert lønn (PBL)

I Polaris Media benyttes prestasjonsbasert lønn for å sikre gjennomføringen av selskapets strategi. Ordningen skal tjene følgende formål:

 • Et verktøy for konsernstyret til å sende klare signaler til konsernsjef om hva konsernstyret prioriterer.
 • Et verktøy for konsernsjef til å sende klare signaler til hvert enkelt medlem av konsernledelsen om hva som skal prioriteres.
 • Et grunnlag for å kommunisere til organisasjonen hva som er viktig for konsernet, det enkelte virksomhetsområde og stabsområde.

Prestasjonsbasert lønn skal stimulere til og belønne gode prestasjoner.

Mål og målekriterier er knyttet til rollen og det ansvarsområdet stillingen er nærmest til å påvirke. Hele konsernledelsen har imidlertid et felles ansvar for konsernets EBITDA. Hvor mye dette målet vektes i forhold til andre målekriterier vurderes årlig.

Konsernstyret fastsetter målekriteriene og uttellingen i prestasjonsbasert lønn for konsernsjef etter innstilling fra kompensasjonskomiteen.

PBL skal sikre at konsernet når sine strategiske mål.

For den øvrige konsernledelse beslutter kompensasjonskomiteen målekriterier og uttelling i prestasjonsbasert lønn etter innstilling fra konsernsjef. Konsernsjef gjennomfører forutgående samtaler med styrene i det enkelte hoveddatterselskap (unntatt CFO) som del av prosessen fram mot fastsettelse av målekriterier og uttelling i PBL.

Prinsippene for prestasjonsbasert lønn er praktisert slik i 2017:

I tråd med vedtatt praksis ble det utarbeidet mål og målekriterier for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen ved inngangen til 2017. Disse ble forankret i konsernstyret og i de aktuelle datterselskapers styrer.

Ordningen med prestasjonsbasert lønn er etter konsernstyrets vurdering et godt system for en rimelig kompensasjon til ledelsen i Polaris, men det har vist seg krevende å praktisere samtidig som konsernet gjennomfører omfattende kostnadsprogrammer.

I forbindelse med fjorårets evalueringsprosess har styret forsøkt å finne fram til en helhetlig løsning for de tre nærmeste årene som også ivaretar behovet for å belønne ledelsens innsats på en rimelig måte.

Etter anbefaling fra kompensasjonskomiteen har konsernstyret derfor vedtatt å begrense utfallet av prestasjonsbasert lønn for konsernledelsen til en fast kompensasjon på 50 prosent av maksimal uttelling for årene 2017, 2018 og 2019. Terskelen for innslag ble for 2017 satt til 85 prosent av budsjettert resultat.

Kompensasjonskomiteen har for året 2017 vurdert måloppnåelsen for konsernsjef og den øvrige konsernledelse til maksimal uttelling i henhold til ordningen som gjelder for 2017-2019.

Øvrige ytelser

Pensjonsordninger

Konsernledelsen, inkludert konsernsjef, har en innskuddsbasert pensjonsordning under 12G som er identisk med øvrige ansatte i det selskapet vedkommende har sin arbeidsgiver.

I tillegg har konsernledelsen, eksklusiv konsernsjef, en innskuddsbasert pensjonsordning på 12.0% for lønn over 12G som også er identisk med den ordning alle andre ansatte med lønn over 12G har i konsernet.

For konsernsjef er det for lønn over 12G avtalt en ytelsesbasert tilleggspensjonsordning, som skal utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget over 12G på det tidspunkt pensjonen skal begynne å løpe. Ytelsene er livsvarige for konsernsjef. Regulering av pensjonsgrunnlaget skjer basert på gjennomsnittlig årslønnsvekst konsernet, uavhengig av faktisk lønnsutvikling for konsernsjef. For 2017 er pensjonsgrunnlaget justert opp 2.1%. Ved uttak skal tilleggspensjonen G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.

Til sikring av konsernsjefens tilleggs- og førtidspensjonsordning, er Polaris Media forpliktet til å fullfinansiere ytelsene innen konsernsjef Per Axel Koch fyller 60 år den 29.1.2021. Kapitalisert verdi av disse forpliktelsene var per 31.12.2017 kr. 29,5 mill. Innestående på sperret bankkonto til dekning av forpliktelsen er kr. 19 mill. pr 31.12.17. Per 15.01.18 er tilsvarende saldo kr 22.mill. (ajourført per 15.1.2018).

Etterlønnsordninger

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Det er ikke avtalt spesielle etterlønnsordninger utover avtalt oppsigelsestid for øvrige ledende ansatte.

Øvrige ytelser

Konsernledelsen har fast avtalte naturalytelser. I all hovedsak er dette firmabilordning, samt dekning av elkom etter standard regelverk og visse forsikringsordninger.

Prinsippene for øvrige ytelser er praktisert slik i 2017:

Nivået på øvrige ytelser har ikke vært gjenstand for endringer i 2017 for konsernledelsen, utover det som følger av allerede inngåtte avtaler og som er beskrevet i teksten ovenfor. For ytterligere informasjon om ytelser i 2017 se note 19 i årsregnskapet.

Anvendelse av lederlønnsprinsipper for kommende regnskapsår

Ordningen med prestasjonsbasert lønn for 2018 for konsernledelsen følger de samme prinsipper som gjaldt for 2017, ref omtale ovenfor. Terskelen for innslag er for 2018 satt til 90 prosent av budsjettert resultat.

Mål og kriterier for det enkelte medlem av konsernledelsen er utarbeidet på vanlig måte.

Styret og kompensasjonskomiteen vurderer fortløpende konkurransedyktigheten i de ordninger man har fastsatt for kompensasjon for ledende ansatte i Polaris Media, og vil tilpasse disse ved behov for å oppnå ordningenes overordnede formål.

Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen 23.5.2018 som egen sak i henhold til allmennaksjeloven § 16-6 a).

13. Informasjon og kommunikasjon

Polaris Media ønsker å ha en åpen dialog med alle interessenter. Aksjeeiere, potensielle investorer og øvrige finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, økonomiske utvikling og finansielle stilling, strategier, finansielle mål og framtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid.

Konsernet har etablert retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på www.polarismedia.no/investorinformasjon

Polaris Media har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på www.polarismedia.no/investorinformasjon. På siden publiseres også finansiell kalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

 14. Selskapsovertakelse

Polaris Media ASAs vedtekter har ingen begrensninger med hensyn til kjøp av aksjer i selskapet. I en eventuell overtakelsesprosess vil styret bidra til at aksjonærene likebehandles. 

15. Revisor

Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet der revisors rapport gjennomgås. Minst en gang per år gjennomfører styret og revisjonsutvalget møter med revisor uten at administrasjonen er tilstede. Som regel skjer dette i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet.

Revisor legger hvert år frem for styret hovedtrekkene i en plan for revisjonen av selskapet.

Revisor forelegger årlig for styret sin vurdering av selskapets interne kontroll, herunder identifikasjon av svakheter og forslag til forbedringer.

Revisor er også til stede på selskapets generalforsamling og kommenterer revisjonsberetningen og svarer på eventuelle spørsmål knyttet til revisjonen. Revisor deltar ved samtlige møter i revisjonsutvalget og mottar sakspapirer som går til konsernstyret.

Revisors godtgjørelse for 2017 for revisjonen og andre tjenester framgår av note 19 til årsregnskapet.

 Legg til i min rapport

Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2017 kr. 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2017 er kr. 1,8 (-2,3). Styret foreslår at det for 2017 utbetales et utbytte på kr. 1,50 (1,0) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2017 på OB Standard). Ved inngangen til 2017 var aksjekursen kr 14,65. Ved utgangen av 2017 var aksjekursen kr. 18,60. Høyeste aksjekurs i 2017 var kr. 20,70.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2017 ligger på samme nivå som 2016. Det ble gjennomført 366 (373) handler i aksjen og det ble omsatt 242 891 (201 709) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2017 var kr. 4 134 557 (3 745 436). Polaris Media har de siste årene har hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og normalt utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket.

Tilbakekjøp av aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2018, dog senest 30. juni 2018.

Ved inngangen til 2017 eide Polaris Media ASA totalt 81 558 egne aksjer. 1 halvår 2017 ble 71 232 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 13,06 etter 20% skattefri rabatt. Ved utgangen av 2017 eier Polaris Media ASA totalt 10 326 egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2017 var det 937 (927) aksjonærer i selskapet.

Følgende aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2017:

 

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 %COMPNOR
AMBLE INVESTMENT AS558 9301,1 %COMPNOR
Sum 10 største44 119 580 90,2 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 

Ved utgangen av 2017 eier Polaris Media ASA totalt 10 326 egne aksjer.

På selskapets hjemmeside oppdateres aksjonæroversikt og kursutvikling løpende.

Legg til i min rapport

Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2017   2016  
     
Salgsinntekter4,5     1 509 0441 520 739 
Andre driftsinntekter4,59 1670 
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 
     
Varekostnad16224 612223 486 
Lønnskostnad                         6,19,23682 022809 748 
Annen driftskostnad15450 307454 449 
Sum driftskostnader 1 356 9411 487 682 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 6 8848 872 
Driftsresultat (EBITDA) 168 15441 928 
     
Avskrivninger7,884 91888 313 
Nedskrivninger7,828958 152 
Av- og nedskrivinger 85 207146 466 
Driftsresultat (EBIT) 82 948-104 537 
     
Finansinntekter
1345 22849 647 
Finanskostnader1325 22083 680 
Netto finansposter 20 008-34 033 
Ordinært resultat før skattekostnad 102 955-138 570 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1815 217-27 847 
Resultat etter skatt 87 738-110 723 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 202934 
Aksjonærene i morselskapet 86 536-111 657 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,24197 81415 787 
Kontantstrømsikring12,135111 016 
Inntektsskatt -118-347 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-14 495-6 487 
Inntektsskatt 3 3561 557 
Totalresultatet (comprehensive income) 274 806-99 198 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 202934 
Aksjonærene i morselskapet 273 604-100 132 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,79-2,27 

 

Se noter her

 

Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20172016              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1840 00251 180 
Goodwill, ervervet 7301 249293 421 
Øvrige immaterielle eiendeler 7200 028205 324 
Varige driftsmidler 8213 376267 515 
Investering i tilknyttet selskap 1051 73852 268 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1027 89725 502 
Investering i aksjer og andeler 11,121 210 2051 024 379 
Øvrige finansielle anleggsmidler 121 2942 862 
Pensjonsmidler 662 73562 577 
Anleggsmidler  2 108 5261 985 027 
      
Varer  13 39311 557 
Fordringer 12,22170 255147 750 
Bankinnskudd, kontanter 12186 825190 780 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 802 281 
Omløpsmidler  370 474352 368 
Eiendeler  2 479 0002 337 394 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 899305 827 
Opptjent egenkapital  1 306 3801 080 408 
Ikke-kontrollerende interesser  34 67933 596 
Egenkapital  1 646 9581 419 831 
      
Pensjonsforpliktelser 6152 582155 523 
Utsatt skatt 1850 71856 556 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14249 789264 779 
Langsiktig gjeld  453 089476 859 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1414 76938 769 
Leverandørgjeld 1248 47949 401 
Betalbar skatt 187 2541 652 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,23308 451350 879 
Gjeld klassifisert som holdt for salg  05 
Kortsiktig gjeld  378 953440 705 
Gjeld  832 042917 564 
Egenkapital og gjeld  2 479 0002 337 394 

 

 

Se noter her

 

Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2017  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-82256 982305 8271 070 48212 364-2 4381 080 40833 5961 419 831
Årets resultat000086 5360086 5361 20287 738
Årets utvidede resultat (OCI)0000-11 139197 696511187 0680187 068
Årets totalresultat000075 396197 696511273 6041 202274 806
Endring i ikke-kontrollerende interesser0000-1 41100-1 4110-1 411
Utbytte0000-49 01000-49 010-89-49 099
Andre føringer mot egenkapitalen0710712 789002 789-302 830
Sum transaksjoner med aksjonærer071071-47 63100-46 221-119-46 268 
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982305 8991 098 247210 060-1 9271 306 38034 6791 646 958
           
2016AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-83256 982305 8261 250 646-3 076-3 4541 244 11632 9211 582 863
Årets resultat0000-111 65700-111 657934-110 723
Årets utvidede resultat (OCI)0000-4 93015 4401 01611 525011 525
Årets totalresultat0000-116 58815 4401 016-100 132934-99 198
Kapitalforhøyelse0000-80 -880
Utbytte0000-63 11000-63 110-143-63 253
Andre føringer mot egenkapitalen0101-45700-457-125-581
 Sum transaksjoner med aksjonærer0101-63 57600-63 576-259-63 834
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982305 8271 070 48212 364-2 4381 080 40833 5961 419 831

 

Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20172016    
Driftsresultat (EBITDA) 168 15441 928 
Justert for    
Betalt skatt - 1 653-945 
Endring kundefordringer -17 1263 431 
Endring varelager -1 8361 507 
Endring leverandørgjeld -688-5 498 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -8 821689 
Endring i offentlig gjeld -3 568-5 089 
Endring feriepenger -4 979-2 475 
Pensjon  -14 23917 812 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -6 884-8 872 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 5 1843 630 
Gevinst ved salg av eiendom -9 1670 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -38 12832 370 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 66 25078 489 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler -22 889-42 367 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler "tilgjengelig for salg" -2 2519 931 
Kjøp av virksomhet -5 1270 
Salg av virksomhet 11 1340 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -19 133-32 436 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån -38 479-38 537 
Mottatte renter og avdrag FKV. 01 502 
Mottatte renter 2 6782 652 
Betalte renter -8 636-8 421 
Utbetalt utbytte -49 099-63 204 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler 41 52339 485 
Øvrige finansieringsaktiviteter 942669 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -51 071-65 854 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 190 780210 590 
Netto kontantstrøm -3 954-19 810 
Kontantbeholdning ved periodens slutt* 186 825190 780 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg 0-1 271 

 *Kontantbeholdning består av reelt bankinnskudd og kontanter, hvorav 19,8 mill. er bundne midler. Kassekreditt inngår ikke.

Revisjonsberetning

Se revisjonsberetning her.

Legg til i min rapport

Noter til konsernregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport

Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20172016                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  16 87117 071 
Sum driftsinntekter  16 87117 071 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,833 09332 850 
Annen driftskostnad  6,16 16 80617 850 
Avskrivning  12,132 9303 397 
Sum driftskostnader  52 82954 096 
Driftsresultat  -35 958-37 025 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17,2157 55886 102 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 9 52510 893 
Annen finansinntekt 21 38 8988 504 
Sum finansinntekter  105 980105 498 
      
Nedskriving finansielle eiendeler 21 -49 2990 
Annen finanskostnad 21 -7 243-7 072 
Sum finanskostnader  -56 542-7 072 
      
Netto finansposter  49 43998 426 
      
Årets resultat før skatt  13 48061 401 
Skattekostnad 91 5232 112 
Resultat etter skatt  11 95759 289 
      
Poster som vil bli omklassifisert til resultat     
Verdiendring finansielle eiendeler  18-34 72611 779 
Kontantstrømsikring  18511-2 438 
Skatteeffekt  9,18-118585 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Estimatavvik pensjon  8-2 284590 
Skatteeffekt  9525-142 
      
Utvidet resultat  -36 09110 374 
Totalresultat  -24 13469 663 
      
Overføringer     
Overføring til annen egenkapital 4-61 41710 444 
Foreslått utbytte 473 37548 845 
Sum overføringer  11 95759 289 


Se noter her

 

Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20172016                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
      
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 94 4985 614 
Øvrige immaterielle eiendeler 133 9263 055 
Sum immaterielle eiendeler  8 4248 668 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 122 6035 375 
Sum varige driftsmidler  2 6035 375 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17679 218713 055 
Investeringer i aksjer og andeler 1833 90182 002 
Pensjonsmidler 8820800 
Andre fordringer 199299 
Sum finansielle anleggsmidler  714 031795 955 
      
Sum anleggsmidler  725 058809 999 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 14,192 922519 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 141 6451 465 
Andre fordringer  4 4821 617 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 1494 55886 102 
Sum omløpsmidler  103 60789 703 
      
SUM EIENDELER  828 666899 702 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-10-82 
Overkursfond 4256 982256 982 
Fond for urealiserte gevinster 409 925 
Annen egenkapital 4101 751188 547 
Sum egenkapital  407 650504 300 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 835 80833 156 
Langsiktig rentebærende gjeld  18202 722211 128 
Sum langsiktig gjeld  238 530244 284 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,1891 27860 373 
Leverandørgjeld 141 0782 060 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 14568608 
Skyldige offentlige avgifter  72 1571 929 
Foreslått utbytte  73 37548 845 
Annen kortsiktig gjeld  15,1814 02837 303 
Sum kortsiktig gjeld  182 485151 118 
      
Sum gjeld  421 015395 402 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  828 666899 702 

 

Se noter her

Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20172016                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -35 958- 37 025 
Justert for periodens av- og nedskrivninger12,13 2 9303 397 
Endring i kundefordringer14,19 -2 583-1 688 
Endring i leverandørgjeld14 -1 022-2 415 
Endring offentlig gjeld228-264 
Pensjon3491 052 
Endring i andre tidsavgreningsningsposter -2 254-1 509 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -38 310-38 452 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler12,13 -1 030-2 150 
Finansielle investeringer -2 08813 021
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 11810 871 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 894-31 820 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag4,9 86 153107 071 
Utbetaling utbytte-48 845-61 093 
Øvrige finansieringsaktiviteter 5 11011 969 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10 52326 127 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -60 373-58 919 
Netto kontantstrøm -30 905-1 454 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -91 278-60 373 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport

Noter til selskapsregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport