Note 26. Alternative resultatmål

 

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode.

Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. I 2016 og 2017 er engangseffektene hovedsaklig knyttet til restrukturering og gevinst ved salg av eiendom. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffektene og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

 

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet:  
                   2017 2016                                               
EBITDA        
Polaris Media Midt-Norge   74 017 17 446  
Polaris Media Nordvestlandet   34 103 7 038  
Polaris Media Nord-Norge   20 914 11 866  
Polaris Trykk   58 914 39 586  
Andre   -19 792 -34 007  
Sum EBITDA   168 154 41 928  
         
Engangseffekter /restruktureringskostnader        
Polaris Media Midt-Norge   -1 180 32 427  
Polaris Media Nordvestlandet   811 20 954  
Polaris Media Nord-Norge   670 7 873  
Polaris Trykk   -357 15 599  
Andre   -9 167 1 225  
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader   -9 223 78 077  
         
Normalistert EBITDA        
Polaris Media Midt-Norge   72 837 49 872  
Polaris Media Nordvestlandet   34 914  27 991  
Polaris Media Nord-Norge    21 584  19 739  
Polaris Trykk   58 557 55 185  
Andre   -28 959 -32 782  
Sum normalisert EBITDA*   158 932 120 006  
         
NIBD består av følgende poster i regnskapet:        
Gjeld til kredittinstitusjoner   249 789 264 779  
Kortsiktig rentebærende gjeld   14 769 38 769  
Kassekreditt   0 0  
Bankinnskudd, kontanter   186 825 190 780  
Netto rentebærende gjeld   77 733 112 769  

 

 

 

 

Legg til i min rapport