Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

 

                        2017 2016                                           
Kundefordringer        
Kundefordringer til pålydende 31.12   140 252 109 460  
Avsetning til tap 31.12   -3 706 -3 559  
Bokført verdi kundefordringer   136 545 105 900  
         
Avsetning til tap 01.01   -3 559 -3 777  
Endring avsetning til tap   -147 218  
Avsetning til tap 31.12   -3 706 -3 559  
         
Faktisk kostnadsførte tap i året   1 482 784  
         
Andre kortsiktige fordringer        
Andre kortsiktige fordringer1   33 285 41 643  
Fordringer på felleskontrollert virksomhet   424 206  
Sum   33 710 41 850  
Sum fordringer i balansen   170 255 147 750  
         
Aldersfordeling kundefordringer        
Ikke forfalt   91 993 86 298  
0 - 30 dg   22 219 19 111  
30 - 60 dg   9 362 3 510  
60 - 90 dg   14 571 116  
90 > dg   2 106 426  
Sum
  140 252 109 460  

 

Fra 2016 til 2017 har det vært en betydelig økning i kundefordringer som har forfalt med mer enn 30 dager. Per 31.12.16 var dette beløpet 4 mill., mens det pr 31.12.17 var 26 mill. Av dette var 18,4 mill. knyttet til Schibsted og annonsesamkjøringsinntekter. I hovedsak har fordringene mot Schibsted blitt betalt i 2018 før avleggelse av årsregnskapet.

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport