Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

    2017 2016                                                               
Lønn og feriepenger 1) 547 563 637 020  
Arbeidsgiveravgift   74 957 81 051  
Pensjonskostnader 2) 42 743 78 510  
Annen personalkostnad   16 759 13 166  
Sum   682 022 809 748  
         
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud)   772 848  
         
Kostnader til revisor er fordelt som følger   2017 2016  
Lovpålagt revisjon   1 281 1 245  
Andre attestasjonstjenester   144 197  
Skatterådgivning   330 335  
Andre tjenester utenfor revisjonen   440 80  
Sum   2 195 1 857  

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 2,3 mill. i 2017 og en avsetning til frivillig avgang på 44,6 mill i 2016.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstillak på 2,2 mill. i 2017 og 33,5 mill i 2016 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2017   Antall aksjera) Årslønn 1 Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3 Annen
godtgjørelse 4
Sum              
Konsernsjef Per Axel Koch       154 224 2 944 0 940 415 4 299  
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth   4 230 2 152 0 249 179 2 579  
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg   15 353 2 248 0 264 281 2 793  
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5)   0 1 256 0 144 128 1 527  
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby6)   0 1 708 0 205 61 1 975  
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise   2 230 2 054 0 242 169 2 464  
            
2016   Antall aksjer Lønn1 Prestasjons
basert lønn2
Pensjon3 Annen
godtgjørelse4
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch   153 305 2 835 417 954 391 4 596  
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth    3 311 2 092 210 245 213 2 761  
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg   14 434 2 175 221 257 251 2 905  
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5)   360 1 934 117 240 63 2 354  
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken   1 311 1 801 156 217 228 2 402  
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise   1 311 1 940 190 233 184 2 547  

 
a) Endring i antall aksjer fra 2016 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2017. Aksjene eiet av  Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). for 2017. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2017 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2016). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2017 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

5) Tor Olav Mørseth fratrådte som sjefsredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Han hadde andre oppgaver i selskapet etter dette fram til han sluttet 1.8.2017

6) Kirsti Husby tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisenm AS 1.6.2017. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns- og trekkoppgave hele året 2017.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og Selskapsledelse kap. 12.

 
                2017                   2016
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
Styrehonorar Komitèhonorar Sum Styrehonorar Komitèhonorar Sum 
Styre              
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder) 418 353 24 377 348 24 372
Styremedlem Bente Rathe (nestleder)   208 18 226 205 24 229
Styremedlem Stig Eide Sivertsen   173 62 235 170 66 236
Styremedlem Trond Berger *    Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug   173 0 173 170 0 170
Styremedlem Lena Victoria Svanberg   173 46 219 170 51 221
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas   173 24 197 170 18 188
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene 1 651 173 0 173 85 0 85
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg 2 230 173 24 197 170 24 194
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2017) 280 112 0 112 0 0 0
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde   16 0 16 39 0 39
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord   24 0 24 0 0 0
Varamedlem ansattrepresentant Mats Muregård (ny i 2017)*   0 0 0 0 0 0
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen   16 0 16 0 0 0
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken   16 0 16 0 0 0
Varamedlem ansattrepresentant Jørn Helge Egseth (ny i 2017)*   0 0 0 0 0 0
Fratrådte styremedlemmer:               
Styremedlem Kristine Landmark   0 0 0 0 0 0
Styremedlem ansatterepresentant Rune Setsaas   85 0 85 170 0 170
Styremedlem ansatterepresentant Marianne Leite   0 0 0 85 0 85
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal   0 0 0 15 0 15
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd   0 0 0 39 0 39
Varamedlem ansatterepresentant Hilde Østmoe   0 0 0 15 0 15
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen 500 0 0 0 23 0 23
Valgkomite              
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*    Mottar ikke personlig honorar  Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo     22 22   38 38
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther     28 28   38 38
Totalt   1 862 248 2 110 1 874 282 2 156

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og Selskapsledelse kap. 11.

 

 

 

 

Legg til i min rapport