Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. For nærmere informasjon, se Note 13. Gjeld, risiko mv.

Pantesikret gjeld                                  2017 2016                                                                                                                                                
Langsiktig gjeld til Sparebank 1 SMN   208 795 240 690  
Pantesikret gjeld per 31.12   208 795 240 690  
         
Polaris Media Midt-Norge AS   117 858 117 858  
Polaris Media Nord-Norge AS   73 099 73 099  
Polaris Trykk AS                    171 629 171 629  
Polaris Media Nordvestlandet AS   302 592 302 592  
Polaris Eiendom AS m.fl.                    14 040 47 877  
Sum   679 218 713 055  
     
     
Konsernets garatier er hovedsaklig relatert til husleie (34,6 mill) og skattetrekk (37,5 mill).    
 
Garantiansvar   2017 2016  
Garantier konsernselskaper   72 138 73 933  
Sum   72 138 73 933  

 

Legg til i min rapport