Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en uforpliktet trekkfasilitet på 40 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 186,8 mill., hvorav 19,8 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 18 dager (samme som i 2016). Se Note 22. Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.

2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS).

Lånets løpetid og nedbetalingsplan gikk til juli 2024, med kvartalsvise avdrag på 8 mill.

Polaris Media har med virkning fra 20.12.2017 endrede lånevilkår med Sparebank1 SMN. Polaris Media har per 4. kvartal 2017 et lån i Sparebank1 SMN på 209 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Gjeldende vilkår har vært kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gir avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret.

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2017 og forrige år fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.    2017 2016                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen   249 789 264 779  
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale   0 0  
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag)   14 769 38 769  
Bankinnskudd   -186 825 -190 780  
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen   77 733 112 769  
         
12 måneders rullerende normalisert EBITDA   158 932 120 006  
Utbytte fra FINN.no AS   41 194 37 228  
EBITDA som definert i låneavtalen   200 126 157 234  
         
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA   0,4 0,7  
         
Krav til egenkapital        
Bokført egenkapitalandel per 31.12.   66,4% 60,7%  
Minimumskrav lånevilkår (covenant)   32,5% 32,5%  
Margin til lånevilkår (%-poeng)   33,9% 28,2%  

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2017            
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
   2017 2016
Låntaker  Lånebeløp Saldo 31.12.2017 Avdrag (kvartal) Avdrag Rentekostnad Rentekostnad
Polaris Media ASA 575 000 200 795 8 000 32 000 5 602 5 403
Polaris Trykk Harstad AS 20 000 0 0 0 0 3
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim 0 47 067 NA 6 584 2 151 2 044
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld) 0 14 769 0 0 0 0
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale 599 300 262 631 8 000 38 584 7 753 7 450

 

Forfallsstruktur låneengasjement 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Polaris Media ASA 8 000 0 4 900 19 600 19 600 19 600
Polaris Trykk Trondheim (leasing) 6 978 7 193 7 414 7 643 7 879 8 121
Sum avdragsbetaling år 14 978 7 193 12 314 27 243 27 479 27 721
Restgjeld 31.12. 247 654 240 461 228 147 200 904 173 425 145 704


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. 


Rentesikring

    2017 2016  
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet   821 874  
         
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12   -1 927 -2 438  
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01   -2 438 -3 454  
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-)   511 1 016  
      
Effekt av renteendring:  
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital  
      
Finansposter           2017  2016                                                                 
Finansinntekt        
Renteinntekt   2 678 2 652  
Mottatt aksjeutbytte   41 523 39 485  
Gevinst realisasjon av aksjer 1   25 6 658  
Andre finansinntekter    1 002 851  
Sum finansinntekt   45 228 49 647  
         
         
Finanskostnad        
Andre finanskostnader 2   16 584 75 259  
Sum andre finanskostnader   16 584 75 259  
Renter lån   7 753 7 450  
Resultatført rentebytteavtale   821 874  
Rentekostnad   63 97  
Sum rentekostnad   8 636 8 421  
         
Sum finanskostnader   25 220 83 680  
         
Netto finansposter   20 008 -34 033  

1)  I andre kvartal 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA til totalt kr 27,2 mill. Dette ga en gevinst på kr 6,7 mill. 
2) Ifm. 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill. I 2016 består beløpet i hovedsak av nedskrivninger på FINN.no AS på kr 73 mill.


Operasjonelle leieavtaler

Konsernets langsiktige avtaler består i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg har konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

 

År Husleie avtaler IT relaterte forpliktelser Andre finansielle forpliktelser        Sum                                                                                                                                                                                                                               
2018 55 862 11 513 3 064 70 438  
2019 51 549 6 774 2 771 61 094  
2020 50 937 1 060 2 154 54 150  
2021 50 520 190 89 50 799  
Etter 2021 229 743 0 446 230 190  
Sum 438 611 19 537 8 524 466 672  

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk Trondheim AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse. Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

      2017 2016                                                                                                                                                                                                                               
      Nåverdi Nåverdi  
Innen et år     8 784 8 745  
Mellom 1 og 5 år     35 135 35 135  
Etter 5 år     17 568 26 352  
Sum mimimumsleie     61 487 70 232  
Fratrukket finanskostnad     -7 651 -9 811  
Nåverdi av minimumsleie       53 836 60 420  

 

Avstemming av gjeld som oppstår som følge av finansieringsaktiviteter:

 

     01.01.2017 Kontantstrøm fra finansierings- aktiviteter  Endring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt) Andre endringer 31.12.2017    
Langsiktig rentebærende gjeld   262 341 -14 479     247 862    
Kortsiktig rentebærende gjeld   38 769 -24 000     14 769    
Rentebytteavtale   2 438   -511   1 927    
Legg til i min rapport