Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

Oversikt over aksjer og andeler           2017 2016                      
         
Trønder-Avisa AS   2 374 17 735  
Finn.no AS   1 165 000 938 000  
Cxense ASA   27 584 60 223  
Andre aksjer   15 248 8 422  
Sum aksjer i andre selskaper   1 210 205 1 024 379  
         
         
Verdi per 1.1.   1 024 379 1 094 789  
Tilgang   3 475 8 102  
Avgang   0 -20 250  
Resultatført verdinedgang*   -15 462 -74 050  
Verdiendring over totalresultatet (OCI)   197 814 15 787  
Verdi per 31.12.   1 210 205 1 024 379  

*) I 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill. Av beløpet i 2016 knytter 73 mill. seg til en varig og betydelig verdinedgang på aksjene i FINN.no AS 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelig for salg og er bokført til virkelig verdi.

Polaris Media eier per 31.12.2017 5,23% av aksjene i Cxense ASA. I august 2017 deltok Polaris Media i en rettet emisjon og tegnet seg for 52 200 aksjer for tilsammen 2,09 mill. til kurs 40,00 per aksje

Andre aksjer inneholder hovedsakelig en eierandel på 10% i Fanbooster og 11,3% i Mazemap.

Bokført verdi av aksjeposten i Trønder-Avisa AS

Polaris Media inngikk i februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%. Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang. I forbindelse med 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av eksisterende eierpost i Trønder Avisa på 15,5 mill. som er ført over andre finanskostnader. For ytterligere informasjon se Note 27. Hendelser etter balansedagen.

Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2017 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("aksjer tilgjengelig for salg") etter IAS 39 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2017 beregnet til 1 165 (938) mill., som er 227 mill. høyere enn virkelig verdi per 31.12.2016.

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell neste side).

For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Schibsted ASA består i stor grad av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper. 

Finn.no har i 2017 levert et meget godt år, hvor spesielt inntektsveksten i 2. og 3. kvartal var klart bedre enn forventningene til analytikerne. I tredje kvartal 2017 var inntektsveksten 21%. I følge vurderingene har FINN.no, med sin sterke posisjon, produkter og økte markedsføringsaktiviteter, klart å vinne i konkurransen mot LetGo og Facebook Marketplaces. De økte markedsføringsaktivitetene og produktutviklingen har i tillegg skapt økt vekst og vekstforventninger fremover. I tillegg forventes det at markedsføringskostnadene kan reduseres i 2018 og fremover fra 2017-nivå, som vil bety økte marginer.

Figurene nedenfor viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2016 og 2017 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2018. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk over hele perioden. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel.

Utvikling av analytikerestimatene EBITDA for 2017 og 2018 ved de ulike rapporteringspunktene:


Figurene ovenfor viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 og 2018 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2016 og fram til fjerde kvartal 2017. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2017 ble tatt betydelig ned i starten av 2016, mens man ser at analytikerne i 2017 har økt sin EBITDA-forventning for 2018.

Analytikerestimater EV/EBITDA for 2017 og 2018 ved de ulike rapporteringstidspunktene:

Figurene ovenfor viser EV over EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 og 2018 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene. Analytikerne har økt EV/EBITDA multippelen med utgangspunkt i økt inntektsvekst for FINN.no AS og generelt høyere multipler for sammenlignbare selskaper.

 

Vurderingen av virkelig verdi per 31.12.2017 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

     EV estimat (NOKm) EV/EBITDA 2017E
 
Meglerhus 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017  
Carnegie          11 055 11 542 15,7 16,2  
DNB  8 840 12 445 13,0 17,9  
Barclays 10 193 13 501 13,0 18,0  
SEB 8 844 11 578 12,5 16,6  
Danske Bank 8 667 9 822 14,1 13,6  
Snitt 9 520 11 778 13,7 16,5  

 

Legg til i min rapport