Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%).

 

Merverdianalyse                        Avisa Nordland Hitra-Frøya Øvrige Sum                                                
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet   12 037 402 10 596 23 035  
Goodwill   28 765 4 008 5 130 37 903  
Nedskrevet   0 0 -3 787 -3 787  
Anskaffelseskost   40 802 4 410 11 939 57 151  
             
2017            
Beregning av årets resultatandel            
Andel årets resultat   3 998 694 -131 4 561  
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler   0 573 -759 -186  
Årets resultatandel   3 998 1 268 -891 4 375  
             
Beregning av balanseført verdi            
Balanseført verdi 01.01   33 575 7 029 11 664 52 267  
Tilgang   0 0 10 10  
Årets resultatandel   3 998 1 268 -891 4 375  
Utbytte og føringer mot egenkapitalen   -3 534 -392 -988 -4 914  
Balanseført verdi 31.12   34 039 7 904 9 795 51 738  
             
             
2016            
Beregning av årets resultatandel            
Andel årets resultat   3 516 582 486 4 584  
Avskrivning identifiserbare merverdier   -536 0 0 -536  
Årets resultatandel   2 980 582 486 4 048  
             
Beregning av balanseført verdi            
Balanseført verdi 01.01   33 255 6 936 12 708 52 899  
Årets resultatandel   2 980 582 486 4 048  
Omklassifisisering som følge av endret eierandel   0 0 -1 050 -1 050  
Utbytte og føringer mot egenkapitalen   -2 660 -490 -480 -3 630  
Balanseført verdi 31.12   33 575 7 029 11 664 52 267  

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Virksomheten i Norsk Avisdrift AS (Byavisa i Trondheim) ble innstilt med virkning fra 1.6.2016. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er mediehus med utgiversted på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter felleskontrollert virksomhet           2017 2016                                                                        
Salgsinntekter   71 415 72 563  
Kostnader   53 518 57 787  
Av- og nedskrivinger   8 582 9 079  
Netto finansposter   -1 448 -1 640  
Skatt   2 846 -5 591  
Resultat fra felleskontrollerte selskap    5 020 9 647  
         
Konsernerts andel (50%)   2 510 4 824  
         
Balanseposter felleskontrollert virksomhet   2017 2016  
Anleggsmidler   77 821 89 780  
Omløpsmidler   34 355 27 545  
Kortsiktig gjeld   5 004 6 226  
Langsiktig gjeld   51 377 60 095  
Egenkapital   55 795 51 004  
Konsernets andel (50%) og bokført verdi   27 897 25 502  
         
Kontanter og kontantekvivalenter   25 380 19 276  
Konsernets andel   12 690 9 638  

 

 

Legg til i min rapport