Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2017 Goodwill Kunderelasjoner Merkenavn Øvrige* Egenutviklet Sum                   
Anskaffelseskost:              
Anskaffelseskost 1.1 293 421 240 212 43 357 62 588 36 160 675 737  
Merverdier ved virksomhetskjøp** 7 829 0 0 0 0 7 829  
Tilgang i året 0 0 0 5 128 5 797 10 925  
Utrangering 0 0 0 -12 982 -6 659 -19 641  
Reklassifisering 0 0 0 4 501 11 601 16 103  
Anskaffelseskost 31.12. 301 249 240 212 43 357 59 236 46 899 690 953  
               
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:              
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1 0 102 654 0 47 790 26 548 176 992  
Periodens avskrivninger 0 12 138 0 9 963 10 529 32 630  
Periodens nedskrivninger 0 0 0 9 0 9  
Utrangering 0 0 0 -12 982 -6 659 -19 641  
Reklassifisering 0 0 0 -316 0 -316  
Akkumulerte avskrivninger 31.12 0 114 793 0 44 465 30 418 189 676  
Bokført verdi 31.12 301 249 125 420 43 357 14 771 16 481 501 278  
               
2016 Goodwill Kunderelasjoner Merkenavn Øvrige* Egenutviklet Sum  
Anskaffelseskost:              
Anskaffelseskost 1.1 293 421 240 212 43 357 63 632 31 629 672 250  
Tilgang i året 0 0 0 4 380 1 720 6 100  
Avgang i året 0 0 0 -1 0 -1  
Utrangering 0 0 0 -8 793 -980 -9 773  
Reklassifisering 0 0 0 3 371 3 791 7 161  
Anskaffelseskost 31.12. 293 421 240 212 43 357 62 588 36 160 675 737  
               
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:              
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1 0 89 682 0 43 233 20 322 153 238  
Periodens avskrivninger 0 12 972 0 11 875 7 206 32 053  
Periodens nedskrivninger 0 0 0 1 020 0 1 020  
Avgang 0 0 0 -98 0 -98  
Utrangering 0 0 0 -7 993 -980 -8 973  
Reklassifisering 0 0 0 -248 0 -248  
Akkumulerte avskrivninger 31.12 0 102 654 0 47 790 26 548 176 992  
Bokført verdi 31.12 293 421 137 558 43 357 14 798 9 611 498 745  

*Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare
**Tilgang av goodwill kommer fra kjøp av Vestlandsnytt AS

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media gjennomfører en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år er benyttet også for 2017. Testene er i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2018-2022. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på i snitt 9,7% (8,8%) og en WACC etter skatt på 7,6% (6,9%). I WACC'en er det benyttet en Small Cap premie på 4,8% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Nedskrivningstestene utført i 2016 og 2017 viser at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36.

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment:        
2017 Goodwill Merkenavn Sum  
Polaris Media Midt-Norge  1 796 4 962 6 758  
Polaris Media Nordvestlandet* 242 594 28 547 271 141  
Polaris Media Nord-Norge 25 022 9 848 34 870  
Polaris Trykk 31 837 0 31 837  
Andre 0 0 0  
Sum  301 249 43 357 344 606  
         
2016        
Polaris Media Midt-Norge 1 796  4 962 6 758  
Polaris Media Nordvestlandet 234 765 28 547 263 312  
Polaris Media Nord-Norge 25 022 9 848 34 870  
Polaris Trykk 31 837 0 31 837  
Andre 0 0 0  
Sum 293 421 43 357 336 777  

 *En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av virksomheten fra Edda Media i 2009

Legg til i min rapport